XWin32Ylw

Δυνατότητες διαχείρισης και διαμόρφωσης περιβάλλοντος
Browsers (grids)

Περιβάλλον με ...μνήμη

xbrowse

 

Στα συστήματα τεχνολογίας XWin32, οι browsers αποτελούν το συνηθέστερο περιβάλλον εργασίας και συγχρόνως ένα μέσο αντίληψης του χρήστη ως προς το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων που διαχειρίζεται. Αντικατοπτρίζει τα αποτελέσματα των ενεργειών των χρηστών και πάρα πολύ συχνά επιλέγεται σαν το ιδανικότερο εργαλείο πληροφόρησης ή επιλογής εγγραφής. Για τους λόγους αυτούς οι browsers έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε:

  1. να μπορούν να διαμορφώνονται ελεύθερα από το χρήστη έτσι ώστε αυτός να εστιάζει την προσοχή του στις πληροφορίες που τον αφορούν
  2. τα στοιχεία να μπορούν να έχουν τέτοια διάταξη ώστε να αρκεί μια ματιά για να αντλήσει κανείς πολύτιμες πληροφορίες στο λιγότερο χρόνο
  3. γίνονται σεβαστές οι υποκειμενικές ιδιοτροπίες και η άποψη περί εργονομίας του κάθε χρήστη
  4. αποτελούν ένα ταχύτατο, ξεκούραστο, ευχάριστο και αποτελεσματικό περιβάλλον διαχείρισης και καθημερινής εργασίας

 xWin32-Browser

Τι απεικονίζει ένας Browser

Περιεχόμενο

Στοιχεία
Πρωτογενή ή δευτερογενή στοιχεία εγγραφών με βάση το σχεσιακό μοντέλο σε μορφή πίνακα
Βοηθητικά
Βοηθητικά, πληροφοριακά στοιχεία (π.χ. τι σημαίνει ένας κωδικός)
Εικονίδια
Βοηθητικά εικονίδια εύκολης αναγνώρισης κάποιας πληροφορίας
Τίτλοι
που χαρακτηρίζουν τις στήλες του πίνακα
Footers
Ενδεχόμενα σύνολα στηλών ή άλλες πληροφορίες πίνακα
Ενδείξεις
Συνόλου εγγραφών, σειρά εγγραφής, ένδειξη φίλτρου, ένδειξη περιορισμού εύρους (εάν ισχύει κάποια περιοριστική συνθήκη έτσι που να μην είναι ορατές όλες οι εγγραφές), περιγραφή σειράς ταξινόμησης, ένδειξη σχετικής θέσης με βάση την ενεργή ταξινόμηση μέσω των scrollbars
Μενού
Όλοι οι browsers συνοδεύονται από μενού επιλογών που περιλαμβάνουν όλες τις πάγιες ή ειδικές δυνατότητες διαχείρισης του κάθε browser
Context Menu
Με δεξί κλικ ενεργοποιείται context sensitive μενού ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεται το ποντίκι για άμεση πρόσβαση στις συνηθέστερες λειτουργίες
Toolbar
Η περιοχή που περιλαμβάνει κουμπιά με τις συνηθέστερες λειτουργίες για άμεση ενεργοποίηση με το ποντίκι

Τρόπος προβολής

Πίνακας
Ο πίνακας απεικονίζει επιλεγμένες ομάδες εγγραφών (γραμμές) με βάση το σχεσιακό μοντέλο, την ταξινόμηση ή άλλους παράγοντες και επιλεγμένα στοιχεία ή πληροφορίες της κάθε εγγραφής (στήλες). Η τομή μιας στήλης με μια εγγραφή αποκαλείται κελί και είναι ανάλογο των κελιών ενός φύλλου υπολογισμού (spreadsheet).
Στήλες
Ορισμένες στήλες μπορεί να ανήκουν σε διαφορετικές χρωματικές κατηγορίες προκειμένου να τονίσουν μια πληροφορία, να δείξουν στο χρήστη ότι μπορεί να προβεί σε απευθείας καταχώρηση ή διόρθωση στοιχείων ή να διευκολύνει εν γένει την ανάγνωση
Γραμμές
Συχνά, γραμμές που αναλογούν σε εγγραφές μπορεί να έχουν χρωματική διάκριση (π.χ. ένας εργαζόμενος που έχει απολυθεί, διαφοροποίηση ενός πρωτοβαθμίου από ένα δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο λογαριασμό κ.λπ.)
Κελιά
Η συγκεκριμένη πληροφορία που απεικονίζεται σε ένα κελί, μπορεί ανάλογα με το περιεχόμενό του να ενταχθεί σε κάποια ειδική χρωματική κατηγορία

Δυνατότητες διαχείρισης


Επεξεργασία στοιχείων

Επεξεργασία
Σύνδεση κάθε εγγραφής με το μηχανισμό επεξεργασίας μέσω παραθύρων διαλόγων για νέες καταχωρήσεις (με ή χωρίς προηγούμενες τιμές ήδη αντιγραμμένες από άλλη εγγραφή), προβολή διόρθωση ή διαγραφή, καθορισμό εικόνων, φωτογραφιών και άλλων στοιχείων πολυμέσων.
Μαρκάρισμα
Δυνατότητα μαρκαρίσματος μέρος του πίνακα για αντιγραφή ή ομαδική επεξεργασία (π.χ. μαζική διαγραφή)
Εκτύπωση
Δυνατότητα εκτύπωσης μαρκαρισμένης περιοχής, στηλών, εγγραφών ή όλου browser
Αντιγραφή
Δυνατότητα αντιγραφής (copy) ενός κελιού, γραμμής, στήλης ή τμήματος πίνακα προκειμένου να αντιγραφεί (paste) σε άλλο σημείο ή εφαρμογή (π.χ. σε ένα φύλλου υπολογισμού Excel ή σε ένα κείμενο στο Word).
Λειτουργίες
Σύνδεση με όλες τις σχετιζόμενες λειτουργίες σε επίπεδο εφαρμογής, κλήση άλλων υπο-ενοτήτων, ειδικών διαδικασιών κ.λπ.
Πλοήγηση
Πλήρεις και ευέλικτες δυνατότητες πλοήγησης με χρήση ποντικιού, ρόδας ποντικιού, κουμπιών, αλλά και με πλήκτρα για μεγαλύτερη ταχύτητα

Αναζητήσεις

Στήλης
Αναζήτηση (find) στήλης
Στοιχείου στήλης
Αναζήτηση δεδομένων στήλης με Αριθμητικά στοιχεία (π.χ. ποια είναι η επόμενη εγγραφή με αξία μεγαλύτερη των 1000 στη στήλη "Αξία Τιμολογίων"), Αλφαριθμητικά στοιχεία (ποια είναι η επόμενη εγγραφή που περιέχει στην στήλη "Περιγραφή Λογαριασμού" τους χαρακτήρες Φ.Π.Α σε οποιαδήποτε θέση) ανεκτικού τύπου (αδιάφορο εάν είναι πεζά, κεφαλαία, ελληνικοί ή λατινικοί χαρακτήρες) ή με μάσκα (π.χ. *ΛΕΚΤΡ*ΥΠΟΛ* -> Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, ΗΛΕΤΡ.ΥΠΟΛ, Ηλεκτρ/κοί Υπολ/στές )
Κλειδιού
Με βάση την ενεργή (και συνήθως παραμετρική) ταξινόμηση ακαριαία ανεύρεση κλειδιού (π.χ. του πρώτου τιμολογίου της 11.12.ΧΧΧΧ)
Επιλογή Ταξινόμησης
Ελεύθερη επιλογή της σειράς ταξινόμησης των εγγραφών από το χρήστη

Γενικές δυνατότητες μορφοποίησης (ενιαία παραμετροποίηση)

Χρώματα
Οι χρωματικές κατηγορίες μπορούν να τροποποιηθούν από το χρήστη
Γραμματοσειρές
Ο χρήστης μπορεί να ορίσει τις επιθυμητές γραμματοσειρές και τα αντίστοιχα μεγέθη χαρακτήρων για κάθε κατηγορία
Διαχωριστικά
Καθορίζονται οι τύποι διαχωριστικών γραμμών
Εξατομίκευση
Κάθε σταθμός εργασίας μπορεί να έχει διαφορετικές γενικές προτιμήσεις που αποθηκεύονται από το σύστημα

Δυνατότητες μορφοποίησης σε κάθε Browser, κάθε ενότητας ξεχωριστά

Διαστάσεις/θέση πίνακα
Ο χρήστης μπορεί να καθορίσει τις διαστάσεις αλλά και τη θέση του εκάστοτε πίνακα (ειδικά χρήσιμο σε πίνακες επιλογής τύπου browser). Ένας πίνακας μπορεί επίσης να "απλωθεί" σε περισσότερες της μιας οθόνες (κατάλληλο και για video wall).
Πλάτη στηλών
Τα πλάτη των στηλών μπορούν να διαμορφωθούν με το ποντίκι ελεύθερα
Επιλογή στηλών
Μπορούν να επιλεγούν να εμφανίζονται μόνον οι επιθυμητές στήλες. Ανά πάσα στιγμή μπορούν να επανεμφανιστούν όλες, ορισμένες ή οι προτεινόμενες από το σύστημα
Πάγωμα στηλών
Ο χρήστης μπορεί να "παγώσει" με ένα κλικ μια συνεχόμενη σειρά στηλών από αριστερά, έτσι ώστε όταν μετακινεί ο χρήστης τις στήλες προς τα αριστερά οι παγωμένες να είναι πάντοτε ορατές. Το αντίστοιχο μπορεί να κάνει και σε δεξιά σειρά στηλών. Εξίσου εύκολα με ένα κλικ μπορεί να "ξεπαγώσει" όποιο τμήμα επιθυμεί
Εξατομίκευση
Κάθε σταθμός εργασίας μπορεί να έχει διαφορετικές ειδικές προτιμήσεις όπως οι παραπάνω που αποθηκεύονται από το σύστημα. Μπορεί ακόμη να αναστείλει την αποθήκευση των προτιμήσεων σε περιπτώσεις που απαιτείται προσωρινή μορφοποίηση για συγκεκριμένο σκοπό
Zoom
Με ένα πλήκτρο ή με ένα κλικ του ποντικιού (ή διαδοχικά) ο πίνακας μεγεθύνεται ή σμικρύνεται προσωρινά.
Γραμματοσειρά
Ο χρήστης μπορεί προσωρινά να αλλάξει την προβαλλόμενη γραμματοσειρά

Γιατί υπερέχουν τα Windows & ERP προγράμματα της ΣΥΝΠΑΝ

______________________________________________________________________________

Copyright © 2018 SYNPAN Software. All rights reserved • Site design by SYNPAN Software
• Illustrations by www.dansargo.com