ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ 

Persona HRMS ver. 7.8.1 (07/03/17)

Αλλαγή στις προδιαγραφές του αρχείου Βεβαιώσεων Αποδοχών Μισθωτών Υπηρεσιών.

Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει τις αλλαγές στο ηλεκτρονικό αρχείο υποβολής των Βεβαιώσεων Αποδοχών Μισθωτών Υπηρεσιών για το Φορολογικό έτος 2016 (ΠΟΛ.1025/2017 -  ΦΕΚ Β’ 618/328-02-2017).

Τύποι αποδοχών

Η κωδικοποίηση των τύπων αποδοχών όπως υποβάλλονται στο αρχείο έχει αναθεωρηθεί.

Συνοπτικά θα λέγαμε πως οι συνηθέστεροι τύποι αποδοχών που θα συναντήσουμε είναι οι παρακάτω:

1.Τακτικές αποδοχές

5. Αμοιβές μελών ΔΣ με ποσοστό συμμετοχής στην εταιρεία 3% και άνω (δηλώνονται οι  ακαθάριστες αμοιβές πριν την αφαίρεση τυχόν καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών)

15. Παροχές σε είδος του άρθρου 13 του ν. 4172/2013

37. Αποζημίωση απόλυσης

55. Αμοιβές μελών ΔΣ με ποσοστό συμμετοχής στην εταιρεία μικρότερο του 3% (δηλώνονται οι ακαθάριστες αμοιβές πριν την αφαίρεση τυχόν καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών

Κατά την ενημέρωση του αρχείου (επιλογή [Ενημέρωση από Μισθοδοσία ΦΜΥ]) η στήλη Κωδικός Αποδοχών ενημερώνεται ως εξής:

Αν το πεδίο Κωδ. Εισοδήματος για ΦΜΥ στο Ιστορικό μεταβολών στην καρτέλα Μισθολογικά είναι συμπληρωμένο τότε θα ενημερωθεί με αυτό τον κωδικό τύπου αποδοχών. Σε κάθε άλλη κοινή περίπτωση θα ενημερωθεί με τον κωδικό 1 (Τακτικές αποδοχές)

Επίσης για τις αμοιβές Δ.Σ εκτός από την κατηγορία του εργαζόμενου απαιτείται πλέον να είναι συμπληρωμένο και το πεδίο Κωδ. Εισοδήματος για ΦΜΥ με τον κωδικό τύπου αποδοχών στον οποίο αναφέρονται.

Για τις περιπτώσεις στις οποίες ο χρήστης επιλέξει να προσθέσει αναλυτική εγγραφή στο αρχείο μέσω της επιλογής [Δημιουργία νέας εγγραφής Εργαζομένου], τότε προτεινόμενος τύπος αποδοχών είναι αυτός με κωδικό 15 (Παροχές σε είδος του άρθρου 13 του ν.4172/2013) που κρίνεται ως συνηθέστερος.

Τέλος οι εγγραφές που αναφέρονται σε Αποζημίωση Απόλυσης θα εμφανιστούν στο αρχείο σε ξεχωριστή γραμμή με κωδικό αποδοχών 37 (Αποζημίωση απόλυσης).

7.8.1 fmy

Γενικά

Προστέθηκε δυνατότητα απευθείας σύνδεσης στα "Σχόλια εκδόσεων" του site μας με τους εξής τρόπους:

 1. από σχετική επιλογή που προστέθηκε στο μενού 'Βοηθεια'.
 2. από το κουμπί [Ξ] της οθόνης που εμφανίζεται πατώντας Alt-V.
 3. με δεξί κλικ στην οθόνη που εμφανίζεται πατώντας Alt-V.

Οδηγίες εγκατάστασης

Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση της νέας έκδοσης επιβεβαιώστε ότι έχετε backup των αρχείων της εταιρίας.


Persona HRMS ver. 7.8.0 (20/01/17)

Απεικόνιση ασφαλιστικών εισφορών

Σύμφωνα με τις κοινοποιημένες διατάξεις, από 1/1/2017 οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών του ταμείου Ε.Τ.Α.Α - Τομέας Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε εντάσσονται στο Ε.Φ.Κ.Α και οι Αναλυτικές εγγραφές θα περιλαμβάνονται στην Α.Π.Δ που υποβάλει ο εργοδότης.

Επίσης οι αμοιβές που λαμβάνουν με την ιδιότητα του μέλους, τα μέλη Δ.Σ υπόκεινται πλέον σε ασφαλιστικές κρατήσεις και εντάσσονται στο Ε.Φ.Κ.Α. Κατά συνέπεια οι ασφαλιστικές τους εισφορές θα περιλαμβάνονται στις αναλυτικές εγγραφές της Α.Π.Δ.

Η “απεικόνιση” αυτή των παραπάνω θα γίνεται σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του Ε.Φ.Κ.Α (ποσοστά εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη βάση υπολογισμού αποδοχών) με διακριτό ΚΑΔ και διακριτό Κωδικό Ειδικότητας  που θα οδηγούν σε αντίστοιχο Κωδικό Πακέτου Κάλυψης όπως αυτά αναφέρονται στις εγκυκλίους Ε.Φ.Κ.Α Αρ.4/2017 και Ε.Φ.Κ.Α Αρ.6/2017.

Ασφαλιστικά ταμεία

Όπως γνωρίζετε από την έκδοση 6.17.1 (2/2/15) στην ενότητα ασφαλιστικών ταμείων είχαν προστεθεί δύο νέα πεδία:

 • Εξαίρεση Κ.Α.Δ
 • Εξαίρεση Κωδικού Ειδικότητας

Προκειμένου οι ασφαλιστικές εισφορές των Αμοιβών Μελών Δ.Σ. και του Ταμείου Ε.Τ.Ε.Α.Α – Τομέας Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε να συμπεριληφθούν στην ΑΠΔ θα πρέπει να καταχωρίσετέ τα νέα ταμεία στην ενότητα «Ασφαλιστικά Ταμεία» όπου θα ενεργοποιήσετε το πεδίο «Υπάγεται στο ΙΚΑ» και θα  συμπληρώσετε τα παρακάτω πεδία με τους νέους κωδικούς Ο.Σ.Υ.Κ όπως αυτοί ορίζονται στην εγκύκλιο του ΙΚΑ:

 1. Πακέτο Κάλυψης
 2. Εξαίρεση Κ.Α.Δ
 3. Εξαίρεση Κωδικού Ειδικότητας

Ιστορικό Μεταβολών

Στην ενότητα "Ιστορικό Μεταβολών" στην καρτέλα "Εργασία" θα πρέπει στα πεδία που αφορούν τα Στοιχεία ΑΠΔ να συμπληρώσετε τους νέους κωδικούς ΟΣΥΚ.

Εγγραφές Αποδοχών

Προστέθηκε νέος τύπος Αποδοχών 18. Αμοιβή μέλους Δ.Σ (Α.Π.Δ 94. Εφάπαξ αμοιβές).

Το πόσο που καταβάλλεται σαν αμοιβή μέλους Δ.Σ. καταχωρείται στα “Έκτακτα Επιδόματα” ως επίδομα τύπου
“3 πάγιο στις ακαθάριστες αποδοχές” .

Στο πεδίο Mήνες επιμερισμού ορίζονται οι μήνες στους οποίους θα επιμεριστεί το ποσό αυτό π.χ. αν η αμοιβή αφορά 1 μήνα πληκτρολογείτε την τιμή 1 εναλλακτικά ορίζετε τους μήνες της περιόδου στην οποία αναφέρεται.

Το σύστημα λαμβάνει υπόψη του το πεδίο αυτό για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών. Δηλαδή, διαιρεί το ποσό της αμοιβής με τους «μήνες επιμερισμού» που έχετε ορίσει προκειμένου να υπολογίσει το ποσό των εισφορών που αντιστοιχεί στον κάθε μήνα μέχρι το όριο του ανώτατου τεκμαρτού του ταμείου.

 Το πεδίο Μέσες Μην. Αποδοχές Περιόδου πρέπει να είναι μηδέν (0).

Ο συντελεστής Μισθοδοσίας είναι “1.0” και πρέπει πάντοτε να συμπληρώνεται κατά την καταχώρηση της εγγραφής προκειμένου να υπολογίζεται σωστά ο φόρος και η Εισφορά Αλληλεγγύης.

Αντίστοιχα στο Ιστορικό Μεταβολών στην καρτέλα εργασία θα πρέπει να ορίσετε τον Αριθμό Μισθοδοσιών

π.χ. αν η αμοιβή μέλους δίνεται σταθερά κάθε μήνα, ορίζεται Αριθμός μισθοδοσιών: 12, αν δίνεται κάθε τρίμηνο θα πρέπει ορίσετε Αριθμός μισθοδοσιών:4.

Στο πεδίο Περίοδος Από - έως θα πρέπει να δηλώνεται η αντίστοιχη μισθολογική περίοδος πχ μήνας, τρίμηνο κ.λπ. στην οποία αναφέρονται οι ασφαλιστικές αποδοχές και εισφορές.

Ιστορικό μεταβολών

Σας υπενθυμίζουμε ότι το σύστημα προκειμένου να ορίσει κωδικό αποδοχών 05 (Αμοιβές μελών Δ.Σ) στις Βεβαιώσεις Αποδοχών, θα πρέπει στην καρτέλα Εργασίας να έχει ορισθεί Κατηγορία εργαζόμενου:
[7. Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου].

Νέοι κωδικοί (δεδομένα) ΟΣΥΚ

Μέχρι την 22/2/17 η μηχανογράφηση του ΙΚΑ δεν παρείχε προς διάθεση τους νέους κωδικούς ΟΣΥΚ προκειμένου να σας τους διανείμουμε. Εν τούτοις το σύστημα του ΙΚΑ, δέχεται κανονικά το αρχείο της Α.Π.Δ με τους νέους κωδικούς.

Θα σας ενημερώσουμε για το πότε θα είναι διαθέσιμοι προκειμένου να κατεβάσετε και να εγκαταστήστε τα νέα Δεδομένα ΟΣΥΚ.

 Απαιτούμενες ενέργειες ΠΡΙΝ την εγκατάσταση της νέας έκδοσης

Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση της νέας έκδοσης επιβεβαιώστε ότι έχετε backup των αρχείων της εταιρίας.

 Απαιτούμενες ενέργειες μετά την εγκατάσταση της νέας έκδοσης

Αλλαγή Βασικού αρχείου Παραμέτρων

Καλέστε το πρόγραμμα και επιλέξτε:

  • Εργαλεία
  • Παράμετροι μισθοδοσίας
  • Γενικές παράμετροι
  • Αλλαγή Βασικού αρχείου παραμέτρων (ΒΑΠ): 501701

Επειδή το αρχείο με τους κωδικούς ΟΣΥΚ δεν περιλαμβάνει (προς το παρόν) τα νέα ταμεία, προκειμένου να μπορέσετε να τα καταχωρήσετε στο Persona, θα πρέπει να επιλέξτε:

  • Εργαλεία
  • Παράμετροι μισθοδοσίας
  • Γενικές παράμετροι
  • Έλεγχος συμβατότητας με Ο.ΣΥ.Κ -> Απενεργοποίηση του πεδίου «Πραγματοποιούνται»
 • Εργαλεία
 • Παράμετροι μισθοδοσίας
 • Γενικές παράμετροι
 • Έλεγχος συμβατότητας με Ο.ΣΥ.Κ -> Απενεργοποίηση του πεδίου «Πραγματοποιούνται»

Αφού καταχωρήσετε τα νέα ταμεία στην ενότητα «Ασφαλιστικά Ταμεία» θα πρέπει να ενεργοποιήσετε ξανά τον Έλεγχο συμβατότητας Ο.Σ.Υ.Κ.

Προσοχή: Κατά την δημιουργία της ΑΠΔ, στα επεξεργασθέντα στοιχεία Α.Π.Δ, στις εγγραφές των εργαζομένων που υπάγονται στους νέους κωδικούς ΟΣΥΚ και μόνο σε αυτούς, θα εμφανίζεται το μήνυμα συστήματος «Άγνωστος συνδυασμός Κ.Α.Δ, Ειδικότητας, Πακ. Κάλυψης». Το αγνοείτε και συνεχίζετε στην δημιουργία του ηλεκτρονικού μέσου αποστολής.

Το παραπάνω μήνυμα θα σταματήσει να εμφανίζεται όταν το σύστημα θα ενημερωθεί με το νέο αρχείο Ο.Σ.Υ.Κ.


ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ 

______________________________________________________________________________

Copyright © 2018 SYNPAN Software. All rights reserved • Site design by SYNPAN Software
• Illustrations by www.dansargo.com