ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ  

Persona HRMS ver. 6.18.4 (14/5/15)

Διάφορες εσωτερικές βελτιώσεις και αναβαθμίσεις.


Persona HRMS ver. 6.18.3 (12/5/15)

Αποκατάσταση δυσλειτουργίας πολλαπλών εγγραφών αποδοχών Δ.Π. κατά την δημιουργία αρχείου Α.Π.Δ.

Απαιτούμενες ενέργειες ΠΡΙΝ την εγκατάσταση της νέας έκδοσης

Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση της νέας έκδοσης επιβεβαιώστε ότι έχετε backup των αρχείων της εταιρίας.

Απαιτούμενες ενέργειες μετά την εγκατάσταση της νέας έκδοσης

Αλλαγή Βασικού αρχείου Παραμέτρων

Καλέστε το πρόγραμμα και επιλέξτε:

  • Εργαλεία
  • Παράμετροι μισθοδοσίας
  • Γενικές παράμετροι
  • Βασικό αρχείο παραμέτρων (ΒΑΠ): 501502

Persona HRMS ver. 6.18.2 (7/5/15)

Διάφορες εσωτερικές βελτιώσεις και αναβαθμίσεις.


Persona HRMS ver. 6.18.1 (6/4/15)

Διάφορες εσωτερικές βελτιώσεις και αναβαθμίσεις.


Persona HRMS ver. 6.18.0 (27/3/15)

Αρκετές από τη αλλαγές της έκδοσης αυτής οφείλονται στην ΠΟΛ 1051/19.2.2015 στην οποία αναθεωρούνται πλήρως στο ηλεκτρονικό αρχείο α) οι κωδικοί τύπων αποδοχών, β) η μέθοδος συγκέντρωσης των στοιχείων και γ) η γραμμογράφηση.

Επομένως προκειμένου να υποβληθούν οι βεβαιώσεις αποδοχών μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2014 θα πρέπει οι χρήστες να εγκαταστήσουν την έκδοση αυτή ή μεταγενέστερη.

Κατάργηση της Οριστικής Δήλωσης ΦΜΥ

Η «Οριστική Δήλωση ΦΜΥ» καταργείται πλέον και υποκαθίσταται από την υποβολή των Βεβαιώσεων Αποδοχών. Για αυτό και η επιλογή του κεντρικού μενού άλλαξε σε «Βεβαιώσεις αποδοχών (πρώην Οριστική δήλωση ΦΜΥ)».

Υπενθυμίζεται ότι η Persona υποστηρίζει και άλλες χρονιές συγχρόνως, επομένως η ορολογία θα αλλάξει οριστικά όταν η έκφραση «Οριστική δήλωση ΦΜΥ» πράγματι θα αποτελεί παρελθόν.

Τύποι αποδοχών

Η κωδικοποίηση των τύπων αποδοχών όπως υποβάλλονται στο αρχείο έχει αναθεωρηθεί πλήρως. Στο παρελθόν οι περισσότεροι χρήστες δεν χρειαζόταν να προβληματιστούν για το θέμα διότι σχεδόν όλες οι αποδοχές ενέπιπταν σε μία κατηγορία.

Επειδή υπάρχουν πλέον και άλλες κατηγορίες αποδοχών που μπορούν να συνδέονται με την ιδιότητα του εργαζομένου, δίνεται πλέον η δυνατότητα να καθοριστεί αυτή, έτσι ώστε να συμπληρώνεται αυτόματα κατά την ενημέρωση του αρχείου Βεβαιώσεων Αποδοχών. Έτσι από την έκδοση αυτή στο Ιστορικό μεταβολών (καρτέλα Μισθολογικά, ενότητα Φόρος) εισάγεται το νέο πεδίο Κωδ. Εισοδήματος για ΦΜΥ όπου ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τύπο αποδοχών (εισοδήματος) μέσω του νέου βοηθητικού πίνακα επιλογής τύπου αποδοχών με κλικ στο αντίστοιχο κουμπί ή με το πλήκτρο F2.

Συνοπτικά θα λέγαμε πως οι συνηθέστεροι τύποι αποδοχών που θα συναντήσουμε είναι οι παρακάτω :

 • 01. Τακτικές αποδοχές
 • 05. Αμοιβές μελών Δ.Σ
 • 15. Παροχές σε είδος του άρθρου 13 του ν.4172/2013
 • 37. Αποζημίωση απόλυσης

Κατά την ενημέρωση του αρχείου (επιλογή [Ενημέρωση από Μισθοδοσία ΦΜΥ]) η στήλη Κωδικός Αποδοχών ενημερώνεται ως εξής:

Αν το πεδίο Κωδ. Εισοδήματος για ΦΜΥ στο Ιστορικό μεταβολών είναι συμπληρωμένο τότε θα ενημερωθεί με αυτό τον κωδικό τύπου αποδοχών. Σε κάθε άλλη κοινή περίπτωση θα ενημερωθεί με τον κωδικό 1 (Τακτικές αποδοχές).

6.18.0 kod isod fmy

Εξαίρεση αποτελούν οι Αμοιβές Δ.Σ όπου το σύστημα προκειμένου ορίσει το κωδικό αποδοχών 05. (Αμοιβές μελών Δ.Σ) θα πρέπει στο Ιστορικό μεταβολών στην καρτέλα Εργασία να έχει οριστεί Κατηγορία εργαζόμενου [7. Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου].

6.18.0 ds

Για τις περιπτώσεις στις οποίες ο χρήστης επιλέξει να προσθέσει αναλυτική εγγραφή στο αρχείο μέσω της επιλογής [Δημιουργία νέας εγγραφής Εργαζομένου], τότε προτεινόμενος τύπος αποδοχών είναι αυτός με κωδικό 15 (Παροχές σε είδος του άρθρου 13 του ν.4172/2013) που κρίνεται ως συνηθέστερος.

Τέλος οι εγγραφές που αναφέρονται σε Αποζημίωση Απόλυσης θα εμφανιστούν στο αρχείο σε ξεχωριστή γραμμή με τον κωδικό αποδοχών 37 (Αποζημίωση απόλυσης)

Πρόσφατα δόθηκε η δυνατότητα στον browser των βεβαιώσεων (πρώην Φ.Μ.Υ.) της Persona, καταχώρησης από τους χρήστες νέας εγγραφής, προκειμένου να μπορούν να καταχωρήσουν τα απαιτούμενα για παροχές σε είδος.
Η δυνατότητα αυτή όχι μόνο διατηρείται αλλά και επεκτείνεται μέσω του νέου βοηθητικού πίνακα επιλογής τύπου αποδοχών με το πλήκτρο F2 ή κλικ στο αντίστοιχο κουμπί της στήλης «Κωδικός Αποδοχών». Ο πίνακας αυτός περιλαμβάνει τον πλήρη κατάλογο «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» με τους 39 τύπους αποδοχών που δημοσιεύονται στο ΦΕΚ Β’373/18-03-2015. Σε περίπτωση που ζητηθεί ο πίνακας σε παλαιότερη χρονιά θα προβληθεί το μήνυμα «Δεν διατίθεται πίνακας επιλογής για τη χρονιά που επεξεργάζεστε».

Η έκδοση αυτή απαιτεί αλλαγή δομής στο ιστορικό μεταβολών και θα πραγματοποιηθεί αυτόματα με έγκριση του χρήστη.

Με βάση τις νέες προδιαγραφές, το νέο παραγόμενο αρχείο αποστολής προβλέπει πληροφορίες σχετικά με τα πεδία Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου  που παλαιότερα είχαν καταργηθεί. Τα πεδία αυτά προς το παρόν δεν προβλέπεται να ενημερώνονται αυτόματα. Σήμερα οφείλετε να τα ενημερώσετε μόνον στις περιπτώσεις εργαζομένων κατηγορίας  [7. Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου] (όπως ορίζεται στο Ιστορικό μεταβολών) με τις κατάλληλες τιμές. Εφόσον ενημερώνετε κατάλληλη χρονιά, ο browser των βεβαιώσεων θα εμφανίσει αυτόματα τις αντίστοιχες στήλες προκειμένου να συμπληρωθούν, εφόσον απαιτείται.

6.18.0 FMY

Άλλες αλλαγές

Ο διαγνωστικός έλεγχος που πραγματοποιείται κατά τη ενημέρωση του ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων αποδοχών (Οριστική δήλωση ΦΜΥ) που προβάλλονται στον αντίστοιχο browser, ενεργοποιείται πλέον και κατά τη επιλογή δημιουργία μέσου αποστολής. Αυτό έγινε προκειμένου να προστατευθούν αφηρημένοι χρήστες, ειδικά όταν μεσολαβεί χρόνος μεταξύ των διαδικασιών. Έτσι το μήνυμα που διαμορφώνεται σε περίπτωση που εντοπίζονται θέματα είναι:  «Θα προχωρήσετε στη δημιουργία ηλεκτρονικού μέσου ΑΓΝΟΩΝΤΑΣ τα προειδοποιητικά μηνύματα ?»

Ο καθορισμός του ΑΜΚΑ στα στοιχεία του εργαζόμενου είναι πλέον υποχρεωτικός και το σύστημα δεν θα δεχθεί υποβολή με εργαζόμενους χωρίς ΑΜΚΑ>.

6.18.0 PROBL.AFM

 

6.18.0 PROBL.FMY

Απαιτούμενες ενέργειες ΠΡΙΝ την εγκατάσταση της νέας έκδοσης

Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση της νέας έκδοσης επιβεβαιώστε ότι έχετε backup των αρχείων της εταιρίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ :
Όταν απαιτείται να διαχειριστείτε εγγραφές της περιόδου από 01/01/2014 έως 31/12/2014 τότε για όσο διάστημα επεξεργάζεστε στοιχεία της περιόδου αυτής  θα πρέπει να έχετε ενεργό το αρχείο παραμέτρων 501404.

Το αρχείο παραμέτρων 501501 αφορά το καθεστώς φορολόγησης για τα εισοδήματα του έτους 2015.


ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ  

______________________________________________________________________________

Copyright © 2018 SYNPAN Software. All rights reserved • Site design by SYNPAN Software
• Illustrations by www.dansargo.com