Skip to main content

ΣΥΣΤΗΜΑ ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ - ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ - ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Time Management System

Το σύστημα Ora TMS είναι ένα ισχυρό πρόγραμμα οργάνωσης χρόνου απασχόλησης, παρακολούθησης και ελέγχου παρουσιών των εργαζομένων. Μπορεί να επικοινωνήσει με ηλεκτρονικά τερματικά ωρομέτρησης (Card Readers) που αντικαθιστούν τις παλαιού τύπου κάρτες παρουσίας με νέες μεθόδους όπως μαγνητικές κάρτες, bar-code, proximity ή άλλης αναγνώρισης. Παρέχει τη δυνατότητα πλήρους παρακολούθησης και ελέγχου παρουσίας των εργαζομένων και αναλαμβάνει το επίπονο έργο συλλογής και κατανομής των ωρών εργασίας κατά την εκκαθαριστική περίοδο της μισθοδοσίας, με εντελώς αξιόπιστο τρόπο. Επιπλέον μπορεί και ενημερώνει αυτόματα το σύστημα Μισθοδοσίας Persona HRMS με το οποίο συνεργάζεται.

Από το 2022 συνεργάζεται με το νέο πληροφοριακό σύστημα Εργανη ΙΙ, υποστηρίζοντας την απογραφική διαδικασία, την ψηφιακή οργάνωση καθώς και την παρακολούθηση παρουσίας των εργαζομένων.

Εγκεκριμένο χρηματοδοτούμενο προϊόν

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Απογραφή - Πρόγραμμα - Παρουσίες - Ιστορικό

Επιλέξτε

Ημερολόγιο Οργάνωσης Χρόνου

Διαθέσιμο στα συστήματα ORA και Persona/Tm

Προσφέρονται διαδραστικά ημερολόγια είτε ανά εργαζόμενο (οποιουδήποτε εύρους ημερών) είτε ανά ημέρα (όλοι οι εργαζόμενοι). Στην κάθε εγγραφή (ημέρα) οπτικοποιείται γραφικά η προγραμματισμένη ή/και η πραγματοποιημένη εργασία (παρουσία):

hd rec

Στο παράδειγμα, η εργαζόμενη ήταν προγραμματισμένη (με διαβιβασμένο πρόγραμμα στο σύστημα Εργανη) να εργαστεί από τις 9:00 - 12:00 και από τις 13:00 - 18:00 με τηλε-εργασία (σύνολο 8 ώρες). Όμως τελικά από τα στοιχεία της Ωρομέτρησης προκύπτει οτι ήρθε στις 9:00 αλλά αποχώρησε στις 14:00 (σύνολο 5 ώρες παρουσίας). Η τηλε-εργασία εφόσον γίνεται στο χώρο της εργαζόμενης, δεν παρακολουθείται από την Ωρομέτρηση.

hd rec zmin

Ο χρήστης μπορεί να ορίσει τον τρόπο παρουσίασης της παράστασης. Αν δηλαδή θα αποτυπώνεται μόνο η παρουσία ή σε συνδυασμό με το πρόγραμμα (διαβιβασμένο ή μη)  το εύρος περιόδου κ.λπ.

 

Ημερολόγιο Εργαζομένου αναλυτικό

Διαθέσιμο στα συστήματα ORA

Στο ατομικό ημερολόγιο του εργαζόμενου, μπορούν οριστούν προγραμματισμένες ή μη, τυποποιημένες δραστηριότητες για κάθε μέρα (π.χ. επαγγελματική επίσκεψη σε έκθεση). Μπορεί επίσης να συνοδευτεί η ημέρα με κάποιο σχόλιο - παρατήρηση που πιθανόν αιτιολογεί τα παρουσιαζόμενα στοιχεία. Το ημερολόγιο αυτό αποτελεί ιστορικό των παρουσιών/απασχόλησης του κάθε εργαζόμενου για κάθε μέρα και διατηρείται επ’ αόριστο.

hd 06

Ημερολόγιο Παρουσίας/Οργάνωσης

Διαθέσιμο στα συστήματα ORA

Προσφέρονται διαδραστικά ημερολόγια, είτε ανά εργαζόμενο (οποιουδήποτε εύρους ημερών) είτε ανά ημέρα (όλοι οι εργαζόμενοι). Στην κάθε εγγραφή (ημέρα) οπτικοποιείται γραφικά η προγραμματισμένη ή πραγματοποιημένη εργασία (παρουσία).

Αφήνοντας το ποντίκι σε κάποια εγγραφή, ο χρήστης μπορεί να διαπιστώσει από που προκύπτουν τα στοιχεία της γραφικής παράστασης, αλλά και άλλες χρήσιμες πληροφορίες

Τυποποίηση ωραρίων

Διαθέσιμο στα συστήματα ORA και Persona/Tm

Το πρόγραμμα εργασίας προϋποθέτει τον καθορισμό τουλάχιστον ενός τύπου εργασίας και μίας χρονικής περιόδου (ωράριο) ανά εργαζόμενο, ανά ημέρα (π.χ. Τηλε-εργασία 9:00 – 17:00) Προκειμένου να αποφύγουμε την επαναλαμβανόμενη πληκτρολόγηση των στοιχείων αυτών, το σύστημα υποστηρίζει τυποποίηση ωραρίων που μπορούν να ενεργοποιούνται με συνδυασμό πλήκτρων π.χ. [ Alt-2 ] ή επιλογή από λίστα και όταν χρησιμοποιούνται να προβάλλονται με συγκεκριμένο χρώμα.

wtod 05a

Εκτός του ότι επιταχύνεται σημαντικά ο καθορισμός ωραρίων, βελτιώνεται και η διαδικασία ελέγχου και μειώνονται τα σφάλματα μια και διευκολύνεται πολύ πλέον η αναγνώριση ενός ωραρίου από το χρώμα του. Είναι επίσης ιδιαίτερα χρήσιμο σε εναλλασσόμενα ωράρια και βάρδιες.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαθέσιμο στα συστήματα ORA και Persona/Tm

ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ

Η σύνταξη ημερήσιου μεταβαλλόμενου / τροποποιούμενου προγράμματος εργασίας γίνεται πολύ εύκολα. Αρχικά προτείνονται μέχρι τρία πεδία που θα προ-συμπληρώσουν τις εγγραφές που θα δημιουργηθούν. Στη συνέχεια ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τις ημέρες που διαφοροποιούνται και να τις τροποποιήσει.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με το πάτημα του κουμπιού "Υποβολή Πακέτου"

Διατηρείται ιστορικό όλων των πακέτων ανεξάρτητα από το αν έχουν υποβληθεί ή όχι.

Εάν απορριφθεί ένα πακέτο, αποθηκεύεται το μήνυμα του Εργάνη που εξηγεί το λόγο απόρριψης για να ξανα-προβληθεί αργότερα και εφόσον αποκατασταθούν τα προβλήματα μπορούμε να επαναλάβουμε την απόπειρα υποβολής χωρίς να ορίσουμε κάτι επιπλέον.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαθέσιμο στα συστήματα ORA και Persona/Tm

Η σύνταξη εβδομαδιαίου προγράμματος εργασίας γίνεται εξίσου εύκολα. Αρχικά ορίζεται η σχετική χρονική περίοδος. Στη συνέχεια επιλέγονται (τσεκάρονται) οι εργαζόμενοι που επιθυμούμε να εντάξουμε στο πρόγραμμα. Ακολουθεί η προδιαγραφή των ωρών απασχόλησης της εβδομάδας.

Η διακιασία ολοκληρώνεται με το πάτημα του κουμπιού "Υποβολή Πακέτου"

Διατηρείται ιστορικό όλων των πακέτων ανεξάρτητα από το αν έχουν υποβληθεί ή όχι.

Εάν απορριφθεί ένα πακέτο, αποθηκεύεται το μήνυμα του Εργάνη που εξηγεί το λόγο απόρριψης για να ξανα-προβληθεί αργότερα και εφόσον αποκατασταθούν τα πρπβλήματα μπορούμε να επαναλάβουμε την απόπειρα υποβολής χωρίς να ορίσουμε κάτι επιπλέον.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Διαθέσιμο στα συστήματα ORA και Persona/Tm

Το σύστημα δίνει στο χρήστη να ορίσει μια προδιαγραφή εβδομάδας που θα αποτελέσει την προ-συμπληρωμένη για κάθε εργαζόμενο. Στη συνέχεια ο χρήστης μπορεί να επιλέξει στην εβδομάδα του εργαζόμενου που θέλει να τροποποιήσει.

Πρόσβαση στα PDF του Εργανη

Διαθέσιμο στα συστήματα ORA και Persona/Tm

Εφόσον παρέχεται η υπηρεσία από το σύστημα Εργανη, η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη πατώντας το κουμπί με το εικονίδιο του PDF, να "κατεβάσει" το αντίστοιχο αρχείο όπως αυτό παράγεται από το Εργάνη.

Τα αρχεία PDF αποθηκεύονται και συνδέονται με τα αντίστοιχα πακέτα, έτσι ωστε να διατηρείται η πρόσβαση σε αυτά ακόμα και αν δεν είναι δυνατή για οποιοδήποτε λόγο η σύνδεση με το Εργάνη ή ακόμη διότι η πλατφόρμα δεν τα παράγει πλέον.

Τα PDF μπορούν φυσικά και να εκτυπωθούν.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

Διαθέσιμο στα συστήματα ORA και Persona/Tm

Τα συστήματα Persona και ORA υποστηρίζουν τις νέες πληροφοριακές απαιτήσεις του Εργανη ΙΙ. Το ιστορικό μεταβολών εργαζομένων, η ενότητα που παρέχει στοιχεία εργαζομένων, διαθέτει τα απαραίτητα πεδία που απαιτούνται για τη νέα απογραφική διαδικασία. Επιπλέον διατίθεται και μια νέα ενότητα, χάρη στην οποία τα τμήματα προσωπικού μπορούν να ετοιμάζουν «πακέτα» μεταβολών για έναν αριθμό εργαζομένων. Κάθε πακέτο υπόκειται σε ελέγχους, μπορεί με το πάτημα ενός κουμπιού να διαβιβαστεί στο Εργάνη και στη συνέχεια να διατηρηθεί ως ιστορικό στοιχείο που κατοχυρώνει και τεκμηριώνει την πράξη διαβίβασης, διατηρώντας τους αντίστοιχους αριθμούς πρωτοκόλλου ή τα ενδεχόμενα μηνύματα απόρριψης.

mm m2w 1

Προετοιμασία πακέτου μεταβολών

Διαθέσιμο στα συστήματα ORA και Persona/Tm

Η διαδικασία προετοιμασίας ενός πακέτου μεταβολών είναι πολύ απλή. Επιλέγονται (τσεκάρονται) οι εργαζόμενοι που θα περιληφθούν, ορίζεται η ημερομηνία ισχύος και στη συνέχεια υποβάλλεται στο Εργάνη. Προηγουμένως μπορεί να ζητηθεί έλεγχος των στοιχείων για τυχόν παραλήψεις ή λάθη. Εάν απορριφθεί ένα πακέτο, αποθηκεύεται το μήνυμα του Εργάνη που εξηγεί το λόγο απόρριψης για να ξανα-προβληθεί αργότερα και εφόσον αποκατασταθούν τα πρπβλήματα μπορούμε να επαναλάβουμε την απόπειρα υποβολής χωρίς να ορίσουμε κάτι επιπλέον.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

Διαθέσιμο στα συστήματα ORA και Persona/Tm

Η υποβολή ενός πακέτου μεταβολών μπορεί να γίνει είτε σε δοκιμαστικό περιβάλλον που προβλέπει το σύστημα Εργάνη ΙΙ,  είτε στο κανονικό. Επιπλέον, για τους τεχνικούς παρέχεται και η πρόσβαση στο αρχείο JSON για διαγνωστικούς λόγους.

Ημερολόγιο ανά ημέρα-εργαζόμενο

Τα ημερολόγια όπως και όλες οι λειτουργίες οργάνωσης χρόνου εργασίας είναι διαθέσιμα και από το σύστημα Persona (εφόσον διαθέτει module /tm), χωρίς όμως αποτύπωση παρουσιών.

Προσφέρονται διαδραστικά ημερολόγια είτε ανά εργαζόμενο (οποιουδήποτε εύρους ημερών) είτε ανά ημέρα (όλοι οι εργαζόμενοι). Στην κάθε εγγραφή (ημέρα) οπτικοποιείται γραφικά η προγραμματισμένη ή πραγματοποιημένη εργασία (παρουσία).

Προγραμματισμένη είναι αυτή που έχει διαβιβαστεί στο Π.Σ. Εργάνη ΙΙ ή αυτή που έχουμε πρόθεση να διαβιβάσουμε αλλά είναι ακόμα αδιαβίβαστη.

Πραγματοποιημένη είναι αυτή που έχει πιστοποιηθεί από το σύστημα Ωρομέτρησης (ORA) εφόσον αυτό διατίθεται. Το σύστημα ORA έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας με τερματικά («ρολόγια») παρουσίας (με χρήση κάρτας ή άλλου μέσου) αλλά και την τήρηση ιστορικού αρχείου παρουσιών που έχουν περαστεί σε αυτό, είτε μέσω επικοινωνίας με τα τερματικά ωρομέτρησης, είτε με άλλο τρόπο.

Τα ημερολόγια μπορούν να αποτυπώσουν μία πληροφορία (π.χ. το διαβιβασμένο πρόγραμμα εργασίας) για την ημέρα ή δύο παράλληλα (π.χ. το πρόγραμμα σε σύγκριση με την πραγματική παρουσία). Ο χρήστης μπορεί επίσης να επιλέξει  να συγκρίνει το διαβιβασμένο πρόγραμμα ως προς κάποιο νεότερο (αδιαβίβαστο προς το παρόν) με το οποίο προτίθεται να το αναθεωρήσει. Αποτελεί ένα ταχύτατο τρόπο επαλήθευσης και ελέγχου.

 

Ημερολόγιο ανά εργαζόμενο-ημέρα

Παράδειγμα με αποτύπωση παρουσιών

Παράδειγμα Οργάνωσης χρόνου σύγκριση Διαβιβασμένων με Αδιαβίβαστα στοιχεία


Προβολή ή εκτύπωση Ημερολογίου


ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Κάρτες/Ρολόι - Υπολογισμοί - Μισθοδοσία

Δήλωση έναρξης/λήξης Κάρτας Εργασίας - Εργάνη ΙΙ

SoftClock. Ενεργοποιήστε την ενσωματωμένη δυνατότητα ωρομέτρησης του ORA, με ένα κοινό σταθμό εργασίας (pc), ιδανικά με ένα οικονομικό QR-code scanner και οθόνη τouch
Δυνατότητα αξιοποίησης QR-code
Ταυτότητες (ID cards) με QR-code σε χαρτί ή σε .pdf με προορισμό το κινητό του εργαζόμενου
Εναλλακτικά συνδέστε ένα ή περισσότερους σταθμούς ωρομέτρησης με δυνατότητα online επικοινωνίας συμβατό με το σύστημα ORA. Η σύνδεση μπορεί να γίνει και μέσω TCP/IP

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

Συνεργαζεται με Persona HRMS

Ευελιξία - Αξιοπιστία - Ιχνηλασιμότητα

Ευελιξία

Το σύστημα ORA αντιμετωπίζει τις αυστηρές απαιτήσεις για τις Κάρτας Εργασίας του Εργάνη με όσο δυνατόν περισσότερο ευέλικτο τρόπο. Ξεκινώντας από τους τρόπους παρακολούθησης ωραρίου, το ORA μπορεί να συνδεθεί (χωρίς να είναι υποχρεωτικό) με σταθμούς ωρομέτρησης (ρολόγια παρουσίας) τοπικούς ή απομακρυσμένους. Προσφέρει όμως και εναλλακτικά, το σύστημα SoftClock (λογισμικό) που μπορεί να εγκατασταθεί σε έναν ή περισσότερους σταθμούς εργασίας (κοινούς υπολογιστές) και να αντικαταστήσει τις αντίστοιχες συσκευές.

Ακόμα πιο σημαντικό είναι οι δυνατότητες που παρέχει στην αντιμετώπιση εκτός προγράμματος συνθηκών με νομότυπο τρόπο, έγκαιρη προειδοποίηση και αποκατάσταση εκτάκτων περιστάσεων. Διάφορα «εργαλεία» βοηθούν το τμήμα προσωπικού να αντιμετωπίσει γρήγορα και ολοκληρωμένα προβληματικές καταστάσεις στο βαθμό που είναι αποδεκτό. Όπου είναι επιτρεπτό γίνεται απόπειρα online τροποποίησης του προγράμματος εργασίας στην πλατφόρμα του Π.Σ. Εργάνη ΙΙ και εφόσον γίνει αποδεκτή, δρομολογείται π.χ. νέα δήλωση έναρξης ,συμβατή με το νέο πρόγραμμα. Οι δηλώσεις παρουσίας δίνουν στους εργαζόμενους ένα μικρό χρονικό περιθώριο ακύρωσης σε περίπτωση λάθους (π.χ. δήλωση εισόδου αντί για εξόδου) και στη συνέχεια δρομολογούνται για ενημέρωση του Εργάνη μέσω των web services της υπηρεσίας.

Αξιοπιστία

Τα συστήματα υπολογισμού και ελέγχου του ORA έχουν μια ιστορία εικοσιπέντε ετών και έχουν αποδείξει την αξιοπιστία τους σε διαφορετικά περιβάλλοντα εντατικής χρήσης. Επιπλέον έχουν ενσωματωθεί πλήθος προειδοποιήσεων που βοηθούν το χρήστη να παρακολουθήσει με αξιοπιστία τις παρουσίες.

Ιχνηλασιμότητα

Από τις αρχικές μετρήσεις μέχρι την κατάταξη των ωρών απασχόλησης σε μισθολογικές κατηγορίες υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου, διάγνωσης και επαλήθευσης τηρώντας την ιστορικότητα της κάθε διαδικασίας

ΣΥΝΕΠΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Σας δίνει διεξόδους ώστε, εφόσον είναι δυνατό και επιθυμητό, να προσαρμόσετε έγκαιρα και ακαριαία, με το πάτημα ενός κουμπιού, το δηλωμένο στο Π.Σ.Εργάνη ψηφιακό προγραμμα εργασίας ενός εργαζόμενου για μια μέρα, στην εκτός προγράμματος προσέλευση.

Παράδειγμα: Εργαζόμενος εκτάκτως προσέρχεται 45' νωρίτερα από το πρόγραμμά του, ο εργοδότης δέχεται να δουλέψει νωρίτερα και να αποχωρήσει νωρίτερα αντίστοιχα. 

Δυνατότητα σύνδεσης με τερματικά ωρομέτρησης


Το σύστημα ωρομέτρησης είναι ανεξάρτητο του ηλεκτρονικού τερματικού ωρομέτρησης. Έχει δηλαδή την προαιρετική δυνατότητα να επικοινωνήσει με ηλεκτρονικά ρολόγια (card/proximity readers) ή συστήματα access control διαφόρων κατασκευαστών με την προϋπόθεση ότι έχει κατασκευαστεί το κατάλληλο πρόγραμμα επικοινωνίας (driver) από την ΣΥΝΠΑΝ Software για το συγκεκριμένο τερματικό. O τρόπος επικοινωνίας του προγράμματος με τη συσκευή ωρομέτρησης μπορεί να είναι είτε ηλεκτρονικός (π.χ. μέσω TCP/IP ή RS-232) είτε μέσω αρχείου που έχει παραχθεί με άλλο τρόπο. Εναλλακτικά διαθέτει δικό του "ρολόι", το SoftClock που μπορεί να λειτουργήσει σε οποιονδήποτε κοινό σταθμό εργασίας (ιδανικά με οθόνη touch και αναγνώστη QR-Code)

Ρολόγια - SoftClock - Πώς παρακολουθείται η λειτουργία τους;

Σε κάθε εγκατάσταση (π.χ. υποκατάστημα) μπορεί  να συνδεθεί ένα ή περισσότερα «ρολόγια παρουσίας»  (τερματικά ωρομέτρησης) όπως επίσης σταθμοί εργασίας (PCs) που τρέχουν την εφαρμογή SoftClock. Το σύστημα επικοινωνεί επίσης διαδικτυακά με την πλατφόρμα του Εργάνη ΙΙ.

Το σύστημα επικοινωνιών ενεργοποιείται από τον «Επεξεργαστή μετρήσεων» μια διαδικασία παράλληλης και ασύγχρονης  παρακολούθησης της ορθής λειτουργίας του συστήματος. Αυτό αναζητά και συγκεντρώνει νέες μετρήσεις (κτυπήματα εισόδου/εξόδου) από όλα τα ρολόγια, ελέγχει την επικοινωνία με το σύστημα Εργάνη, φροντίζει να διαβιβάζει στο σύστημα Εργάνη τα νέα στοιχεία (είτε από τα ρολόγια ή και από το SoftClock) και τέλος συνεργάζεται με το σύστημα ειδοποιήσεων των υπευθύνων με τους τρόπους που προβλέπονται (μήνυμα στον σταθμό εργασίας, e-mail ή SMS) για οτιδήποτε απαιτεί κάποια ενέργεια.

Στην περίπτωση που υπάρχουν πολλαπλές εγκαταστάσεις (π.χ. υποκαταστήματα) προβλέπεται η ενεργοποίηση κεντρικής κονσόλας σε server που παρακολουθεί όλα τα υποκαταστήματα σε πραγματικό χρόνο όπως στο παράδειγμα που μπορείτε να δείτε στο παρακάτω βίντεο.

Υπολογισμοί - Επεμβάσεις

 Το σύστημα ωρομέτρησης μπορεί να εγκατασταθεί είτε σε αυτόνομο συμβατό Η/Υ είτε σε σταθμό εργασίας ενός δικτύου. Ο σταθμός εργασίας μπορεί να χρησιμοποιείται και για άλλες χρήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η επικοινωνία με το ηλεκτρονικό τερματικό ωρομέτρησης γίνεται μόνον εφόσον το απαιτήσει ο χρήστης (μία ή και περισσότερες φορές τη μέρα) ή αυτόματα. Η επεξεργασία των στοιχείων μπορεί να γίνει και από άλλο σταθμό εργασίας.

 • Λειτουργεί αυτόνομα, χωρίς μισθοδοσία, με πλήρη στοιχεία εργαζομένου
 • Περιλαμβάνει Ημερολόγιο, Εορτολόγιο, Προειδοποιήσεις
 • Περιλαμβάνει το σύστημα Omnibus
 • Διαθέτει ενσωματorωμένο ASCII driver
 • Καταγράφει τις παρουσίες εργαζομένων
 • Επικοινωνεί με το πρόγραμμα "Persona HRMS", αν είναι εγκατεστημένο, αναγνωρίζοντας το προσωπικό
 • Διορθώνει ή εντοπίζει ανακολουθίες χρήσης του ηλεκτρονικού τερματικού ωρομέτρησης
 • Επεξεργάζεται τις μετρήσεις
 • Κατανέμει τις ώρες και τα λεπτά παρουσίας σε μισθοδοτικές κατηγορίες
 • Κρατάει ημερήσια και εβδομαδιαία στατιστικά σύνολα παρουσιών ανά εργαζόμενο με πλήρη ανάλυση
 • Ενημερώνει αναλυτικό ιστορικό όλων των μετρήσεων
 • Τροφοδοτεί πλήρως το πρόγραμμα "Persona HRMS", αν εγκατεστημένο, με τα λεπτομερή στοιχεία παρουσίας
 • Παρέχει πλήθος πληροφοριών στατιστικής μορφής

 

Τρόπος λειτουργίας

Κάθε φορά που το πρόγραμμα ωρομέτρησης επικοινωνεί με το τερματικό ωρομέτρησης αντλεί τα στοιχεία που έχει συγκρατήσει το τερματικό στη μνήμη του κατά το διάστημα που μεσολάβησε από την τελευταία επικοινωνία του προγράμματος με τον Η/Υ. Έτσι κάθε φορά που ο υπεύθυνος ενεργοποιεί την επικοινωνία ή γίνεται αυτόματα, αντλούνται μόνον τα νεότερα στοιχεία χωρίς κίνδυνο διπλοενημερώσεων.

Το πρόγραμμα αναγνωρίζει:

✓ πολλαπλές επανόδους - αναχωρήσεις ανά ημέρα. Κάθε εργαζόμενος δύναται να καλύψει μέχρι 4 περιόδους εργασίας στην ίδια ημέρα (δηλαδή να αναχωρήσει και να επανέλθει 4 φορές),

✓ διακοπές εργασίας (διαλείμματα) εφόσον το ρολόι έχει τη δυνατότητα παρόμοιας ανάγνωσης / χαρακτηρισμού.

Συνδέεται με το εορτολόγιο για αυτόματη αναγνώριση αργιών (εταιρίας ή και καθιερωμένων, σταθερών ή κινητών) και αναγνωρίζει αυτόματα τις Κυριακές.

Οι ώρες παρουσίας κατανέμονται αυτόματα σε 12 πιθανές κατηγορίες όπως στον ακόλουθο πίνακα.

 

Ημέρα

Νύχτα

Αργία

Νύχτα - Αργία

Κανονική

1

2

3

4

Υπερεργασία

5

6

7

8

Υπερωρία

9

10

11

12

Το πρόγραμμα αναγνωρίζει και αντιμετωπίζει την απρογραμμάτιστη εργασία, τη διαλείπουσα απασχόληση και τα κυλιόμενα ωράρια. Το 24ωρο αντιμετωπίζεται δυναμικά και αξιόπιστα, προστατεύοντας τόσο τον εργαζόμενο όσο και τον εργοδότη από παρεκκλίσεις από την ελληνική νομοθεσία.


Ευκολία χρήσης - φιλικότητα - ευελιξία

Η σχεδίαση του προγράμματος είναι ιδιαίτερα εργονομική και φιλική. Αποτελεί ένα αξιόπιστο και εύχρηστο εργαλείο που δεν απαιτεί χρόνο και κόπο προκειμένου να λειτουργήσει.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα ιδιαίτερα εύχρηστο περιβάλλον διόρθωσης των προβληματικών μετρήσεων. Ο χρήστης, μετά τη διάγνωση από το πρόγραμμα των προβληματικών μετρήσεων, παραπέμπεται απευθείας σε αυτές για να τις διορθώσει. Ακόμη, υπάρχει η δυνατότητα συμπλήρωσης παραληφθέντων μετρήσεων με αυτόματο έλεγχο από το πρόγραμμα.

Περιβάλλον διαχείρισης προβληματικών μετρήσεων

Επιτρέπει την αναθεώρηση των καταχωρήσεων χάρη στη διάκριση της διαδικασίας επεξεργασίας μετρήσεων σε "δοκιμαστική" ή "οριστική".

Παρέχει βοηθητικό αρχείο παρακολούθησης της διαθεσιμότητας του κάθε εργαζόμενου με ανάλυση για κάθε μέρα της εβδομάδος στο οποίο μπορούν να οριστούν οι επιθυμητές ή υποχρεωτικές ώρες παρουσίας ή ακόμη η δυνατότητα εργασίας εκτάκτου προσωπικού.

Η μεταβολή, ακύρωση, ή προσθήκη νέων στοιχείων γίνεται με πολύ απλό τρόπο.

Καρτέλα εργαζομένου


Πληροφόρηση - Αναφορές/Εκτυπώσεις

Οι καταστάσεις παρουσίας περιλαμβάνουν γραφική απεικόνιση της παρουσίας του εργαζόμενου για οποιαδήποτε ημέρα κάτι που διευκολύνει σημαντικά τον εντοπισμό επαναλαμβανόμενης πρακτικής από μέρους των εργαζομένων (π.χ. συνεχείς μικρο-καθυστερήσεις, παρατεταμένες διακοπές εργασίας κ.λπ.). Οι εκτυπώσεις αυτές αποτελούν σημαντικό εργαλείο για τον προσωπάρχη, καθώς μπορούν να συγκριθούν με το πρότυπο πρόγραμμα εργασίας και να σημειωθούν οι παρεκκλίσεις. Οι εκτυπώσεις καταστάσεων ελέγχου κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των μετρήσεων αιτιολογούν τυχόν απορρίψεις μετρήσεων.

Παρέχονται εκτυπώσεις με συγκεντρωτικά στοιχεία εργασίας ανά εβδομάδα ανά εργαζόμενο για οποιαδήποτε χρονική περίοδο. Εκτός των τυποποιημένων εκτυπώσεων είναι δυνατή η κατασκευή και όποιων άλλων είναι απαραίτητες και χρήσιμες.

Προβάλλονται on-line καρτέλες στην οθόνη για άμεσο εντοπισμό εργασίας οποιουδήποτε εργαζόμενου σε οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδος με πλήρη ανάλυση ανά ημέρα και εβδομάδα.Για κάθε εργαζόμενο το πρόγραμμα τηρεί ιστορικό αρχείο με όλες τις μετρήσεις του παρελθόντος προκειμένου να υπάρχει διασφάλιση από τυχόν λανθασμένες παρεμβάσεις. Ιδιαίτερα σημαντική δυνατότητα του προγράμματος είναι η σύνδεσή του με το σύστημα Query χάρη στο οποίο μπορούν να εξαχθούν πολύτιμες πληροφορίες και στατιστικά όπως π.χ.

 • ποιοι εργάστηκαν την τάδε ημέρα ή περίοδο,
 • πόσες εργατοώρες δαπανήθηκαν σε κάποια περίοδο,
 • κατάσταση εργαζομένων που αποχώρησαν πριν από τις π.χ. 17:00 στις 3/10 και
 • πλήθος άλλων κριτηρίων που απαιτεί ο χρήστης.

Υπολογισμός εργατικού κόστους

Το πρόγραμμα είναι σε θέση να εκτιμήσει το εργατικό κόστος για οποιαδήποτε ημέρα ή χρονική περίοδο (εύρος ημερών) ανεξάρτητα από τη μισθοδοσία. Η πληροφορία παρέχεται με αναλυτική παρουσίαση συνόλων ωρών ανά κατηγορία καθώς και κόστους αυτών, π.χ. πόσο κόστισε η παραγωγή του Χ μοντέλου από τις 11:00μμ της 23/2/02 έως τις 04:30πμ της επόμενης μέρας, 24/2/04.


Παράμετροι επικοινωνίας με σταθμό ωρομέτρησης

Παρέχεται η δυνατότητα καθορισμού από το χρήστη του Driver (πρόγραμμα διασύνδεσης) για επικοινωνία με τερματικό σταθμό ωρομέτρησης (ρολόι), Baud-Rate, IRQ, I/O adress, Device για dump/backup επικοινωνίας.


Δυνατότητες προγραμματισμού του τερματικού ωρομέτρησης

Δυνατότητα αλλαγής ημερομηνίας και ώρας μέσω Η/Υ (εφόσον προβλέπεται από τον driver).


Άλλες δυνατότητες

Παρέχεται η δυνατότητα σύγχρονης εκτύπωσης των μετρήσεων κατά τη διαδικασία επικοινωνίας.


Πρόληψη προβλημάτων διακοπής ρεύματος κατά την επικοινωνία

Η αντιμετώπιση γίνεται με την ταυτόχρονη εκτύπωση των μετρήσεων κατά την διαδικασία της επικοινωνίας (προαιρετικά).


Καθορισμός 24ώρου

Το 24ωρο είναι δυναμικό (Κυλιόμενο ωράριο) με την ώρα έναρξης του εκάστοτε 24ώρου οριζόμενη ανάλογα με τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να ισχύουν για τον κάθε εργαζόμενο.


Παράμετροι συστήματος για την κατανομή των ωρών παρουσίας

 1. Μέγιστος επιτρεπτός χρόνος συνεχούς εργασίας
 2. Διάστημα παύσης σαν κριτήριο κλεισίματος 24ώρου
 3. Ελάχιστη διαβάθμιση χρόνου (π.χ. τέταρτο της ώρας)
 4. Ώρα του 24ώρου που αρχίζει η "ημέρα"
 5. Ώρα του 24ώρου που τελειώνει η "ημέρα" και αρχίζει η "νύκτα"
 6. Όριο ημέρας κανονικής εργασίας
 7. Όριο εβδομάδος κανονικής εργασίας
 8. Όριο ημέρας υπερεργασίας
 9. Όριο εβδομάδος υπερεργασίας

Σύστημα ελέγχου και αυτόματης διάγνωσης λανθασμένων μετρήσεων

Αναγνωρίζονται:

 • Ανύπαρκτοι εργαζόμενοι
 • Προωθύστερες μετρήσεις
 • Συνεχής εργασία πολλών ωρών
 • Πολλά κτυπήματα στην ίδια μέρα
 • Έξοδος εργαζόμενου χωρίς είσοδο
 • Είσοδος εργαζόμενου χωρίς έξοδο
 • Λάθος κτύπημα μετά από διάλειμμα
 • Λάθος ημερομηνία ή και ώρα

 Επίσης το σύστημα παρέχει:

 • Δυνατότητα αυτοδιόρθωσης διπλοκτυπημάτων
 • Εξασφάλιση επεξεργασίας όλων των μετρήσεων

Τρόπος ενημέρωσης της μισθοδοσίας

Ο τρόπος ενημέρωσης της μισθοδοσίας είναι απολύτως παραμετρικός. Για την πλήρη ενημέρωση όμως της μισθοδοσίας απαιτείται το πρόγραμμα Persona HRMS της ΣΥΝΠΑΝ.

Το σύστημα ωρομέτρησης της ΣΥΝΠΑΝ Software αποτελείται από τα εξής μέρη:

Α.Το βασικό πρόγραμμα ωρομέτρησης (ανάλυσης, καταχώρησης και επεξεργασίας) των ωρών εργασίας των εργαζομένων.

Β.Το πρόγραμμα επικοινωνίας του προγράμματος ωρομέτρησης με το ηλεκτρονικό τερματικό ωρομέτρησης. Αυτό διαφέρει από τερματικό σε τερματικό ανάλογα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του.
Διατίθεται σε δύο διαφορετικές εκδόσεις: Ora 1 (περιλαμβάνει τα Α και Β) ή Ora 2 (μόνον το Α).

 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

Συνεργαζεται με Persona HRMS

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μέγιστος αριθμός κτυπημάτων ανά ημέρα ανά εργαζόμενο 8
Συνολικός αριθμός εργαζομένων Ανάλογα με την άδεια χρήσης
Περιορισμός περιόδου κάλυψης Δεν υπάρχει
Δυνατότητα ανακύκλωσης μαγνητικών ή άλλων καρτών Ναι  (Κάρτες που ανήκουν σε αποχωρήσαντες εργαζόμενους μπορούν να χρησιμοποιηθούν από νεοπροσληφθέντες)
Δυνατότητα επέμβασης σε μετρήσεις Ναι
Δυνατότητα προσθήκης παραληφθέντων μετρήσεων Ναι
Δυνατότητα παρέμβασης στις κατανομές ωρών Ναι
Δυνατότητα συμπλήρωσης ασθένειας κ.λ.π. στη μισθοδοσία Ναι
Θέλω να κατεβάσω την Demo έκδοση στον υπολογιστή μου...