ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

Persona HRMS ver. 7.9.4 (18/01/18)

Αλλαγές στην φορολογία

Σύμφωνα με τον νόμο 4472/2017 (ΦΕΚ Α’ 74/19.05.2017) η παρ. 3 του άρθρου 60 καταργείται.
Συγκεκριμένα από 1η Ιανουαρίου 2018, καταργείται η έκπτωση 1,5% που υπήρχε μεταξύ του αναλογούντος και του παρακρατηθέντος φόρου εισοδήματος στις μηνιαίες εκκαθαρίσεις μισθοδοσίας.

Εγγραφές Αποδοχών

Προστέθηκε νέος τύπος Αποδοχών 19. Bonus Τέλους Έτους.

Το πόσο που καταβάλλεται σαν “Bonus Τέλους Έτους”  καταχωρείται πάντοτε στο τέλος του έτους και πρέπει να είναι η τελευταία εκκαθάριση του Εργαζόμενου.

Ο συγκεκριμένος τύπος Αποδοχών παρόλο που αναφέρεται σε Bonus, διενεργεί παρακράτηση φόρου με βάση την κλίμακα εισοδήματος κάνοντας ταυτόχρονα και εκκαθάριση του φόρου στον εργαζόμενο. Ο τύπος αυτός μπορεί να εφαρμοστεί με ευθύνη των επιχειρήσεων και εφόσον αυτές δεν επιθυμούν να εφαρμοστεί αυτοτελής φορολόγηση.

Το πόσο που καταβάλλεται σαν “Bonus Τέλους Έτους” καταχωρείται όπως και στον τύπο Αποδοχών 16. Bonus στα “Έκτακτα Επιδόματα” ως επίδομα τύπου “3 πάγιο στις ακαθάριστες αποδοχές”.

Στο πεδίο Mήνες επιμερισμού ορίζονται οι μήνες στους οποίους θα επιμεριστεί το ποσό αυτό π.χ. αν η αμοιβή αφορά ένα μήνα πληκτρολογείτε την τιμή 1 εναλλακτικά ορίζετε τους μήνες της περιόδου στην οποία αναφέρεται.

Το πεδίο Μέσες Μην. Αποδοχές Περιόδου πρέπει να συμπληρώνεται με τις μέσες μηνιαίες αποδοχές του εργαζόμενου.

Το σύστημα λαμβάνει υπόψη του τα παραπάνω πεδία για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών. Δηλαδή, διαιρεί το ποσό της αμοιβής με τους «μήνες επιμερισμού» που έχετε ορίσει προκειμένου να υπολογίσει τη διαφορά στο ποσό των εισφορών που αντιστοιχεί στον κάθε μήνα μέχρι το όριο του ανώτατου τεκμαρτού του ταμείου.

Εργασίες Λογιστικού Άρθρου - Παράμετροι δημιουργίας λογιστικού άρθρου

Προστέθηκε η δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας παραμέτρων λογιστικού άρθρου σε Νέο τύπο Αποδοχών.

Συγκεκριμένα προκειμένου να δημιουργηθούν αυτόματα οι παράμετροι λογιστικού άρθρου σε νέο ή υπάρχοντα (κενό) Τύπο Αποδοχών πρέπει να γίνουν τα εξής:

α. Επιλογή του τύπου αποδοχών από τον οποίο θέλουμε να αντιγράψουμε τις παραμέτρους του λογιστικού άρθρου

β. Από το Μενού επιλέγετε:

  • Λειτουργία
  • Νέος τύπος Αποδοχών [shift-F5]

logarthro neos typos apodoxwn

Επιλέγετε τον τύπο αποδοχών για τον οποίο θέλετε να δημιουργηθούν αυτόματα οι παράμετροι λογιστικού άρθρου με βάση την ομάδα παραμέτρων του τύπου αποδοχών στην οποία βρίσκεστε. Μόλις το κάνετε θα έχετε μια πανομοιότυπη ομάδα παραμέτρων με αυτήν που επιλέξατε. Στη συνέχεια επιλέγετε την ομάδα και επεμβαίνετε σε ό,τι χρειάζεται τροποποίηση.

 Απαιτούμενες ενέργειες ΠΡΙΝ την εγκατάσταση της νέας έκδοσης

Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση της νέας έκδοσης επιβεβαιώστε ότι έχετε backup των αρχείων της εταιρίας.

 Απαιτούμενες ενέργειες μετά την εγκατάσταση της νέας έκδοσης

Αλλαγή Βασικού αρχείου Παραμέτρων

Καλέστε το πρόγραμμα και επιλέξτε:

    • Εργαλεία
    • Παράμετροι μισθοδοσίας
    • Γενικές παράμετροι
    • Αλλαγή Βασικού αρχείου παραμέτρων (ΒΑΠ): 501801

Προσοχή: Όταν απαιτείται να διαχειριστείτε εγγραφές της περιόδου από 01/01/2017 έως 31/12/2017 τότε για όσο διάστημα επεξεργάζεστε στοιχεία της περιόδου αυτής  θα πρέπει να έχετε ενεργό το αρχείο παραμέτρων 501702.

Το αρχείο παραμέτρων 501801 αφορά το καθεστώς φορολόγησης για τα εισοδήματα του έτους 2018.


Persona HRMS ver. 7.9.3 (12/12/17)

 Διάφορες εσωτερικές βελτιώσεις & αναβαθμίσεις.


 

Persona HRMS ver. 7.9.2 (24/11/17)

 Διάφορες εσωτερικές βελτιώσεις & αναβαθμίσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν έχετε και άλλες εφαρμογές της ΣΥΝΠΑΝ εγκατεστημένες, θα πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να τις αναβαθμίσετε ταυτόχρονα, καθώς λόγω αναβάθμισης της κοινής υποδομής τους, υπάρχει πιθανότητα να μην μπορείτε να εισελθετε στις μη αναβαθμισμένες!


Persona HRMS ver. 7.9.1 (08/06/17)

 Διάφορες εσωτερικές βελτιώσεις & αναβαθμίσεις.


Persona HRMS ver. 7.9.0 (24/05/17)

Εναρμόνιση του υπολογισμού των εισφορών παλαιών και νέων ασφαλισμένων

Σύμφωνα με τον ασφαλιστικό νόμο 4387/2016, από 1/1/2017 εναρμονίζεται ο τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστέων αποδοχών των παλαιών εργαζομένων με εκείνο των νέων.

Συγκεκριμένα παύει να ισχύει το Ανώτατο Όριο του ημερήσιου μισθού βάσει του οποίου υπολογίζονταν για κάθε μέρα εργασίας οι ασφαλιστικές εισφορές και ο υπολογισμός των εισφορών θα γίνεται βάσει των αποδοχών του μήνα και μέχρι το ανώτατο όριο, όπως ισχύει από 1/1/2017, το οποίο ανέρχεται σε €5.860,80.

Ασφαλιστικά ταμεία

Προστέθηκε το πεδίο (check box) «με αναλογία ημερών».

Κατά την εγκατάσταση της νέας έκδοσης θα σας ζητηθεί να προβείτε σε αλλαγή δομής αρχείου προκειμένου να ενημερωθεί το πεδίο «με αναλογία ημερών» με ό,τι ίσχυε μέχρι σήμερα.

Ο χρήστης της Μισθοδοσίας θα πρέπει με νέα μεταβολή να ξε-τσεκάρει το πεδίο στα ταμεία εκείνα για τα οποία ο τρόπος υπολογισμού των εισφορών γίνεται επι των συνολικών αποδοχών του μήνα, ανεξαρτήτως ημερών ασφάλισης.

Όταν το πεδίο είναι τσεκαρισμένο τότε κατά την εκκαθάριση των αποδοχών των εργαζομένων οι ασφαλιστικές εισφορές για κάθε ημέρα εργασίας θα υπολογίζονται με βάση το ανώτατο όριο του ημερησίου μισθού.

 Απαιτούμενες ενέργειες ΠΡΙΝ την εγκατάσταση της νέας έκδοσης

Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση της νέας έκδοσης επιβεβαιώστε ότι έχετε backup των αρχείων της εταιρίας.


ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ 

______________________________________________________________________________

Copyright © 2018 SYNPAN Software. All rights reserved • Site design by SYNPAN Software
• Illustrations by www.dansargo.com