ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

Persona HRMS ver. 7.6.3 (25/10/16)

Διάφορες εσωτερικές βελτιώσεις και αναβαθμίσεις.


Persona HRMS ver. 7.6.2 (12/10/16)

Διάφορες εσωτερικές βελτιώσεις και αναβαθμίσεις.


Persona HRMS ver. 7.6.1 (11/10/16)

Διάφορες εσωτερικές βελτιώσεις και αναβαθμίσεις.


Persona HRMS ver. 7.6.0 (10/10/16)

Ποιες είναι οι σημαντικότερες αλλαγές

Ηλεκτρονική  Υποβολή Εντύπου Ε4 Πίνακας προσωπικού

Η έκδοση αυτή είναι συμβατή με τις νέες προδιαγραφές του αρχείου υποβολής των εντύπων Ε4 - Πίνακας προσωπικού και Ε3 – Αναγγελία Πρόσληψης, που έγιναν την 01/10/2016 στο πληροφορικό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Συγκεκριμένα η αλλαγή αφορά το  πεδίο Μικτές Αποδοχές  του Εργατοτεχνίτη/Ημερομισθίου όπου πλέον δεν θα αναγράφεται το ημερομίσθιο του εργαζόμενου αλλά οι  Μικτές αποδοχές του οι οποίες θα προκύπτουν σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο

Μικτές αποδοχές = «Εβδομαδιαίες ώρες» Χ 4,33 Χ Ωρομίσθιο

Λόγω της παραπάνω τροποποίησης έγινε η ακόλουθη αλλαγή στο Ιστορικό Μεταβολών:

Καρτέλα “Μισθολογικά”

Νέο πεδίο Μικτές Αποδοχές ΣΕΠΕ

Συμπληρώνεται αυτόματα (δυναμικά βάσει των πεδίων Αποδοχές ανά Ώρα , Ώρες εργασίας Εβδομαδιαίως και του συντελεστή 4,33).

Τι να προσέξετε:  Στην καρτέλα Ωράριο το πεδίο Ώρες εργασίας εβδομαδιαίως θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο. Εάν δεν είναι θα πρέπει να προβείτε στην συμπλήρωσή του.

Αναφορές από "Σταθερά στοιχεία Εργαζομένων"
33. Κατάσταση Ωρών Εργασίας (ΣΕΠΕ)
  • Επανασχεδιάστηκε η Αναφορά Κατάσταση Ωρών Εργασίας (ΣΕΠΕ).

  • Δημιουργία αρχείου xml.
    Υπενθυμίζουμε ότι κατά την επεξεργασία για την δημιουργία του αρχείου xml το  σύστημα ελέγχει αν τα υποχρεωτικά πεδία στο Ιστορικό μεταβολών του Εργαζόμενου είναι συμπληρωμένα και εμφανίζει σχετική προειδοποίηση  με τους ενδεχόμενα «προβληματικούς» εργαζόμενους ανά τύπο προβλήματος με δυνατότητα αντιγραφής (copy).

 Απαιτούμενες ενέργειες ΠΡΙΝ την εγκατάσταση της νέας έκδοσης

Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση της νέας έκδοσης επιβεβαιώστε ότι έχετε backup των αρχείων της εταιρίας.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

______________________________________________________________________________

Copyright © 2018 SYNPAN Software. All rights reserved • Site design by SYNPAN Software
• Illustrations by www.dansargo.com