ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ 

Persona HRMS ver. 7.14.5 (09/01/20)

Κλίμακα Φόρου Εισοδήματος

Η έκδοση αυτή υποστηρίζει την νέα φορολογική κλίμακα παρακράτησης φόρου στα εισοδήματα από μισθούς, ημερομίσθια και λοιπές παροχές, που θα καταβληθούν στους δικαιούχους από 1-1-2020 και μετά με βάση την νέα φορολογική κλίμακα όπως αυτή θεσπίστηκε με τις διατάξεις του ν.4646/2019
(ΦΕΚ Α’ 201/12-12-2019).

ΚΛΙΜΑΚΑ 2020
Κλιμάκιο Εισοδήματος(ευρώ) Φορολογικός Συντελεστής % Φόρος Κλιμακίου (ευρώ) Σύνολο Εισοδήματος (ευρώ) Σύνολο Φόρου (ευρώ)
 10.000    9     900  10.000     900
 10.000   22  2.200  20.000  3.100
 10.000   28  2.800  30.000  5.900
 10.000   36  3.600  40.000  9.500
 Υπερβάλλον  44       

Όταν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες δεν υπερβαίνει το ποσό των € 12.000 ο φόρος που προκύπτει μείωνεται ως εξής :

  • € 777 για τον φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα
  • € 810 για τον φορολογούμενο με 1 εξαρτομενο τέκνο
  • € 900 για τον φορολογούμενο με 2 εξαρτομενα τέκνα
  • €1.120 για τον φορολογούμενο με 3 εξαρτόμενα τέκνα
  • €1.340 για τον φορολογούμενο με 4 εξαρτόμενα τέκνα
  • Κατά επιπλέον € 220 για κάθε εξαρτώμενο τέκνο από το 5ο και πάνω

Για φορολογητέο εισόδημα από μιθωτές υπηρεσίες άνω των € 12.000 το ποσό του φόρου μειώνεται κατά €20 (είκοσι) ανά €1.000 (χίλια) φορολογητέου εισοδήματος.

Προκειμένου η Persona να αναγνωρίσει σε ποια κατηγορία ανήκει ο εργαζόμενος θα πρέπει:

  • Στο Ιστορικό μεταβολών Εργαζόμενου στην ενότητα «Μισθολογικά» να είναι συμπληρωμένο το πεδίο «Παιδιά» και
  • Nα είναι ενεργοποιημένη η ένδειξη «Εκπτωση Φόρου Παιδιών»

 Οδηγίες εγκατάστασης

Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση της νέας έκδοσης επιβεβαιώστε ότι έχετε backup των αρχείων της εταιρίας.

Απαιτούμενες ενέργειες μετά την εγκατάσταση της νέας έκδοσης

Αλλαγη Βασικου αρχειου Παραμετρων

Καλέστε το πρόγραμμα και επιλέξτε:

  • Εργαλεία
  • Παράμετροι μισθοδοσίας
  • Γενικές παράμετροι
  • Αλλαγή Βασικού αρχείου παραμέτρων (ΒΑΠ): 502001

ΠΡΟΣΟΧΗ :
Όταν απαιτείται να διαχειριστείτε εγγραφές της περιόδου από 01/01/2019 έως 31/12/2019 τότε για όσο διάστημα επεξεργάζεστε στοιχεία της περιόδου αυτής θα πρέπει να έχετε ενεργό το αρχείο παραμέτρων 501902.

Το αρχείο παραμέτρων 502001 αφορά το καθεστώς φορολόγησης για τα εισοδήματα του έτους 2020.

Persona HRMS ver. 7.14.4 (18/12/19)

Διάφορες εσωτερικές διορθώσεις και βελτιώσεις

Persona HRMS ver. 7.14.3 (16/10/19)

Persona HRMS ver. 7.14.2 (8/10/19)

 • Πραγματοποιείται έλεγχος πλέον στην ημερομηνία που συνοδεύει τις Εγγραφές αποδοχών όταν δεν συμφωνεί με το τρέχον διαχειριστικό έτος ως η ακόλουθη προειδοποίηση: «Η ημερομηνία δεν αντιστοιχεί στο τρέχον διαχειριστικό έτος. Είναι αποδεκτό?»

 Persona HRMS ver. 7.14.1 (25/6/19)

 • Διάφορες εσωτερικές διορθώσεις και βελτιώσεις

Persona HRMS ver. 7.14.0 (29/5/19)

Εγγραφές τίτλων κτήσης

Παρέχεται πλέον η δυνατότητα καταχώρησης εγγραφών τίτλων κτήσης.

Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις (ΕΦΚΑ αριθμ. πρωτ. Δ.15/Γ’/67695/1825 του 2019) οι αμειβόμενοι με τίτλους κτήσης παρεχόμενων υπηρεσιών (πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης) υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές οι οποίες θα παρακρατούνται και θα αποδίδονται στο ΕΦΚΑ μέσω της Α.Π.Δ από τον εκδότη του τίτλου κτήσης.

Ενότητες – Εγγραφές Α.Π Υπηρεσιών

Προστέθηκε νέα ενότητα «Χ106 Εγγραφές Α.Π. Υπηρεσιών»

Πριν την καταχώρηση των εγγραφών Α.Π. Υπηρεσιών απαιτείται να έχει προηγηθεί

    1. Δημιουργία των νέων ασφαλιστικών ταμείων στα οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι της παραπάνω κατηγορίας.
    2. Καταχώρηση του εργαζόμενου στα Σταθερά και στο Ιστορικό Εργαζόμενων όπου θα πρέπει ορίσετε στην καρτέλα "Εργασία" τον «Αρ. Παραρτήματος, τον Κ.Α.Δ, τον Κωδ. Ειδικότητας ΟΣΥΚ (όπως αυτά έχουν δοθεί στην εγκύκλιο από το ΕΦΚΑ) και στην καρτέλα "Ταμεία" το ταμείο στο οποίο υπάγονται.

Στην ενότητα αυτή ο χρήστης καταχωρεί ανά κωδικό εργαζόμενου, το μήνα έκδοσης του παραστατικού, τη καθαρή αξία του καθώς και την περίοδο στην οποία αναφέρεται. Τα πεδία

    • Αριθμός Παραρτήματος
    • Κ.Α.Δ
    • Κωδ. Ειδικότητας
    • Κ.Π.Κ

συμπληρώνονται αυτόματα κατά την επιλογή του εργαζόμενου.

Εργασίες (Λειτουργία) - Α.Π Δήλωση (ΑΠΔ) ΙΚΑ σε Ηλεκτρονική Μορφή

Προστέθηκε νέο πεδίο με περιγραφή «Περιλαμβάνει» στο οποίο ο χρήστης έχει να επιλέξει μια από τις τρεις παρακάτω επιλογές:

Μισθούς (και αμοιβές ΑΠΥ αν υπάρχουν)

Η επιλογή αυτή περιλαμβάνει τις συνολικές κινήσεις (μισθούς και ΑΠΥ) προκειμένου να καταβάλουμε τις εισφορές της περιόδου για την οποία ζητήθηκε η αυτόματη επεξεργασία

Αμοιβές ΑΠΥ μόνον

Η επιλογή αυτή παράγει μόνο κινήσεις ΑΠΔ που αναφέρονται αποκλειστικά στις Αποδείξεις Υπηρεσιών - Τίτλους κτήσης

Χωρίς Αμοιβές ΑΠΥ

Η επιλογή αυτή παράγει κινήσεις ΑΠΔ που αποκλείουν τις κινήσεις που αφορούν τις Αποδείξεις Υπηρεσιών – Τίτλοι κτήσης

Παρακράτηση Χαρτοσήμου και ΟΓΑ Χαρτοσήμου στις αμοιβές μελών Δ.Σ

Στο Ιστορικό μεταβολών στην Καρτέλα Μισθολογικά προστέθηκε το πεδίο «Παρακράτηση Χ/μου κατηγορία 7 Μέλος Δ.Σ»

Στις περιπτώσεις αμοιβών μελών Δ.Σ στις οποίες απαιτείται να γίνεται παρακράτηση Χαρτοσήμου και ΟΓΑ Χαρτοσήμου, το νέο πεδίο θα πρέπει να είναι τσεκαρισμένο προκειμένου κατά την εκκαθάριση των μηνιαίων αποδοχών το σύστημα να προβαίνει στην παρακράτηση.

Export - Δηλώσεις Αποδοχών (πρώην Οριστική δήλωση ΦΜΥ)

Συμπληρώνονται αυτόματα τα δεδομένα των στηλών Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου

Τυποποιημένες Αναφορές

Καταστάσεις Φόρου – Χαρτοσήμου

Έχουν συμπεριληφθεί τα ποσά του Χαρτοσήμου και ΟΓΑ Χαρτοσήμου στις καταστάσεις

• Περιοδική δήλωση φόρου-χαρτοσήμου
• Βεβαιώσεις Αποδοχών
• Οριστική Δήλωση Φόρου σελίδα 1 και 2

Πίνακες ΟΣΥΚ και η «ιδιοκτησία» τους

Το πρόβλημα

Οι 6 πίνακες ΟΣΥΚ που απαιτούνται για τον καθορισμό των κωδικών ΚΑΔ, Ειδικοτήτων, Πακέτων Κάλυψης κ.λπ όπως είναι γνωστό αναθεωρούνται συνεχώς. Μέχρι το 2016 οι νέοι αναθεωρημένοι πίνακες αναρτώντο από το ΙΚΑ οπότε και η ΣΥΝΠΑΝ τους ενσωμάτωνε ηλεκτρονικά ώστε να είναι διαθέσιμοι από τις εγκαταστάσεις των πελατών. Από το 2016 όμως το ΙΚΑ έπαψε να τους αναρτά χωρίς όμως να έχουν πάψει αντίστοιχα και οι αναθεωρήσεις. Αυτό δημιουργεί μια δυσχέρεια στους χρήστες οι οποίοι αντί να επιλέγουν την αντίστοιχη παράμετρο από τους πίνακες, αναγκάζονται, αφού την πληροφορηθούν, να την πληκτρολογήσουν παρακάμπτοντας την παράμετρο Έλεγχοι συμβατότητας ΟΣΥΚ.

Η λύση

Αναγνωρίζοντας το πρόβλημα, η ΣΥΝΠΑΝ αποφάσισε να δώσει την επιλογή στους χρήστες να «αποκτήσουν την ιδιοκτησία» των πινάκων με την έννοια να τους δίνεται η δυνατότητα καταχώρησης νέων, διόρθωσης και διαγραφής ενοτήτων (κωδικών ΚΑΔ, ειδικοτήτων και δραστηριοτήτων.) Έτσι ο χρήστης μπορεί να συμπληρώσει μία μόνο φορά τους κωδικούς που χρησιμοποιεί με τις κατάλληλες περιγραφές και από εκεί να τους διαλέγει. Προς το παρόν δεν προβλέπεται η διαχείριση των ειδικών πινάκων «Ειδικές περιπτώσεις ασφάλισης» και «Πακέτα κάλυψης». Σημειώνεται πως η ΣΥΝΠΑΝ διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει τη δυνατότητα αν στο μέλλον ο ΕΦΚΑ επανέλθει στην ανάρτηση των πινάκων.

Πως θα ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα

Η δυνατότητα είναι προαιρετική. Προκειμένου να ενεργοποιηθεί θα πρέπει από το κεντρικό μενού να ζητήσετε [Παράμετροι Μισθοδοσίας] και στη συνέχεια από την ενότητα [Γενικές Παράμετροι] να επιλέξει την επιλογή [Παράμετροι Πινάκων Ο.ΣΥ.Κ]. Στο πλαίσιο με περιγραφή «Δικαίωμα διαχείρισης πινάκων Ο.ΣΥ.Κ» υπάρχουν δύο ενδεχόμενα σχόλια:

α. «Έχετε πλήρη δικαιώματα τροποποίησης των πινάκων Ο.ΣΥ.Κ» και
β. «Δεν έχετε δικαίωμα τροποποίησης των πινάκων Ο.ΣΥ.Κ»

Εφόσον δεν έχετε ακόμη ενεργοποιήσει τη δυνατότητα θα ισχύει η περίπτωση β. και θα έχετε στη διάθεσή σας ένα κουμπί που λέει [Πιέστε εδώ για το αποκτήσετε].
Όταν το πατήσετε θα προβληθεί το μήνυμα:

Τους πίνακες Ο.ΣΥ.Κ μέχρι σήμερα διένεμε η ΣΥΝΠΑΝ, η οποία τους
προετοίμαζε με βάση τις ολοκληρωμένες αναρτήσεις των δημοσίων υπηρεσιών.
Επειδή όμως από το 2016 έχουν πάψει να αναρτώνται (παρόλο που έχουν
υποστεί αλλεπάλληλες τροποποιήσεις), σας παρέχεται τώρα η δυνατότητα
"ιδιοκτησίας" των πινάκων αυτών, δίνοντάς σας το δικαίωμα προσθηκών και
τροποποιήσεων σε αυτούς. Η δυνατότητα αυτή δεν είναι αναστρέψιμη.

Ακολουθεί το ερώτημα:

Θέλετε να αποκτήσετε τη δυνατότητα αυτή τώρα ?

Αν απαντήσετε καταφατικά, ακολουθεί το τελικό ερώτημα:

«Θα ακολουθήσει τώρα η μεταφορά των κατάλληλων αρχείων. Να προχωρήσει η διαδικασία ?»

Εφόσον απαντήσετε καταφατικά και σε αυτό το ερώτημα, ακολουθεί η εγκατάσταση και ολοκληρώνεται με το μήνυμα

«Η διαδικασία ολοκληρώθηκε. Μπορείτε πλέον να επεμβαίνετε στους πίνακες/αρχεία ΟΣΥΚ»

Οδηγίες εγκατάστασης

Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση της νέας έκδοσης επιβεβαιώστε ότι έχετε backup των αρχείων της εταιρίας.

Απαιτούμενες ενέργειες μετά την εγκατάσταση της νέας έκδοσης

Αλλαγη Βασικου αρχειου Παραμετρων

Καλέστε το πρόγραμμα και επιλέξτε:

  • Εργαλεία
  • Παράμετροι μισθοδοσίας
  • Γενικές παράμετροι
  • Αλλαγή Βασικού αρχείου παραμέτρων (ΒΑΠ): 501902

 


 


 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ 

______________________________________________________________________________

Copyright © 2018 SYNPAN Software. All rights reserved • Site design by SYNPAN Software
• Illustrations by www.dansargo.com