ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

Persona HRMS Ver.6.13.1 (16/11/12)

Διάφορες εσωτερικές βελτιώσεις στην διαδικασία "Ηλεκτρονικής Υποβολής Εντύπου Ε4".


Persona HRMS Ver.6.13.0 (08/11/12)

Ηλεκτρονική Υποβολή Εντύπου Ε4 Πίνακας προσωπικού

Με βάση την απόφαση του υπουργείου εργασίας Αριθ. 17227/32/22.8.2012 τίθεται σε εφαρμογή το νέο Πληροφοριακό σύστημα  ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ μέσω του οποίου θα υποβάλλονται τα έντυπα αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ ηλεκτρονικά από τους εργοδότες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα εργοδοτών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Για την περίοδο από 15/10/2012 μέχρι 28/02/2013 η εφαρμογή θα λειτουργήσει πιλοτικά δίνοντας την δυνατότητα σε όσες επιχειρήσεις το επιθυμούν, να υποβάλουν  τα έντυπα ηλεκτρονικώς.

Από 01/01/2013 η ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων για όλους τους εργοδότες θα είναι υποχρεωτική.

Στην έκδοση αυτή προστέθηκε η δυνατότητα παραγωγής αρχείου που περιλαμβάνει τα στοιχεία των εργαζομένων της «Κατάστασης Προσωπικού»προκειμένου να υποβληθεί ηλεκτρονικά.

Η δυνατότητα προβλέπει δύο φάσεις:

Α. Δημιουργία αρχείου

Κατά την πρώτη παράγεται το αρχείο υποβολής σε μορφή *.xml και εναποτίθεται στο φάκελο OutSEPE.

O φάκελος αυτός δημιουργείται αυτόματα από το σύστημα κάτω από τον κατάλογο που βρίσκονται τα αρχεία της εταιρίας σας.

Η ονομασία του αρχείου υποβολής είναι πάντα SEPE_HWL.XML

Παρέχεται η δυνατότητα να επιλεγεί άλλος προορισμός της επιλογής σας (π.χ. φλασάκι) σε περίπτωση που ο τόπος προετοιμασίας του αρχείου είναι διαφορετικός από τον τόπο σύνδεσης με την ιστοσελίδα του υπουργείου.

Β. Φόρτωση Αρχείου

Η δεύτερη φάση προβλέπει την σύνδεση με τις On line υπηρεσίες του υπουργείου: Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (https://eservices.yeka.gr/) και την φόρτωση του αρχείου.

Κατά την ολοκλήρωση της δημιουργίας του αρχείου το σύστημα θα ρωτήσει το χρήστη προκειμένου να τον συνδέσει αυτόματα με την ιστοσελίδα, με την προϋπόθεση ότι έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Τυποποιημένες Αναφορές

Η αναφορά «33. Κατάσταση ωρών εργασίας» έχει τροποποιηθεί έτσι ώστε τσεκάροντας το πεδίο σε «Αρχείο XML» να ενεργοποιείται η διαδικασία δημιουργίας του αρχείου υποβολής παραπάνω.

Κατά την δημιουργία του αρχείου το σύστημα ελέγχει αν τα υποχρεωτικά πεδία στο Ιστορικό μεταβολών του Εργαζόμενου  είναι συμπληρωμένα και εμφανίζει την σχετική προειδοποίηση

Υποχρεωτικά πεδία:

Επώνυμο                              Α.Μ.Κ.Α

 Όνομα                                Αριθμός Βιβλιαρίου εργασίας Ανηλίκου

 Πατρώνυμο                         Αριθμός Αδείας Εργασίας  Αλλοδαπού

 Μητρώνυμο                         Ημερομηνία Πρόσληψης

 Φύλο                                  Ειδικότητα

 Ημερομηνία Γέννησης           Ώρες Εργασίας

 Α.Φ.Μ                                  Ονομαστικός Μισθός

Εφόσον δεν διαπιστωθούν λάθη ώστε να γίνει διόρθωση / Συμπλήρωση στο Ιστορικό Μεταβολών των εργαζομένων συνεχίζετε με την δημιουργία του αρχείου.

Αν μέχρι σήμερα χρησιμοποιούσατε φίλτρα ή άλλες συνθήκες προκειμένου να περιορίσετε τον αριθμό των εργαζομένων, για οποιοδήποτε λόγο, στην/στις Καταστάσεις Προσωπικού (ωρών εργασίας), τις ίδιες παραμέτρους  θα χρησιμοποιήσετε και τώρα προκειμένου να ενημερώσετε το αρχείο υποβολής. Μάλιστα, σας προτείνουμε να εκδίδετε δοκιμαστική εκτύπωση προηγουμένως και εφόσον επιβεβαιώσετε το περιεχόμενό της να προβαίνετε  παραγωγή του αρχείου.

Το παραγόμενο αρχείο μορφής XML παρόλον ότι δεν προορίζεται για ανθρώπινη ανάγνωση, εν τούτοις είναι αναγνώσιμο και θα μπορείτε να το διαβάσετε σε περίπτωση που θέλετε να επιβεβαιώσετε κάτι.

Άλλες δυνατότητες
  • Προστέθηκε μια νέα παραλλαγή της Μισθοδοτικής κατάστασης: «15. Μισθοδοτική κατάσταση (συνοπτική)»
Οδηγίες εγκατάστασης
Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση της νέας έκδοσης επιβεβαιώστε ότι έχετε backup των αρχείων της εταιρίας.

Απαιτούμενες ενέργειες μετά την εγκατάσταση της νέας έκδοσης:

Καλέστε το πρόγραμμα και επιλέξτε:

  • Εργαλεία
  • Παράμετροι μισθοδοσίας
  • Γενικές παράμετροι
  • Βασικό αρχείο παραμέτρων (ΒΑΠ): 501207 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

______________________________________________________________________________

Copyright © 2018 SYNPAN Software. All rights reserved • Site design by SYNPAN Software
• Illustrations by www.dansargo.com