ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ultimo ver. 2.4.10 (11/09/12)

 Λογιστική - Πελάτες & Προμηθευτές

 • Προστέθηκε νέα στήλη "A/A Ονόματος" στους αντίστοιχους browsers.
Λογιστική - Συγκεντρωτικές καταστάσεις

Τα σφάλματα σχετικά με Στοιχεία Πελατών & Προμηθευτών καταγράφονται σε μήνυμα που εμφανίζεται στην οθόνη από όπου μπορούν να μαρκαριστούν και να αντιγραφούν προς περαιτέρω επεξεργασία.

Λογιστική - Καρτέλα λογαριασμού (διαχείριση)
 • Προστέθηκαν οι εξής νέες στήλες (εμφανιζόμενες & μη):
  • Ημ/νία-2
  • Αξία-2
  • Αξία-3
Αποθήκη - Βιβλια
 • Στο ημερολόγιο αποθήκης "Αναλυτικό (Ποσ+Αξ) ανά Διαδικασία ή Παραστατικό, προστέθηκε νέα στήλη "Χαρακτηρισμός κίνησης".
Ισοτιμίες Νομισμάτων

Αλλαγή στον τρόπο καταχώρησης. Καταχώρηση πάντα [N] ΞΝ = 1 EUR (πχ 1,28 USD = 1 EUR) και αυτόματη αποτύπωση του αντιστρόφου [Ν] EUR = 1 ΞΝ (πχ 0,78 EUR = 1 USD)


Ultimo ver. 2.4.9 (25/07/12)

Γενικά

Διάφορες εσωτερικές βελτιώσεις και αναβαθμίσεις.

Ημερολόγιο - Προειδοποιήσεις

Γενικός επανασχεδιασμός οθονών καταχώρησης και διαχείρισης. Προσθήκη στηλών.

Αποθήκη - Κινήσεις
 • Προστέθηκε δυνατότητα διασταύρωσης & ελέγχου μεταξύ του κωδικού είδους της διαδικασίας αποθήκης και του χαρακτηρισμού της εκάστοτε κίνησης.
Εκδοση παραστατικών

Κατά την εκτύπωση η επενεκτύπωση το SpoolJobName περιέχει τον αριθμό και ημερομηνία του παρ/κου πχ "ΤΔΑ-245-30_06_12" προκειμένου να προτείνεται σαν όνομα αρχείου κατα τη δημιουργία PDF.

 • Προστέθηκε δυνατότητα διασταύρωσης & ελέγχου μεταξύ του κωδικού είδους της διαδικασίας αποθήκης και του χαρακτηρισμού της εκάστοτε αναλυτικής γραμμής.

Ultimo ver. 2.4.8 (24/04/12)

Γενικά

Διάφορες εσωτερικές βελτιώσεις και αναβαθμίσεις.


Ultimo ver. 2.4.7 (14/02/12)

Παραστατικά - Παράμετροι
 • Προστέθηκε παράμετρος για ενεργοποίηση καταχώρησης χαρακτηρισμού κινήσεων ανά αναλυτική εγγραφή.
Παραστατικά - Εκδοση
 • Προστέθηκε δυνατότητα καταχώρησης χαρακτηρισμού κινήσεων ανά αναλυτική εγγραφή (στην αρχή μαζί με το είδος).
Αποθήκη - Καρτέλα σε πίνακα
 • Προστέθηκε προαιρετική στήλη "Χαρακτηρισμός" στην προβολή καρτέλας σε πίνακα.
OrdersPlus
 • Προστέθηκε δυνατότητα προειδοποίησης περί μη ύπαρξης τιμής, στον Ειδικό Τιμοκατάλογο του επιλεγμένου πελάτη, του πληκτρολογούμενου είδους.
OrdersPlus - Εκτυπώσεις
 • Προστέθηκε στήλη "Πακέτων παραγγελίας" στις εκτυπώσεις:
  • Τυποποιημένες Αναφορές - Στοιχεία Παραγγελιών
  • Εκτύπωση παραγγελίας από τον πίνακα των παραγγελιών
 • Προστέθηκε δυνατότητα ομαδικής εκτύπωσης εύρους παραγγελιών, ανά κατάσταση και Επιθυμητή Ημ/νία Παραδοσης.
Αποθήκη - Ειδικοί Τιμοκατάλογοι
 • Προστέθηκε ημερομηνία έναρξης ισχύος τιμοκαταλόγου. Πλέον μπορούν να υπάρχουν πέραν της μίας φοράς τιμοκατάλογοι με τον ίδιο κωδικό αλλά με διαφορετικές ημερομηνίες έναρξης ισχύος.
 • Προστέθηκε επίσης δυνατότητα αλλαγής ημερηνίας ισχύος ενός τιμοκαταλόγου ώστε αν π.χ. η έναρξη της συμφωνίας με τον πελάτη μας μεταφερθεί, να μπορούμε να μεταφέρουμε αντίστοιχα και την έναρξη ισχύος του τιμοκαταλόγου.
Κωδικοί πρόσβασης
 • Προστέθηκε ειδική εξαίρεση πρόσβασης για τους ειδικούς τιμοκαταλόγους αποθήκης.
Λογιστική - Πελάτες - Προμήθειες αντιπροσώπων

Κατά τον υπολογισμό του μέσου όρου, δεν λαμβάνονται πλέον υπόψη αυτές με ποσοστό = 0%.


Ultimo ver. 2.4.6 (16/12/11)

Ονόματα - Agenda
 • Προστέθηκε δυνατότητα εμφάνισης επιπλέον στηλών από την "Πλήρη διεύθυνση" (Ονομα, Εταιρία, Διευθυνση)
Λογιστική - Πελάτες
 • Δημιουργήθηκε νέο module που όταν ενεργοποιηθεί, παρέχει δυνατότητα διαχείρισης δρομολογίου των πελάτων του πωλητή και της περιοχής που είμαστε τοποθετημένοι. Η διαχείρηση καλείται με τα πλήκτρα [Ctrl-F7] και διαθέτει τις εξής επιλογές
  • Επαναρίθμηση
   Στρώνει τα κενά της αρίθμηση που έχουν προκύψει από αλλαγές στην σειρά των δρομολογίων.
   Δεν παίρνουν αρίθμηση όσοι έχουν κενό ή '000' κωδ.δρομολογίου.
  • Ανακατάταξη
   Ο Χρήστης μπορεί να ανακατατάξει ελεύθερα την σειρά του δρομολογίου.
  • Καταχώρηση
   Προβάλονται σε πίνακα, όλοι οι πελάτες του πωλητή και της περιοχής που είμαστε τοποθετημένοι. Ο χρήστης έχει δυνατότητα ελεύθερης καταχώρησης α/α δρομολογίου. Οι πελάτες που δεν έχουν ορισμένο δρομολόγιο, προβάλλονται με αλφαβητική ταξινόμηση.
Παραμετρικές αναφορές - Λογιστική - Πελάτες
 • Προστέθηκε νέα παραμετρική ταξιν/ση κατά Πωλητή/Περιοχή/Δρομολόγιο.
 • Επίσης, στην αναφορά "Πελάτες με στοιχεία διεύθυνσης", εφόσον είναι ενεργό το module των δρομολογίων προβάλλεται και στήλη δρομολογίου.
OrdersPlus
 • Πλέον, η τακτοποίηση παραγγελίας με εκκρεμή υπόλοιπα - επιλογή "αυτόματη μεταφορά σε νέα" υποστηρίζεται και στα συστήματα που δεν έχουν αυτόματη αρίθμηση παραγγελιών.
OrdersPlus - EDI Import
 • Προστέθηκε δυνατότητα ταξινόμησης του imported αρχείου, κατά Παραγγελία πελάτη.
Παραμετρικές αναφορές - Αποθήκη - Στοιχεία ειδών
 • Προστέθηκε νέα εκτύπωση "Στοιχεία Ειδών Αποθήκης με προοδευτικά σύνολα Αγορών, Πωλήσεων, Παραγγελιών". Στη στήλη "Τελικό Διαθέσιμο" προβάλλεται το υπόλοιπο που προκύπτει από τον τύπο:

[Φυσικό Υπόλοιπο] +[Υπολοιπο Παραγγελιών Προμηθευτή] -[Υπολοιπο Παραγγελιών Πελατών]


Ultimo ver. 2.4.5 (18/10/11)

Λογιστική - Λογαριασμοί
 • Προστέθηκε μία νέα δυνατότητα περιορισμού πρόσβασης που επιτρέπει προβολή καρτέλας & υπολοίπου μόνο για τους λογαριασμούς των οποίος ο πρωτοβάθμιος είναι ορισμένος στο αρχείο παραμέτρων του συστήματος.
Πελάτες - Προμήθειες αντιπροσώπων
 • Προστέθηκε δυνατότητα εκτύπωσης κατάστασης ελέγχου.
OrdersPlus - EDI Import
 • Προστέθηκε δυνατότητα διόρθωσης του κωδικού Πελάτη όταν είναι προβληματικός (πχ δεν κινείται, δεν υπάρχει...). Δεν επιτρέπεται η διόρθωση όταν υπάρχει Fatal error από τη φάση του import.

Ultimo ver. 2.4.4 (26/09/11)

Λογιστική - Αναφορές - Τυποποιημένες - Καταστάσεις για ΔΟΥ - Συγκεντρωτικές καταστάσεις.

Διάφορες επεμβάσεις στην παραγωγή των αρχείων συγκεντρωτικών καταστάστεων, προκειμένου να αντιμετωπισθούν προβλήματα ασυμβατότητας με την νέα πλατφόρμα της Γ.Γ.Π.Σ.

Αξίζει να σημειωθεί πως παρά το γεγονός ότι οι προδιαγραφές των αρχείων συγκεντρωτικών καταστάσεων δεν έχουν μεταβληθεί από το 2007 και μετά, οι εν λόγω ασυμβατότητες προέκυψαν από την μετεγγραφή της πλατφόρμας του Taxisnet.


Ultimo ver. 2.4.3 (23/08/11)

Λογιστική - Αναφορές - Τυποποιημένες - Εξοφλημένα Τιμολόγια και Προμήθειες

Εγιναν οι εξής βελτιώσεις - τροποποιήσεις:

 • Προστέθηκαν στήλες που απεικονίζουν την συνολική προμήθεια.
 • Δεν εμφανίζονται πλέον εγγραφές χωρίς προμήθεια.
 • Προστέθηκε flag στο προσωρινό αρχείο, για έλεγχο ενημέρωσης ιστορικού.
Βιβλία Αποθήκης - Ισοζύγια

Στο ισοζύγιο μορφής 2, έγινε αύξηση του πλάτους στις στήλες κωδικού & περιγραφής ώστε να χωράει όλη η περιγραφή.

Επίσης σε όλα τα ισοζύγια, βελτιώθηκε η λειτουργία διαχωρισμού στηλών όταν η εκτύπωση καταλήγει σε μορφή "Clipboard μόνο data" ώστε να έρχονται καλύτερα οι στήλες στο Excel κατά το paste (επικόλληση).

Βοηθητικά - Εργαλεία - Ιδιότητες στ. εργασίας - Παράμετροι email
 • Προστέθηκε παράμετρος χρονοκαθυστέρησης μεταξύ emails την οποία σέβονται όλες οι διαδικασίες μαζικής αποστολής email.

Η καθυστέρηση απαιτείται σε περίπτωση που η εταιρία δεν χρησιμοποιεί δικό της mail server, προκειμένου να μην αποστέλλονται πολλά σε μικρό χρονικό διάστημα, ώστε να ξεπερνούμε τον κίνδυνο να χαρακτηριστούμε ως spammers και να σταματήσει η αποστολή τους.

Αποθήκη - Κωδικολόγιο - Κωδικός i/s
 • Εγινε αλλαγή μεγέθους στο πεδίο "κωδικός i/s" από 8 σε 10 χαρακτήρες προκειμένου να καλυφθεί η ανάκη καταχώρησης κωδικών μεγαλύτερου πλάτους.

Ultimo ver. 2.4.2 (05/07/11)

Λογιστική - Αναφορές - Βιβλία - Καρτέλα, Ισοζύγιο
 • Προστέθηκε δυνατότητα επιλογής Ξένου νομίσματος (ενιαίο στην αναφορά). Για να είναι διαθέσιμη η λειτουργία θα πρέπει στις Γενικές παραμέτρους Λογιστικής να επιλεχθεί: "Το Ξ.Ν. ορίζεται στους λογ/μούς. Επιλέγεται και σε αναφορές"

Τα μηνύματα του τύπου 'Δεν βρέθηκε ισοτιμία της...' μπορούν να παύονται από το χρήστη κατα την έκδοση της αναφοράς.

Λογιστική - Αναφορές - Τυποποιημένες - Ανεξόφλητα και ειδοποιήσεις - Aποστολή e-mail
 • Προστέθηκε χρονοκαθυστέρηση μεταξύ των επιμέρους emails, προκειμένου να αποφύγουμε τον αυτόματο χαρακτηρισμό μας ως spammer από τον εκάστοτε Internet Provider.
Λογιστική - Αναφορές - Τυποποιημένες - Εξοφλημένα Τιμολόγια και Προμήθειες

Βελτίωση διαχείρισης Ιστορικού και διαχείρισης σφαλμάτων.

OrdersPlus - Παραγγελίες
 • Προστέθηκε έλεγχος, κατά την καταχώρηση παραγγελίας και την εισαγωγή ηλεκτρονικών παραγγελιών (EDI), για το αν ο εκάστοτε πελάτης έχει πάψει να "κινείται". Δηλαδή, αν στο λογαριασμό του πελάτη έχει ενδειξη "Δεν κινείται τώρα" το σύστημα δεν θα επιτρέψει καταχώρηση της παραγγελίας.
OrdersPlus - Εκδοση Παραστατικών
 • Στην οθόνη με τις Παραγγελίες Πελατών προς τιμολόγηση, προστέθηκε νέα δυνατότητα 'Αναζήτηση με αριθμό Παραγγελίας' για διευκόλυνση αναζήτησης παραγγελιών με barcode scanner και όχι μόνο.
Λογιστική - Λογαριασμοί - Δημιουργία αρχείων νέας χρήσης

Ελέγχεται η ύπαρξη του εκάστοτε ανωτεροβαθμίου και εάν αυτός δεν δέχεται κινήσεις, προβάλλεται μήνυμα και δεν γίνεται η προσθήκη του λογαριασμού αν υπάρχει σφάλμα.

Λογιστική - Πελάτες
 • Προστέθηκε δυνατότητα συντήρησης της αλφαβητικής ταξινόμησης.
 • Προστέθηκε δυνατότητα παραμετρικής υποστήριξης Αριθμού Δρομολογίου (για χρήση από φορητά τερματικά παραγγελιοδοσίας).
Λογιστική - Προμηθευτές
 • Προστέθηκε δυνατότητα συντήρησης της αλφαβητικής ταξινόμησης.

Ultimo ver. 2.4.1 (19/05/11)

Γενικά - Αναβάθμιση Εμπειρίας Χρήσης

Η ΣΥΝΠΑΝ εκσυγχρόνισε και ομαδοποίησε τους ήχους ειδοποίησης συστήματος, με βάση το αίτιο της κάθε ειδοποίησης (πχ επιβεβαίωση ή προειδοπόιηση)

Προκειμένου να ακούτε αυτους τους ήχους θα πρέπει η κάρτα ήχου του υπολογιστή σας να είναι συνδεδεμένη με ηχεία και να επιλέξετε στις Ιδιότητες Σταθμού εργασίας > Χειρισμός - Ηχοι > Ηχοι συστήματος: να προέρχονται από την κάρτα ήχου και ηχεία.

Σημ: Σε λειτουργικό σύστημα Windows 7, οι ήχοι του υπολογιστή απαιτούν χρήση ηχείων (δεν ακούγονται πλέον από το εσωτερικό μεγάφωνο).


Αποθήκη - Στοιχεία Ιχνηλασιμότητας
 • Προστέθηκε στις κινήσεις αποθήκης ταξινόμηση ανά Lot (Κωδ.Λογ/μού, Ημ/νία).
OrdersPlus - Αλλαγές για import παραγγελιών απο Mobilo Satellite

Πραγματοποιήθηκαν διάφορες αλλαγές προκειμένου, να γίνονται import οι παραγγελίες από φορητα τερματικά παραγγελιοληψίας που τρέχουν την νέα εφαρμογή της ΣΥΝΠΑΝ "Mobilo Satellite".

Αποθήκη - Αναφορές - Στατιστικά Πωλήσεων Ειδών/Πελάτη
 • Προστέθηκε δυνατότητα έκτύπωσης ακόμα και όταν το εύρος μηνών>4 αλλα χωρίς ανάλυση ανά μήνα. Επίσης όταν το εύρος<4 αφαιρείται ο κενός χώρος που παρέμενε.
Λογιστική - Λογαριασμοί

Επανασχεδιάστηκε η οθόνη Ειδικής Αναζήτησης που προβάλλεται με το Tab.


Ultimo ver. 2.4.0 (18/03/11)

Γενικά - Αναβάθμιση Εμπειρίας Χρήσης
Η ΣΥΝΠΑΝ παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις, παρουσιάζει ένα βελτιωμένο και περισσότερο εργονομικό user interface που εκμεταλλεύεται όλες τις τελευταίες τεχνολογίες απεικόνισης με απώτερο σκοπό την αναβάθμιση της εμπειρίας χρήσης των εφαρμογών της από τους πελάτες της.

Συγκεκριμένα έχουν γίνει οι εξής βελτιώσεις:

 • Αλλαγή στην εμφάνιση των ενοτήτων με την χρήση λιτότερων γραφικών ώστε να είναι πιo εργονομικές.
 • Προστέθηκαν χρώματα και εικονίδια στα κυρίως μενού που βρίσκονται στο πάνω μέρος της κάθε ενότητας.
 • Προστέθηκαν εικονίδια στα μενού που εμφανίζονται κάνοντας δεξί κλικ ή πατώντας [F10] (context sensitive popup menus).
 • Προστέθηκαν εικονίδια στα κουμπιά (buttons) [Ok], [Άκυρο], [Ναι], [Οχι] για πιό εύκολη αναγνώριση από το χρήστη
 • Σε όλα τα Μηνύνατα Συστήματος η εμφάνιση είναι αισθητά βελτιωμένη και πιο εργονομική χάρη στην χρήση:
  • Μεγαλύτερων κουμπιών (buttons)
  • Χρωμάτων με διαβαθμίσεις
  • Εικονιδίων
  • Καλύτερα σχεδιασμένων γραμματοσειρών.
  • Browsers (πίνακες): Προστέθηκε δυνατότητα μετακίνησης των στηλών με drag & drop (σύρε και άσε).
Γενικά - Χειρισμός

Ως πλήκτρο κατοχύρωσης σε φόρμες (λειτουργία του κουμπιού [Ok]) είναι πλέον το [F12]. Παράλληλα διατηρείται και με το [PgDn] για την ίδια χρήση. Η αλλαγή αυτή έγινε επειδή το πλήκτρο [PgDn] σε controls όπως το "μεγάλο κείμενο" (MLE) έχει ειδική χρήση (επόμενη σελίδα) και έτσι δεν είναι πάντα διαθέσιμο για κατοχύρωση.

Λογιστική - Άρθρα - Καταχώρηση

Το πλήκτρο καταχώρησης άρθρου άλλαξε σε [F12]. Ισχύει ακόμα και το [F7].

Λογιστική - Επανενημέρωση λογαριασμών

Ενημερώνονται (μηδενίζονται) πλέον και λογαριασμοί που δεν δέχονται κίνηση και δεν έχουν κατωτεροβάθμιους.

Λογιστική - Στοιχεία Πελατών
 • Προστέθηκε δυνατότητα εμφάνισης των εξής νέων στηλών:
  • Οδός
  • Αριθμός
  • Περιοχή
  • Τηλέφωνο 1
 • Προστέθηκε η διεύθυνση κάτω από την Επωνυμία Ονόματος στην οθόνη καταχώρησης
Παραστατικά - Έκδοση - Άντληση
 • Προστέθηκε προειδοποίηση όταν κατά την διαδικασία της άντλησης γεμίσει η πρώτη σελίδα του παραστατικού και πρόκειται να ζητηθεί επόμενη.

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

______________________________________________________________________________

Copyright © 2018 SYNPAN Software. All rights reserved • Site design by SYNPAN Software
• Illustrations by www.dansargo.com