Σελίδα 2 από 14: • Στοιχεία ταυτότητας είδους

Ειδικά στοιχεία ταυτότητας είδους

Δυνατότητα έκδοσηςLiteFull 
Ελεύθερες παρατηρήσεις Ναι Ναι Υ
Εικόνες, Φωτογραφίες, σχέδια Όχι Ναι Μέχρι τρεις ανά είδος
Συμπληρωματικές περιγραφές  2  2 Π.χ. ξενόγλωση ή άλλη συμπληρωματική περιγραφή
Περιγραφή σύνθεσης Ναι Ναι  
Υποστήριξη barcode Ναι Ναι και εκτύπωση ετικετών barcode
• Τιμολογιακή πολιτική

______________________________________________________________________________

Copyright © 2018 SYNPAN Software. All rights reserved • Site design by SYNPAN Software
• Illustrations by www.dansargo.com