Σελίδα 12 από 14: • Μορφές Διακίνησης

Μορφές Διακίνησης

 Ξεχωριστή και απόλυτη παρακολούθηση μορφών διακίνησης ανά είδος

  • Αξιολογημένες (π.χ. με τιμολόγιο - δ.α.) κατά την εισαγωγή και εξαγωγή
  • Μη αξιολογημένες (π.χ. με δελτίο αποστολής) κατά την εισαγωγή και εξαγωγή
  • Σε τρίτους (π.χ. παρακαταθήκη) κατά την εξαγωγή
  • Σε διακίνηση (π.χ. στην παραγωγή) κατά την εξαγωγή
  • Τρίτων κατά την εισαγωγή
• Ειδικές δυνατότητες
Σελίδα

______________________________________________________________________________

Copyright © 2018 SYNPAN Software. All rights reserved • Site design by SYNPAN Software
• Illustrations by www.dansargo.com