Σελίδα 4 από 14: • Κοστολόγηση

Κοστολόγηση

Δυνατότητα έκδοσηςLite Full
Αυτόματη τροφοδοσία τιμών στις εγγραφές Ναι Ναι με παραμετρικά οριζόμενες default τιμές μονάδος
Αυτόματη κοστολόγηση Ναι Ναι με παραμετρικά κριτήρια
Μέθοδοι αποτίμησης 7  7 Παραμετρικά οριζόμενες, περιλαμβάνει και FIFO
Κατανομή κόστους από Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα  Όχι Ναι Δυνατότητα σύνδεσης με το αντίστοιχο υποσύστημα
Ενημέρωση Αναλυτικής Λογιστικής από κίνηση Αποθήκης  Όχι Ναι Δυνατότητα σύνδεσης με το αντίστοιχο υποσύστημα
• Ενημερώσεις

______________________________________________________________________________

Copyright © 2018 SYNPAN Software. All rights reserved • Site design by SYNPAN Software
• Illustrations by www.dansargo.com