Skip to main content

Πίνακες (data grids)

Δυνατότητες διαχείρισης και διαμόρφωσης περιβάλλοντος

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

 

Πίνακες | Οδηγίες Χρήσης
Ευρετήριο

Στα συστήματα τεχνολογίας XWin32, οι πίνακες (browsers) αποτελούν το συνηθέστερο περιβάλλον εργασίας και συγχρόνως ένα μέσο αντίληψης του χρήστη ως προς το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων που διαχειρίζεται. Αντικατοπτρίζει τα αποτελέσματα των ενεργειών των χρηστών και πάρα πολύ συχνά επιλέγεται σαν το ιδανικότερο εργαλείο πληροφόρησης ή επιλογής εγγραφής. Για τους λόγους αυτούς οι browsers έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε:

  1. να μπορούν να διαμορφώνονται ελεύθερα από το χρήστη έτσι ώστε αυτός να εστιάζει την προσοχή του στις πληροφορίες που τον αφορούν

  2. τα στοιχεία να μπορούν να έχουν τέτοια διάταξη ώστε να αρκεί μια ματιά για να αντλήσει κανείς πολύτιμες πληροφορίες στο λιγότερο χρόνο

  3. γίνονται σεβαστές οι ιδιαιτερότητες του κάθε χρήστη καθώς και οι διαφορετικές εργονομικές απαιτήσεις της κάθε εργασίας

  4. αποτελούν ένα ταχύτατο, ξεκούραστο, ευχάριστο και αποτελεσματικό περιβάλλον διαχείρισης και καθημερινής εργασίας

    Τι απεικονίζει

Στοιχεία
Πρωτογενή ή δευτερογενή στοιχεία εγγραφών, βοηθητικά, πληροφοριακά στοιχεία (π.χ. τι σημαίνει ένας κωδικός)

Εικονες/Φωτογραφίες/Σχέδια/Εικονίδια
Που σχετίζονται με την εγγραφή και εικονίδια εύκολης αναγνώρισης κάποιας πληροφορίας

Τίτλοι
που χαρακτηρίζουν τις στήλες του πίνακα

Footers
Ενδεχόμενα σύνολα στηλών ή άλλες πληροφορίες πίνακα

Ενδείξεις
Συνόλου εγγραφών, σειρά εγγραφής, ένδειξη φίλτρου, ένδειξη περιορισμού εύρους (εάν ισχύει κάποια περιοριστική συνθήκη έτσι που να μην είναι ορατές όλες οι εγγραφές), περιγραφή σειράς ταξινόμησης, ένδειξη σχετικής θέσης με βάση την ενεργή ταξινόμηση μέσω των scrollbars

Μενού
Όλοι οι browsers συνοδεύονται από μενού επιλογών που περιλαμβάνουν όλες τις πάγιες ή ειδικές δυνατότητες διαχείρισης του κάθε browser

Context Menu
Με δεξί κλικ ενεργοποιείται context sensitive μενού

Παράδειγμα context sensitive μενού

Προηγούνται οι πάγιες επιλογές και έπονται οι ιδιαιτερότητες της κάθε ενότηταςΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΝΟΥ
ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεται το ποντίκι για άμεση πρόσβαση στις συνηθέστερες λειτουργίες

Toolbar
Γραμμή εργαλείων (toolbar), που περιλαμβάνει κουμπιά με τις συνηθέστερες λειτουργίες για άμεση ενεργοποίηση με το ποντίκι

Ξενάγηση στα βασικά μέρη

    Τρόπος προβολής

Πίνακας
Ο πίνακας απεικονίζει ομάδες εγγραφών (γραμμές), την ταξινόμηση και στοιχεία ή πληροφορίες της κάθε εγγραφής (στήλες). Η τομή μιας στήλης με μια εγγραφή αποκαλείται κελί και είναι ανάλογο των κελιών ενός φύλλου υπολογισμού (spreadsheet).

Στήλες
Ορισμένες στήλες μπορεί να ανήκουν σε διαφορετικές χρωματικές κατηγορίες προκειμένου να τονίσουν μια πληροφορία, να δείξουν στο χρήστη ότι μπορεί να προβεί σε απευθείας καταχώρηση ή διόρθωση στοιχείων ή να διευκολύνει εν γένει την ανάγνωση

Γραμμές
Συχνά, γραμμές που αναλογούν σε εγγραφές μπορεί να έχουν χρωματική διάκριση (π.χ. ένας εργαζόμενος που έχει απολυθεί, διαφοροποίηση ενός πρωτοβαθμίου από ένα δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο λογαριασμό κ.λπ.)

Κελιά
Η συγκεκριμένη πληροφορία που απεικονίζεται σε ένα κελί, μπορεί ανάλογα με το περιεχόμενό του να ενταχθεί σε κάποια ειδική χρωματική κατηγορία

    Επεξεργασία στοιχείων

Επεξεργασία
Σύνδεση κάθε εγγραφής με το μηχανισμό επεξεργασίας μέσω παραθύρων διαλόγων για νέες καταχωρήσεις (με ή χωρίς προηγούμενες τιμές ήδη αντιγραμμένες από άλλη εγγραφή), προβολή διόρθωση ή διαγραφή, καθορισμό εικόνων, φωτογραφιών και άλλων στοιχείων πολυμέσων.

Μαρκάρισμα
Δυνατότητα μαρκαρίσματος μέρος του πίνακα για αντιγραφή ή ομαδική επεξεργασία (π.χ. μαζική διαγραφή)

Εκτύπωση
Δυνατότητα εκτύπωσης μαρκαρισμένης περιοχής, στηλών, εγγραφών ή όλου browser

Αντιγραφή
Δυνατότητα αντιγραφής (copy) ενός κελιού, γραμμής, στήλης ή τμήματος πίνακα προκειμένου να αντιγραφεί (paste) σε άλλο σημείο ή εφαρμογή (π.χ. σε ένα φύλλου υπολογισμού Excel ή σε ένα κείμενο στο Word).

Λειτουργίες
Σύνδεση με όλες τις σχετιζόμενες λειτουργίες σε επίπεδο εφαρμογής, κλήση άλλων υπο-ενοτήτων, ειδικών διαδικασιών κ.λπ.

Πλοήγηση
Πλήρεις και ευέλικτες δυνατότητες πλοήγησης με χρήση ποντικιού, ρόδας ποντικιού, κουμπιών, πένας, δακτύλων, αλλά και με πλήκτρα για μεγαλύτερη ταχύτητα

    Αναζητήσεις

Στήλης
Αναζήτηση (find) στήλης

Στοιχείου στήλης
Αναζήτηση δεδομένων στήλης με Αριθμητικά στοιχεία (π.χ. ποια είναι η επόμενη εγγραφή με αξία μεγαλύτερη των 1000 στη στήλη "Αξία Τιμολογίων"), Αλφαριθμητικά στοιχεία (ποια είναι η επόμενη εγγραφή που περιέχει στην στήλη "Περιγραφή Λογαριασμού" τους χαρακτήρες Φ.Π.Α σε οποιαδήποτε θέση) ανεκτικού τύπου (αδιάφορο εάν είναι πεζά, κεφαλαία, ελληνικοί ή λατινικοί χαρακτήρες) ή με μάσκα (π.χ. *ΛΕΚΤΡ*ΥΠΟΛ* -> Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, ΗΛΕΤΡ.ΥΠΟΛ, Ηλεκτρ/κοί Υπολ/στές )

Κλειδιού
Με βάση την ενεργή (και συνήθως παραμετρική) ταξινόμηση ακαριαία ανεύρεση κλειδιού (π.χ. του πρώτου τιμολογίου της 11.12.ΧΧΧΧ)

Επιλογή Ταξινόμησης
Ελεύθερη επιλογή της σειράς ταξινόμησης των εγγραφών από το χρήστη, εργαλεία άμεσης αντίληψης, αλλαγής και εκμετάλλευσης ταξινομήσεων.

    Γενικές δυνατότητες διαμόρφωσης

 (ενιαία παραμετροποίηση)

Χρώματα
Οι χρωματικές κατηγορίες μπορούν να τροποποιηθούν από το χρήστη

Γραμματοσειρές
Ο χρήστης μπορεί να ορίσει τις επιθυμητές γραμματοσειρές και τα αντίστοιχα μεγέθη χαρακτήρων για κάθε κατηγορία

Διαχωριστικά
Καθορίζονται οι τύποι διαχωριστικών γραμμών

Εξατομίκευση
Κάθε σταθμός εργασίας μπορεί να έχει διαφορετικές γενικές προτιμήσεις που αποθηκεύονται από το σύστημα

    Διαμόρφωση πίνακα, κάθε ενότητας ξεχωριστά

Διαστάσεις/θέση πίνακα
Ο χρήστης μπορεί να καθορίσει τις διαστάσεις αλλά και τη θέση του εκάστοτε πίνακα (ειδικά χρήσιμο σε πίνακες επιλογής τύπου browser). Ένας πίνακας μπορεί επίσης να "απλωθεί" σε περισσότερες της μιας οθόνες (κατάλληλο και για video wall).

Πλάτη στηλών
Τα πλάτη των στηλών μπορούν να διαμορφωθούν με το ποντίκι ελεύθερα

Επιλογή στηλών
Μπορούν να επιλεγούν να εμφανίζονται μόνον οι επιθυμητές στήλες. Ανά πάσα στιγμή μπορούν να επανεμφανιστούν όλες, ορισμένες ή οι προτεινόμενες από το σύστημα

Πάγωμα στηλών
Ο χρήστης μπορεί να "παγώσει" με ένα κλικ μια συνεχόμενη σειρά στηλών από αριστερά, έτσι ώστε όταν μετακινεί ο χρήστης τις στήλες προς τα αριστερά οι παγωμένες να είναι πάντοτε ορατές. Το αντίστοιχο μπορεί να κάνει και σε δεξιά σειρά στηλών. Εξίσου εύκολα με ένα κλικ μπορεί να "ξεπαγώσει" όποιο τμήμα επιθυμεί

Εξατομίκευση
Κάθε σταθμός εργασίας μπορεί να έχει διαφορετικές γενικές προτιμήσεις όπως οι παραπάνω που αποθηκεύονται από το σύστημα. Μπορεί ακόμη να αναστείλει την αποθήκευση των προτιμήσεων σε περιπτώσεις που απαιτείται προσωρινή μορφοποίηση για συγκεκριμένο σκοπό

Zoom
Με ένα πλήκτρο ή με ένα κλικ του ποντικιού (ή διαδοχικά) ο πίνακας μεγεθύνεται ή σμικρύνεται προσωρινά.

Γραμματοσειρά
Ο χρήστης μπορεί προσωρινά να αλλάξει την προβαλλόμενη γραμματοσειρά

Πίνακας, data grid ή browser; Τρεις ονομασίες για το ίδιο πράγμα… Σήμερα η λέξη browser συνδυάζεται περισσότερο με Internet browser (π.χ. Internet Explorer, Edge, Firefox, Google Chrome, Safari κ.λπ.) δηλαδή την εφαρμογή με την οποία επισκεπτόμαστε το διαδίκτυο, ενώ η φράση data grids χρησιμοποιήθηκε από τους προγραμματιστές όταν πλέον τα δεδομένα των αρχείων έπρεπε  να αποτυπώνονται σε μορφή πίνακα και έπρεπε να σζεδιάσουν ειδικά controls που να το επιτυγχάνουν. Όμως αρκετά χρόνια πριν υπάρξουν τα προηγούμενα η ΣΥΝΠΑΝ σχεδίαζε τη διαδραστική διεπαφή σε DOS που αποκαλούσε browser και που καθιερώθηκε στην ορολογία εκατοντάδων χρηστών μέχρι σήμερα. Προσπαθούμε σταδιακά να αλλάξουμε τον browser σε πίνακα αλλά θα πάρει λίγο χρόνο…

TOOLBAR

Για να δείτε σε τι αντιστοιχεί το κάθε εικονίδιο αφήστε το ποντίκι επάνω του (χωρίς κλικ) 1-2" και θα προβληθεί το επεξηγηματικό κίτρινο πλαίσιο (tooltip) της εικόνας που περιλαμβάνει και το πλήκτρο που ενεργοποιεί τη διαδικασία

Κάτω από τη μπάρα του μενού είναι τοποθετημένη η γραμμή εργαλείων (toolbar). Έχουν επιλεγεί οι συνηθέστερες εργασίες που πραγματοποιούν οι χρήστες και τις οποίες μπορούν να ενεργοποιήσουν με ένα κλικ του ποντικιού πάνω στο κουμπί-εικονίδιο. Η κάθε επιλογή χαρακτηρίζεται από το εικονίδιο που εμφανίζεται στο μενού.

Υπάρχουν δύο μορφές toolbar: Η μία είναι αυτή που εμφανίζεται κατά την έκδοση αναφορών στην οθόνη και οι άλλη που ισχύει σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ

    Επεξεργασία στοιχείων

Η πληρέστερη εικόνα μιας εγγραφής προβάλλεται μέσα από τις καρτέλες καταχώρησης (edit-forms.) Από το ίδιο σημείο προβλέπεται συνήθως και η καταχώρηση στοιχείων στην εγγραφή. Οι βασικές λειτουργίες προβάλλονται στο μενού [Επεξεργασία]. Η κάθε λειτουργία είναι διαθέσιμη με τρείς διαφορετικούς τρόπους: α. από το μενού, β. από το toolbar πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο και γ. πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο (η αντιστοιχία φαίνεται στο μενού) στο πληκτρολόγιο.

Από τον πίνακα (browser) πατώντας το πλήκτρο [Space] προβάλλεται η καρτέλα χωρίς άμεση δυνατότητα επέμβασης στα πεδία για λόγους ασφαλείας (για να μην γίνονται κατά λάθος καταχωρήσεις ή διότι ο χρήστης μπορεί να μην διαθέτει το δικαίωμα παρέμβασης.) Για να μπορέσει να επέμβει στην καρτέλα, ο χρήστης θα πρέπει να βρεθεί σε φάση «Διόρθωση» που αποτελεί και μία από τις βασικές λειτουργίες.

Προκειμένου να δημιουργήσει μια νέα εγγραφή υπάρχουν δύο δυνατότητες/λειτουργίες: α. Νέα Εγγραφή κατά την οποία το σύστημα μπαίνει σε φάση νέας καταχώρησης αντιγράφοντας τα πεδία της εγγραφής στην οποία βρισκόταν ή β. Νέα Εγγραφή (κενά πεδία) με το αντίστοιχο αποτέλεσμα.

Η τέταρτη βασική λειτουργία της επεξεργασίας, η Διαγραφή δεν προϋποθέτει την προβολή της καρτέλας και μπορεί να εκτελεστεί και απευθείας από τον πίνακα (browser.)

Τα παραπάνω αποτελούν μια γενική περιγραφή που ισχύει στις περισσότερες των περιπτώσεων όπου για διάφορους λόγους υπάρχουν εξαιρέσεις.

Γενική τοπολογία και πρακτικές

Παράδειγμα εφαρμογής

Αντιγραφή στοιχείων στο κινητό μέσω QR-Code

    Κοινά πλήκτρα

(κοινά πλήκτρα καταχώρησης και επεξεργασίας και πλοήγησης)

Αριθμοί - ειδικές δυνατότητες

Σε όλα τα αριθμητικά πεδία παρέχεται άμεση σύνδεση με το Οn-line Calculator που ενεργοποιείται με [F8].Η ενεργοποίηση του Οn-line Calculator μπορεί να γίνει ανεξάρτητα πεδίου καταχώρησης. Όταν όμως ο χρήστης είναι τοποθετημένος σε ένα αριθμητικό πεδίο και ενεργοποιήσει το Οn-line Calculator,  μπορεί μέσω αυτού να επιλέξει το αποτέλεσμα μιας πράξης να συμπληρώσει αυτόματα το αριθμητικό πεδίο (με κλικ του ποντικιού στο κουμπί [Επιλογή].

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΛειτουργίαΠλήκτρα
On line βοήθεια F1
Διαγραφή επόμενης λέξης πεδίου Ctrl T
Διαγραφή χαρακτήρων πεδίου δεξιά του δρομέα Ctrl Y
Αρχικό περιεχόμενο πεδίου (Undo) Ctrl U
Επιλογή και καταχώρηση πεδίων ημερομηνίας από ημερολόγιο Alt H

Βλέπε επίσης μαρκάρισμα πίνακα.

Μαρκάρισμα, Αντιγραφή

ΛειτουργίαΠλήκτρα
Μαρκάρισμα κειμένου προς τα Δεξιά Shift
Μαρκάρισμα κειμένου προς τα Αριστερά Shift
Μαρκάρισμα κειμένου μέχρι την Αρχή Shift Home
Μαρκάρισμα κειμένου μέχρι το Τέλος Shift End
(Cut) Αντιγραφή και ταυτόχρονη Διαγραφή μαρκαρισμένου κειμένου Ctrl X
(Copy) Αντιγραφή Ctrl C
(Paste-Write) Καταχώρηση "αντιγραμμένου" κειμένου στη θέση του δρομέα Ctrl V

Πλοήγηση στον πίνακα

Βλέπε επίσης τα "Πλήκτρα πλοήγησης" στους πίνακες

Πλήκτρα Πλοήγησης

ΛειτουργίαΠλήκτρα
Μετάβαση σε άλλο ανοιχτό παράθυρο. Alt TAB
Επαναφορά στο προσκήνιο του βασικό παραθύρου της εφαρμογής Alt Esc
Τερματισμός εφαρμογής (μετά από επιβεβαίωση) Alt Del
Τέλος καταχώρησης αλλά με ακύρωση αλλαγών Esc

Ημερομηνίες - ειδικές δυνατότητες

Σε όλα τα πεδία ημερομηνιών παρέχεται άμεση σύνδεση με το Οn-line Ημερολόγιο που ενεργοποιείται με [Alt-H]. Η ενεργοποίηση του Οn-line Ημερολογίου μπορεί να γίνει ανεξάρτητα πεδίου καταχώρησης. Όταν όμως ο χρήστης είναι τοποθετημένος σε ένα πεδίο ημερομηνίας και ενεργοποιήσει το Οn-line Ημερολόγιο, μπορεί μέσω αυτού να επιλέξει κάποια ημερομηνία, εκμεταλλευόμενος τις δυνατότητες πλοήγησης σε εβδομάδες, μήνες, έτη, καθώς και τους μηχανισμούς υπολογισμού ημερομηνιών.

Στα πεδία ημερομηνιών ισχύουν τα πλήκτρα για Μαρκάρισμα, Αντιγραφή, που περιγράφονται παραπάνω. Ένα χρήσιμο πλήκτρο για απομνημόνευση στα πεδία ημερομηνιών είναι το [Ctrl-Y] που "καθαρίζει" (το κάνει κενό) το περιεχόμενο ενός πεδίου. (Είναι σύνηθες στο Ultimo/ERP να ορίζονται κενές ημερομηνίες - π.χ. σε συνθήκες υπονοώντας να μην περιοριστεί η χρονική περίοδος)

Πλήκτρα Καρτελών Καταχώρησης (edit-forms)

ΛειτουργίαΠλήκτρα
Προβολή οθόνης τρέχουσας εγγραφής. Πατώντας [Enter] μπαίνουμε στην κατάσταση διόρθωσης, όπως με το [F3] Space
Καταχώρηση τρέχοντος πεδίου και μετακίνηση στο επόμενο Enter
Καταχώρηση όλων των πεδίων με μία κίνηση Page Down
Μετακίνηση στο επόμενο πεδίο Tab
Μετακίνηση στο προηγούμενο πεδίο Shift Tab
Διόρθωση εγγραφής F3
Νέα καταχώρηση Ins
Νέα καταχώρηση (κενά πεδία) F4
Undo (επαναφορά) του ενεργού πεδίου. Η δυνατότητα αυτή ισχύει για όλα τα πεδία της οθόνης Ctrl U