ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

Persona HRMS Ver.6.10.6 (18/07/11)

Κλίμακα Φόρου

Το ΒΑΠ 501103 περιέχει την νέα φορολογική κλίμακα παρακράτησης φόρου εισοδήματος από  μισθούς, ημερομίσθια και λοιπές παροχές, που θα καταβληθούν στους δικαιούχους από 1/7/2011 μέχρι 31/12/2011 όπως αυτή ψηφίστηκε με το ν.3986/2011 (ΠΟΛ. 1148/12.7.2011).

ΚΛΙΜΑΚΑ 2011

Κλιμάκιο εισοδήματος (ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής %

Φόρος κλιμακίου (ευρώ)

Σύνολο Εισοδήματος (ευρώ)

Σύνολο Φόρου (ευρώ)

8.000 0 0 8.000 0
4.000 10 400 12.000 400
4.000 18 720 16.000 1.120
6.000 24 1.440 22.000 2.560
4.000 26 1.040 26.000 3.600
6.000 32 1.920 32.000 5.520
8.000 36 2.880 40.000 8.400
20.000 38 7.600 60.000 16.000
40.000 40 16.000 100.000 32.000
Υπερβάλλον 45    

Για τις περιπτώσεις:

α) των νέων έως και τριάντα ετών και
β) των ατόμων με ειδικές ανάγκες

το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας Μισθωτών-Συνταξιούχων 2011 παραμένει στις 12.000 ευρώ.  Προκειμένου η Persona να αναγνωρίζει ότι ο εργαζόμενος ανήκει στην περίπτωση των νέων ως και τριάντα ετών θα πρέπει στην ενότητα των «Σταθερών στοιχείων»  του εργαζόμενου να είναι συμπληρωμένο το πεδίο «Ημερομηνία Γέννησης».

Για την περίπτωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες θα πρέπει στην ενότητα Ιστορικό Μεταβολών Εργαζομένου και συγκεκριμένα στην καρτέλα Μισθολογικά  να είναι τσεκαρισμένο το πεδίο «Αναπηρία εργαζόμενου».

Οδηγίες εγκατάστασης

Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση της νέας έκδοσης επιβεβαιώστε ότι έχετεbackup των αρχείων της εταιρίας.

Απαιτούμενες ενέργειες μετά την εγκατάσταση της νέας έκδοσης:

Καλέστε το πρόγραμμα και επιλέξτε:

 • Εργαλεία
 • Παράμετροι μισθοδοσίας
 • Γενικές παράμετροι
 • Βασικό αρχείο παραμέτρων (ΒΑΠ): 501103

Ξανακαλέστε το πρόγραμμα και επιλέξτε:

 • Συντήρηση
 • Δημιουργία σκελετού καρτέλας
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν απαιτείται να διαχειριστείτε εγγραφές της περιόδου από 01/01/2011 εως 30/06/2011 τότε για όσο διάστημα επεξεργάζεστε στοιχεία της περιόδου αυτής  θα πρέπει να έχετε ενεργό το αρχείο παραμέτρων 501102.

Το αρχείο παραμέτρων 501103 αφορά το καθεστώς φορολόγησης για τα εισοδήματα από 01/07/2011 και μετά.


Persona HRMS Ver.6.10.5 (29/04/11)

Αλλαγή στις προδιαγραφές του αρχείου της Οριστικής Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών.

Κατά την ηλεκτρονική υποβολή του αρχείου της Οριστικής Δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών το αρχείο δεν γινόταν αποδεκτό παρόλο που taxisnetστις οδηγίες που παρείχε, ενημέρωνε τους χρήστες, ότι η μόνη διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, είναι πως το προς υποβολή αρχείο θα πρέπει να μην είναι συμπιεσμένο.

Εκτός όμως από το θέμα συμπίεσης του αρχείου εντοπίσαμε και ασυμβατότητες στην ανάγνωση του αρχείου από πλευράς Taxisnet τις οποίες υποδείξαμε στο  αρμόδιο τμήμα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Οι προτάσεις μας έγιναν αποδεκτές και ακολούθησαν οι ανάλογες διορθώσεις από την πλευρά τους.

Έτσι αν χρήστες υπέβαλαν ΦΜΥ ηλεκτρονικά προ της 27/04/2011, από Persona 6.10.4 ή παλιότερη, με μη συμπιεσμένο αρχείο, αυτό δεν γινόταν αποδεκτό. Το ίδιο όμως αρχείο αν υποβαλόταν μετά τις 28/04/2011 γίνοταν αποδεκτό.

Αυτά τα αναφέρουμε προκειμένου να ξεκαθαρίσουμε ενδεχόμενη σύγχυση που έχει προκληθεί σχετικά με το θέμα αυτό.

Από την έκδοση 6.10.5 δεν προτείνεται συμπίεση του αρχείου υποβολής και υποδεικνύεται ως "ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ για OnLine υποβολή" όταν είναι συμπιεσμένο.

Οδηγίες εγκατάστασης

Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση της νέας έκδοσης επιβεβαιώστε ότι έχετεbackup των αρχείων της εταιρίας.

Απαιτούμενες ενέργειες μετά την εγκατάσταση της νέας έκδοσης:

Καλέστε το πρόγραμμα και επιλέξτε:

 • Εργαλεία
 • Παράμετροι μισθοδοσίας
 • Γενικές παράμετροι
 • Βασικό αρχείο παραμέτρων (ΒΑΠ): 501102

Persona HRMS Ver.6.10.4 (14/04/11)

Για τον υπολογισμό της επιδότησης εργοδοτικής εισφοράς για τύπους αποδοχών Δώρο Χριστουγέννων, Δώρο Πάσχα και Επίδομα αδείας, λαμβάνονται πλέον υπόψη οι ημέρες αποδοχών εργασίας αντί των ασφαλιστικών ημερών που ισχύει για τους υπόλοιπους τύπους αποδοχών.

Οδηγίες εγκατάστασης

Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση της νέας έκδοσης επιβεβαιώστε ότι έχετεbackup των αρχείων της εταιρίας.

Απαιτούμενες ενέργειες μετά την εγκατάσταση της νέας έκδοσης:

Καλέστε το πρόγραμμα και επιλέξτε:

 • Εργαλεία
 • Παράμετροι μισθοδοσίας
 • Γενικές παράμετροι
 • Βασικό αρχείο παραμέτρων (ΒΑΠ): 501102

Persona HRMS Ver.6.10.3 (10/03/11)

 • Προστέθηκε δυνατότητα υπολογισμού Επιδότησης εργοδοτικών εισφορών ΟΑΕΔ και στον τύπο αποδοχών «Ασθένεια».
Οδηγίες εγκατάστασης

Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση της νέας έκδοσης επιβεβαιώστε ότι έχετεbackup των αρχείων της εταιρίας.

Απαιτούμενες ενέργειες μετά την εγκατάσταση της νέας έκδοσης:

Καλέστε το πρόγραμμα και επιλέξτε:

 • Εργαλεία
 • Παράμετροι μισθοδοσίας
 • Γενικές παράμετροι
 • Βασικό αρχείο παραμέτρων (ΒΑΠ): 501101

Persona HRMS Ver.6.10.2 (11/01/11)

Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει τις πρόσφατες αλλαγές που έχουν προκύψει όπως αυτές διευκρινίζονται με την εγκύκλιο ΙΚΑ 79/26-11-2010 και αφορούν το «Πρόγραμμα επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών για την διατήρηση 400.000 θέσεων εργασίας»(ΚΥΑ 19721/790/15-10-2010)»  σε ότι αφορά το κομμάτι της ΑΠΔ.

Γενικά - Χειρισμός

Το πλήκτρο καταχώρησης που χρησιμοποιείται σε διάφορες οθόνες καταχώρησης της εφαρμογής άλλαξε σε [F12]. Ισχύει ακόμα και το [F7].

Οδηγίες εγκατάστασης

Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση της νέας έκδοσης επιβεβαιώστε ότι έχετεbackup των αρχείων της εταιρίας.

Απαιτούμενες ενέργειες μετά την εγκατάσταση της νέας έκδοσης:

Καλέστε το πρόγραμμα και επιλέξτε:

 • Εργαλεία
 • Παράμετροι μισθοδοσίας
 • Γενικές παράμετροι
 • Βασικό αρχείο παραμέτρων (ΒΑΠ): 501006

Persona HRMS Ver.6.10.1 (03/01/11)

Γενικά - Αναβάθμιση Εμπειρίας Χρήσης

Η ΣΥΝΠΑΝ παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις, παρουσιάζει ένα βελτιωμένοuser interface που εκμεταλλεύεται όλες τις τελευταίες τεχνολογίες απεικόνισης με απώτερο σκοπό την αναβάθμιση της εμπειρίας χρήσης των εφαρμογών της από τους πελάτες της. Συγκεκριμένα έχουν γίνει οι εξής βελτιώσεις:

 • Αλλαγή στην εμφάνιση των ενοτήτων με την χρήση λιτότερων γραφικών ώστε  να είναι πιo εργονομικές.
 • Προστέθηκαν χρώματα και εικονίδια στα κυρίως μενού που βρίσκονται στο  πάνω μέρος της κάθε ενότητας.
 • Προστέθηκαν εικονίδια στα μενού που εμφανίζονται κάνοντας δεξί κλικ ή  πατώντας [F10] (context sensitive popup menus).
 • Προστέθηκαν εικονίδια στα κουμπιά (buttons) [Ok], [Άκυρο], [Ναι], [Οχι]  για πιό εύκολη αναγνώριση από το χρήστη
 • Σε όλα τα Μηνύματα Συστήματος η εμφάνιση είναι αισθητά βελτιωμένη και πιο εργονομική χάρη στην χρήση:

 

  • Μεγαλύτερων κουμπιών
  • Χρωμάτων με διαβαθμίσεις
  • Εικονιδίων
  • Καλύτερα σχεδιασμένων γραμματοσειρών.

 

 •  Browsers (πίνακες): Προστέθηκε δυνατότητα μετακίνησης των στηλών με drag & drop  (σύρε και άσε).

Persona HRMS Ver.6.10.0 (22/12/10)

Δυνατότητα προσομοίωσης μαζικής απόλυσης εργαζομένων

Παρέχεται πλέον η δυνατότητα ενεργοποίησης μαζικής αποζημίωσης του προσωπικού που απασχολεί η εταιρία προκειμένου, για παράδειγμα, να συμπεριληφθεί η συνολική δαπάνη αποζημίωσης στο λογαριασμό «Προβλέψεις Αποζημίωσης Προσωπικού» της λογιστικής.

Αυτόματη εκκαθάριση Δώρου Χριστουγέννων και Δώρου Πάσχα με εικονική εκκαθάριση των μηνών Δεκεμβρίου και Απριλίου

Κατά τον αυτόματο υπολογισμό εκκαθάρισης των Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα προστέθηκε η δυνατότητα να συμπεριλαμβάνεται στην περίοδο υπολογισμού και η αναλογία των ημερών εργασίας της αντίστοιχης περιόδου.Για παράδειγμα να συμπεριληφθεί η αναλογία ημερών εργασίας του Δεκεμβρίου ενώ δεν έχει εκκαθαριστεί ο Δεκέμβριος.

Δυνατότητα υπολογισμού Επιδότησης εργοδοτικών εισφορών ΟΑΕΔ

Aφορά το «Πρόγραμμα επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών για την διατήρηση 400.000θέσεων εργασίας» (ΚΥΑ 19721/790/15-10-2010)

Τυποποιημένες Αναφορές

Η αναφορά "Κατάσταση ταμείων" έχει τροποποιηθεί έτσι ώστε να αποτυπώνεται η M.Ε.E. που έχει υπολογιστεί.

Χειρισμός
 • Δυνατότητα προσομοίωσης μαζικής απόλυσης εργαζομένων
  • Εργασίες (Λειτουργία)
  • Αυτόματη Εκκαθαρίση
  • Τύπος αποδοχών: Αποζημίωση

Τσεκάρετε το πεδίο «Επεξεργασία για προσομοίωση μαζικής απόλυσης»

Το πρόγραμμα αυτομάτως θεωρεί όλους τους εργαζόμενους αποχωρήσαντες στις 31/12 και δημιουργεί εγγραφές στην ενότητα «Προσωρινές εγγραφές»

Εφόσον δεν διαπιστωθούν λάθη ή αποκλίσεις ώστε να πρέπει να γίνει διόρθωση εγγραφών συνεχίζετε με την επόμενη διαδικασία ενημέρωσης από προσωρινές εγγραφές προκειμένου να ενημερωθεί το αρχείο εγγραφών αποδοχών.

Μόλις ολοκληρώσετε και αποκτήσετε τα ποσά των προβλέψεων μέσω προβολών ή εκτυπώσεων (όπως η Μισθοδοτική ή Λογιστική κατάσταση) θα πρέπει να προβείτε στην διαγραφή της εικονικής εκκαθάρισης μέσα από την επιλογή Ακύρωση/διαγραφή εκκαθάρισης.Κατά την ακύρωση ελέγχεται αν υπάρχουν μεταγενέστερες εγγραφές για τον κάθε εργαζόμενο και στην περίπτωση αυτή η διαδικασία διακόπτεται προβάλλοντας σχετικό μήνυμα.

Αυτόματη εκκαθάριση Δώρου Χριστουγέννων και Δώρου Πάσχα με εικονική εκκαθάριση των μηνών Δεκεμβρίου και Απριλίου αντίστοιχα
 • Εργασίες (Λειτουργία)
 • Αυτόματη Εκκαθάριση
 • Τύπος αποδοχών: Δώρο Χριστουγέννων ή Δώρο Πάσχα

Τσεκάρετε το πεδίο «Με εικονική εκκαθάριση Δώρου». Το πρόγραμμα υπολογίζει την εκκαθάριση των Δώρων θεωρώντας ότι οι εργαζόμενοι θα εργαστούν πλήρως τους μήνες Δεκέμβριο και Απρίλιο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το σύστημα δεν θα ελέγξει εάν υπάρχει ήδη εκκαθάριση στους μήνες αυτούς και θα συμπεριλάβει στους υπολογισμούς και την εικονική ακόμη και αν υπάρχει πραγματική εγγραφή
Δυνατότητα υπολογισμού Επιδότησης εργοδοτικών εισφορών ΟΑΕΔ
 • Στην ενότητα Ιστορικό Μεταβολών Εργαζομένου και συγκεκριμένα στο τμήμα Μισθολογικά έχει προστεθεί το πεδίο Επιδότηση Εργοδοτικών εισφορών.

Δημιουργείτε νέα μεταβολή και επιλέγετε την κατηγορία στην οποία ανήκει εργαζόμενος για τον οποίο πρόκειται να επιδοτηθείτε. Κατά την εκκαθάριση,το πρόγραμμα θα υπολογίσει αυτόματα το ποσό της επιδότησης που δικαιούστε για τον συγκεκριμένο εργαζόμενο.

Υπολογισμός του ποσού επιχορήγησης που αφορά το Δώρο Χριστουγέννων

Για τις επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα το Δώρο Χριστουγέννων θα πρέπει να αποτυπωθεί σε δύο ξεχωριστές εγγραφές αποδοχών.

Η πρώτη εγγραφή θα περιλαμβάνει το τμήμα του Δώρου για το οποίο δικαιούστε να λάβετε επιδότηση λαμβάνοντας ως ημερομηνία υπολογισμού την ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης. Για παράδειγμα αν ενταχθήκατε στο πρόγραμμα στις 08/11/2010, τότε με βάση τους πίνακες που παρατίθενται από τον ΟΑΕΔ θα πρέπει να καταχωρήσετε ημέρες ασφάλισης «6» . Στις περιπτώσεις για τις οποίες ο εργαζόμενος προσλήφθηκε μετά την 1ηΜαίου θα πρέπει να υπολογιστεί τμήμα δώρου που αντιστοιχεί στη χρονική διάρκεια της «εργασιακής του σχέσης».

Η δεύτερη εγγραφή θα περιλαμβάνει τις υπόλοιπες μέρες για τις οποίες δεν δικαιούστε επιδότηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την εγγραφή του Δώρου Χριστουγέννων για την οποία ο εργαζόμενος δεν δικαιούται επιδότηση θα πρέπει με νέα μεταβολή στο Ιστορικό μεταβολών να αφαιρέσετε το δικαίωμα της επιδότησης.

Στη συνέχεια αφού καταχωρήσετε την εγγραφή στις εγγραφές αποδοχών θα πρέπει πάλι με νέα μεταβολή να επαναφέρετε το δικαίωμα τις επιδότησης.

Σε μεταγενέστερη έκδοση θα συμπεριληφθούν και οι αλλαγές που αφορούν την ΑΠΔ

Οδηγίες εγκατάστασης

Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση της νέας έκδοσης επιβεβαιώστε ότι έχετεbackup των αρχείων της εταιρίας.

Απαιτούμενες ενέργειες μετά την εγκατάσταση της νέας έκδοσης:

Καλέστε το πρόγραμμα και επιλέξτε:

 • Εργαλεία
 • Παράμετροι μισθοδοσίας
 • Γενικές παράμετροι
 • Βασικό αρχείο παραμέτρων (ΒΑΠ): 501006

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

______________________________________________________________________________

Copyright © 2018 SYNPAN Software. All rights reserved • Site design by SYNPAN Software
• Illustrations by www.dansargo.com