Skip to main content

ULTIMO/MRP

Συνταγολόγιο - Κοστολόγιο - Μελέτη - Παραγωγής

ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Εγκεκριμένο χρηματοδοτούμενο προϊόν

Το υποσύστημα MRP κατασκευάστηκε έτσι ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες παρακολούθησης παραγωγής στις βιομηχανίες, βιοτεχνίες, μεταποιητικές ή συσκευαστικές εταιρίες αλλά ακόμη και εταιρίες παροχής πολλαπλών υπηρεσιών (π.χ. διαφημιστικές εταιρίες) καθώς και ένα πλήθος άλλων επαγγελματικών κλάδων.

Πρόκειται για ένα πανίσχυρο και συγχρόνως εύχρηστο σύστημα κατάστρωσης προδιαγραφών/ συνταγών για παρακολούθηση της παραγωγής με πλήρη και αναλυτική κοστολόγηση. Χάρη στο μεγάλο βαθμό παραμετρικότητας που προσφέρει προσαρμόζεται σε πλήθος εξειδικευμένων απαιτήσεων.

Παρέχει τη δυνατότητα αξιόπιστης παρακολούθησης του κόστους των παραγομένων ειδών σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και όχι μόνον απολογιστικά στο τέλος της χρήσης. Το πρόγραμμα συνεργάζεται αρμονικά με το εμπορικό και βιομηχανικό σύστημα Ultimo/ERP, αντλώντας στοιχεία από αυτό, αλλά και ενημερώνοντας πλήρως και αυτόματα την αποθήκη καθώς και την αναλυτική ή και γενική λογιστική.

Εκτός από την πλήρη λογιστική κάλυψη, το πρόγραμμα αποτελεί ένα αναντικατάστατο εργαλείο για τον υπεύθυνο παραγωγής. Χάρη στη δυνατότητα προσομοίωσης (simulation) που παρέχει μπορούν να προκύψουν σημαντικά οικονομικά οφέλη που προέρχονται από τη βελτιστοποίηση της παραγωγής, τη διαπίστωση σημείων που παρουσιάζουν σημαντικό ύψος δαπανών, τη χρήση εναλλακτικών λύσεων κ.λπ. Παράλληλα μπορεί να χρησιμεύσει στον προϋπολογισμό μίας μελλοντικής παραγωγής και να βοηθήσει στη σύντομη και ασφαλή ολοκλήρωση κάποιας προσφοράς.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ενημέρωση on-line

Ναι

Αυτόματη ενημέρωση λογιστηρίων και αποθηκών
Δυνατότητα ενημέρωσης batch

Ναι

Μόνον αν το κρίνει σκόπιμο ο χρήστης
Ενημέρωση πολλαπλών λογιστηρίων

Ναι

Δυνατότητα λογιστικής παρακολούθησης ανά κέντρο κόστους
Έλεγχος ισοσκέλισης λογιστικών άρθρων

Ναι

Παρέχεται αυτόματα από το σύστημα
Ενημέρωση πολλαπλών αποθηκών

Ναι

Η συνταγή μπορεί να αναφέρεται σε είδη από 100 αποθήκες
Δυνατότητα προϋπολογισμού/απολογισμού

Ναι

Με σύγκριση και εντοπισμό αποκλίσεων
Δυνατότητα οn-line ελέγχου αποθεμάτων

Ναι

Πριν εφαρμοστεί η συνταγή
Σύστημα ελέγχου ορθής καταχώρησης συνταγής

Ναι

Εξασφαλίζεται έτσι η ορθή ενημέρωση
Δυνατότητα παρακολούθησης κέντρων κόστους

Ναι

Με οποιαδήποτε τρόπο επιθυμεί ο χρήστης
Συγκεντρωτικοί και αναλυτικοί πίνακες συνταγών

Ναι

Για πλήρη και συνοπτική εικόνα συνταγών/προδιαγραφών
Ευρετήριο cross-reference αναλωσίμων/συνταγών

Ναι

π.χ. σε ποίες συνταγές χρησιμοποιείται το συγκεκριμένο υλικό
Εκτύπωση "βιβλίου" παραγωγής και κοστολογίου

Ναι

για θεωρημένη ή μη εκτύπωση
Αριθμός σταθμών εργασίας

Απεριόριστος

 
Αριθμός αποθηκών

100 ανά φάκελο

 
Αριθμός λογιστηρίων

10 ανά φάκελο

 
Αριθμός κέντρων κόστους

Απεριόριστος

 
Αριθμός συνταγών

Απεριόριστος

 
Αριθμός υποπαραγομένων ανά συνταγή

Απεριόριστος

 
Αριθμός αναλωσίμων

Απεριόριστος

 
Μέθοδοι αποτίμησης

7

 

Επιπλέον...

 • Δυνατότητα παρακολούθησης και κοστολόγησης ενδιαμέσων σταδίων παραγωγής.

 • On-line σύνδεση με Αποθήκη και Λογιστική (αναλυτική και γενική).

 • Δυνατότητα εφαρμογής μεθόδου πρότυπου κόστους (standard cost) ή μεθόδου απολογιστικού κόστους.

 • Αυτόματος υπολογισμός άμεσου κόστους και δαπανών παραγωγής.

 • Η κοστολόγηση μπορεί να γίνει με 7 εναλλακτικές μεθόδους αποτίμησης όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί από το Ultimo κατά τη στιγμή της εφαρμογής της συνταγής.

 • Δυνατότητα προσομοίωσης (simulation) υποθετικών σεναρίων παραγωγής. Για παράδειγμα: πως θα επηρεαστεί το τελικό κόστος αν προσθέσουμε ακόμη ένα άτομο στον ποιοτικό έλεγχο και αντικαταστήσουμε την πρώτη ύλη Α με την Β;

 • Υπολογίζει τη μέγιστη δυνατότητα παραγωγής κάποιου είδους με βάση τα τρέχοντα αποθέματα πρώτων υλών, βοηθητικών υλών και υλικών συσκευασίας και εντοπίζει το αναλώσιμο που περιορίζει τη μέγιστη παραγωγή.

 • Ενημερώνει προαιρετικά την αποθήκη με εγγραφές εισαγωγών (για τα παραγόμενα) και εξαγωγών (για τα αναλώσιμα) που ενημερώνουν on-line τις διάφορες αποθήκες με τρόπο που ορίζει ο χρήστης παραμετρικά. Έτσι μπορεί και διαμορφώνεται η μέση τιμή κτήσης του κάθε είδους μετά από κάθε παραγωγή.

 • Ενημερώνει προαιρετικά τη γενική ή αναλυτική λογιστική με οριζόμενη από το χρήστη ανάλυση κέντρων κόστους, δαπανών παραγωγής κ.λπ. Ο τρόπος ενημέρωσης είναι εντελώς παραμετρικός έτσι ώστε να προσαρμόζεται στις πλέον απαιτητικές ανάγκες παρακολούθησης, κέντρων κόστους, γραμμών παραγωγής, τύπων παραγωγής, ομάδων παραγομένων, χρονικών περιόδων κ.λπ.

 • Παρέχονται βοηθητικοί browsers. Έτσι, δεν χρειάζεται απομνημόνευση κωδικών λογαριασμών, ειδών, τιμών κ.λπ. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από τον κατευθυνόμενο με πλήκτρα κατάλογο, έτσι ώστε να συμπληρωθούν αυτόματα οι απαιτούμενοι κωδικοί.

 • Εκτυπώνονται καταστάσεις συνταγών, ευρετήρια συνταγών, ευρετήρια αναλωσίμων (σε ποιες συνταγές περιέχεται κάθε αναλώσιμο είδος), καθώς και καταστάσεις προσωρινών εγγραφών αποθήκης και λογιστικής.

 • Δυνατότητα εκτύπωσης απολογιστικού κοστολογίου (π.χ. στο τέλος του χρόνου) με όλες τις αναλώσεις και δαπάνες, ανά παραγόμενο.

 • Δημιουργία απεριόριστου αριθμού συνταγών-προδιαγραφών.

 • Δυνατότητα δημιουργίας συνταγής-σκελετού.

 • Κάθε συνταγή μπορεί να περιλαμβάνει:

  • Το παραγόμενο είδος

  • Πιθανά υποπαράγωγα

  • Πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται

  • Βοηθητικές ύλες

  • Υλικά συσκευασίας

  • Φύρες

  • Ποσότητες παραγωγής ή ανάλωσης

  • Κόστη αναλωσίμων (αυτόματα ενημερωνόμενα ή πληκτρολογούμενα)

  • Λογαριασμοί Αναλυτικής ή Γενικής Λογιστικής που θα ενημερωθούν

  • Ποσοστό επιβάρυνσης δαπάνης παραγωγής στο άμεσο κόστος ή

  • Αξίες δαπανών παραγωγής

  • Συντελεστές κατανομής κόστους σε υποπαραγόμενα είδη

  • Παραμέτρους ενημέρωσης λογιστηρίων

  • Παραμέτρους ενημέρωσης αποθηκών

  • Αιτιολογίες

 • Το παραγόμενο είδος, τα υποπαράγωγα, οι πρώτες και βοηθητικές ύλες, τα υλικά συσκευασίας της κάθε συνταγής μπορούν να τροφοδοτούν και να προέρχονται από 100 διαφορετικές αποθήκες.

 • Οι λογαριασμοί που ενημερώνονται από κάθε συνταγή μπορεί να διαθέτουν μέχρι πεμπτοβάθμια ανάλυση, να ενημερώνουν μέχρι 10 αναλυτικά λογιστήρια που το κάθε ένα περιέχει απεριόριστο αριθμό λογαριασμών.

Δείτε ακόμη..