ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ultimo ver. 1.6.0 (31/8/05)

Νέες δυνατότητες

Εκτυπώσεις από browser

Από αυτή την έκδοση έχετε πλέον τη δυνατότητα να εκτυπώσετε οποιοδήποτε τμήμα ενός  browser σε γραφική WYSIWYG μορφή (όπως δηλαδή τον βλέπετε). Μπορείτε αν θέλετε να μαρκάρετε μια περιοχή και στη συνέχεια να εκτυπώσετε την περιοχή αυτή, τις στήλες της περιοχής μόνον για όλο το αρχείο, τις εγγραφές της περιοχής για όλες τις στήλες ή ακόμη ολόκληρο το αρχείο.

Φυσικά μπορείτε να επιλέξετε μέσω των δυνατοτήτων διαχείρισης στηλών του  browser τις στήλες που επιθυμείτε να εμφανιστούν στην εκτύπωση και να διαμορφώσετε τα επιθυμητά πλάτη.Εάν δεν θέλετε η διαμόρφωση των στηλών να διατηρηθεί την επόμενη φορά που θα επισκεφτείτε τον συγκεκριμένο browser, μην ξεχάστε να ξε-πατήσετε το κουμπάκι του toolbar που προτείνει πάντα αποθήκευση της διαμόρφωσης.

savbrow

Προκειμένου να εκτυπώσετε, πατήστε το εικονίδιο του εκτυπωτή στο toolbar  ή πληκτρολογήστε Ctrl-E ή επιλέξτε την επιλογή από το μενού "Αρχείο".

prnbrow

Στη συνέχεια μπορείτε να ορίσετε τις παραμέτρους για τον τρόπο αντιμετώπισης της μαρκαρισμένης περιοχής (εάν έχετε μαρκάρει), τα περιθώρια στο χαρτί, το ποσοστό σμίκρυνσης ή μεγέθυνσης, τα διάκενα του ύψους κάθε εγγραφής καθώς και τον τρόπο αποτύπωσης χρωμάτων.Παρέχεται η δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης για έγχρωμους εκτυπωτές ή τόνων του γκρίζου για μη έγχρωμους εκτυπωτές καθώς και η δυνατότητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης που συνήθως θα προτιμηθεί στην περίπτωση που η εκτύπωση θα καταλήξει σε FAX.

Η εκτύπωση μπορεί να καταλήξει σε οποιονδήποτε εκτυπωτή ή προσομοιωτή εκτυπωτή  Windows (π.χ. Fax, PDF creators, Screen Capture Programs κ.λπ) που είναι εγκατεστημένος στα  Windows. Δεν υποστηρίζεται εκτύπωση σε κρουστικούς (matrix) που είναι απευθείας συνδεδεμένοι στο  port (εκτός windows).

Αλλαγή συμπεριφοράς του κεντρικού μενού

Από την στιγμή που ο χρήστης επιλέξει την είσοδο σε μία ενότητα π.χ. Λογιστική, το κεντρικό μενού μετακινείται στην περιοχή ειδοποιήσεων των Windows ώστε να μην καταλαμβάνει χώρο στην οθόνη. Όταν ο χρήστης βγει από όλες τις ανοιχτές ενότητες, το κεντρικό μενού επανεμφανίζεται.

Αποθήκη - Αναφορές - Στατιστικά μεταξύ χρήσεων

Αλλαγή των επιλογών "Οδηγού κωδικών" ως εξής:

 • Κωδικολόγιο (κοινά)->Προβάλλονται τα είδη που έχουν καρτέλες σε όλες τις χρήσεις του εύρους από - έως
 • Κωδικολόγιο (όλα) -> Προβάλλονται τα είδη που έχουν τουλάχιστον μία καρτέλα σε μία χρήση του εύρους από - έως
 • Αποθήκη χρήσης "από" -> Προβάλλονται τα είδη που έχουν καρτέλες στην επιλεγμένη αποθήκη για την χρήση "από" του εύρους από - έως
Αποθήκη - Μέθοδος αποτίμησης FIFO
 • Υπάρχει πλέον η δυνατότητα μικτής μεθόδου αποτίμησης στην αποθήκη, ανάλογα με το είδος.

Απαιτείται αρχείο 'faptm4.snp' με λίστα των προθεμάτων των κωδικών ειδών που έχουν αποτίμηση FIFO (πχ 06,132,2) Με την ύπαρξη του αρχείου ενεργοποιούνται όλες οι σχετικές με FIFO επιλογές, λειτουργούν όμως μόνο για είδη που περιλαμβάνονται στη λίστα του αρχείου. Τα υπόλοιπα είδη αποτιμώνται με την μεθοδο αποτιμήσης του συστήματος.

ΕΑΦΔΣΣ - Προβολή μη επιτρεπτών χαρακτήρων

Αν το αρχείο που υποβάλλεται προς σήμανση στον φορολογικό μηχανισμό περιέχει μη επιτρεπτούς χαρακτήρες, εκτός από το μήνυμα που προβάλλεται "Άκυροι χαρακτήρες στο αρχείο", δίνεται πλέον η δυνατότητα για έλεγχο και προβολή προβλήματος ώστε ο χρήστης να μπορεί να τους εντοπίσει μέσα στα δεδομένα του.

ΕΑΦΔΣΣ - Εκτύπωση ακυρωτικού
 • Προστέθηκε ερώτηση "Τυπώθηκε σωστά"
Βοηθητικά - Εργαλεία - Κοίταγμα/διόρθωση αρχείου από browser
 • Προστέθηκε δυνατότητα προβολής & διόρθωσης αρχείων μέσω browser.

 Ultimo ver. 1.6.1 (07/11/05)

Γενικά
Μετακίνηση στηλών browser
 • Προστέθηκε δυνατότητα  μετακίνησης των εμφανιζόμενων στηλών, σε κάθε browser.  Η ρύθμιση αυτή αποθηκεύεται για κάθε χρήστη και κάθε browser ξεχωριστά.
Ειδοποίηση για νέες στήλες Browser
 • Προστέθηκε μήνυμα που ενημερώνει  τον χρήστη για την ύπαρξη νέων στηλών στον συγκεκριμένο  browser οι οποίες μπορούν να είναι είτε "εμφανιζόμενες" στο δεξί άκρο του ή "μη εμφανιζόμενες" όπου ο χρήστης θα πρέπει να τις εμφανίσει, εφόσον το επιθυμεί.
Λογιστική - Τυποποιημένες αναφορές
 • Προστέθηκε τυποποιημένη αναφορά με τίτλο "Συγκριτικά στατιστικά λογαριασμών μεταξύ χρήσεων" που δίνει την δυνατότητα σύγκρισης σε βάθος αρκετών χρήσεων πίσω.
Αποθήκη - Λειτουργίες
 • Προστέθηκε  λειτουργία για export στοιχείων προς το σύστημα "Partners  Link" της εταιρίας Logic Dis.
Αποθήκη - Κινήσεις
 • Προστέθηκε νέο σετ κωδικών κίνησης αποθήκης 9/0 Εισαγωγή  Χωρίς αξία (+) και Σε Τρίτους (+) που κάνει δηλαδή ότι οι 9/1 και 7/0  με μία κίνηση.
Παραμετρικές Αναφορές - Query

Κωδικολόγιο  αποθήκης - Ετικέτα #14 (414) flex report 'AMlb14' Αφαιρέθηκε η τιμή  σε δρχ.


Ultimo ver. 1.6.2 (26/01/05)

Ιστορικό Παραστατικών - Επανέκδοση παραστατικού

Επειδή η επανέκδοση παραστατικού δεν καλύπτει 'αυτόματη έκδοση αντιγράφων', προβάλλεται πλέον σχετικό μήνυμα όταν το παραστατικό προς επενέκδοση προβλέπει αντίγραφα.

Εκδοση Παραστατικών - Αντίγραφα

Η ένδειξη "Αντίγραφο..."στην εκτύπωση τυπώνεται σε όλες τις σελίδες και όχι μόνο στη τελευταία.

Εκδοση Παρσατατικών - Άντληση

Η δυνατότητα "Άντληση από σειρά ειδών" επιτρέπει πλέον και κωδικούς με  έναν χαρακτήρα (ήταν min 3).

Αποθήκη - Βιβλία Αποθήκης - Κατάσταση Απογραφής με ΚΜΟ

Είδος με υπόλοιπο μόνο από επιστροφή και χωρίς αγορές  μέσα στην χρήση η αξία αποτίμησης γίνεται ίση με την τελευταία  τιμή εισαγωγής.

Αποθήκη - Στοιχεία ειδών - Στοιχεία FIFO έως ....
 • Προστέθηκαν στον προβαλλόμενο browser στήλη  "Αξία υπολοίπου" και γραμμή συνόλων.
Αποθήκη - Εργασίες για FIFO
 • Προστέθηκε διαδικασία ανακοστολόγησης με βάση ΓΒΕ και προαιρετικά με μέση τιμή εισαγωγών χρήσης. Αρχείο προδιαγραφών 'FifoGBE.ini'
Λογιστική - Τυποποιημένες Αναφορές - Ανάλυση Ηλικίας Υπολοίπων
 • Προστέθηκαν δύο νέες παραμετρικές στήλες αξίας (Εξ'  ορισμού αποτυπώνουν : Αληκτα Γραμμάτια, Επιταγές)

 


Ultimo ver. 1.6.3 (10/03/06)

Λογιστική - Παραμετρικές Αναφορές
 • Πελάτες (ετικέτες) (34x5)x3 : Προστέθηκε 5η γραμμή με τηλ 1 & 2 Flex report 'PmLb01'
Βοηθητικά - Κοίταγμα/διόρθωση αρχείου από browser
 • Προστέθηκαν οι παρακάτω δυνατότητες:
  • Αυτόματο άνοιγμα αρχείων δεικτών
  • Έλεγχος/διαγραφή διπλών εγγραφών
Αποθήκη - Ισοζύγιο/Καρτέλα με μέθοδο αποτίμισης FIFO

Όταν το Φυσικό υπόλοιπο είναι 0 γίνεται και η αξία υπολοίπου 0 αναπροσαρμόζοντας αντίστοιχα το Κόστος Πωληθέντων.

Αποθήκη - Κωδικολόγιο
 • Προστέθηκαν 8 νέοι χαρακτηρισμοί στο κωδικολόγιο.
Αποθήκη - Κωδικολόγιο
 • Προστέθηκε δυνατότητα σύνδεσης εγγράφων με παραμετρικά οριζόμενο εύρος κωδικού, χρήσιμο όταν θέλουμε να συνδέσουμε μία φορά έγγραφα σε ομοειδείς κωδικούς που διαφέρουν μόνο στα τελευταία ψηφία (απαιτείται Obus.ini).
Αποθήκη - Συντήρηση - Επανενημέρωση FIFO

Η επανενημέρωση FIFO λαμβάνει πλέον υπόψη διαδικασία με κ.κ 0/3 αρκεί να έχει ποσότητα (πιστωτικό αξίας).


Ultimo ver. 1.6.4 (19/05/06)

Γενικά

Όταν η εφαρμογή εκτελείται κάτω από Windows  XP, με επιλεγμένο το Windows XP Theme για την επιφάνεια εργασίας, τότε η εμφάνιση της εφαρμογής προσαρμόζεται ανάλογα, δίνοντας έτσι  ένα πολύ καλύτερο οπτικό αποτέλεσμα.

Αποθήκη - Ισοζύγιο
 • Προστέθηκε μία νέα Μορφή: 5.Κατάσταση Απογραφής flex report 'ASI400'
Λογιστική - Ανάλυση ηλικίας Πελατών & Ανεξόφλητα Τιμολόγια
 • Προστέθηκε μία νέα Παράμετρος: 'Περιλαμβάνονται πιστωτικά στην ανάλυση'
Ονόματα - Προσθήκη πεδίων - Αλλαγή δομής
 • Προστέθηκαν τα εξής νέα πεδία:
  • WWW (ιστοσελίδα - URL)
  • EMAIL (Διεύθυνση e-mail)
  • Διεύθυνση εξωτερικού (ή πληρέστερηεσωτερικού)

Κατά την αλλαγή δομής γίνονται αυτόματα οι εξής μετατροπές:

 • Εάν στο πεδίο (e-mail, πρώην σχόλια) υπάρχει '@' τότε το περιεχόμενό του μεταφέρεται στο νέο πεδίο 'EMAIL', αλλιώς διατηρείται, διατηρώντας έτσι τα πάλαι ποτέ σχόλια.
 • Εάν στα σχόλια τηλεφώνων υπάρχουν μόνον αριθμοί, τότε αυτοί μεταφέρονται και προστίθενται στους αντίστοιχους αρ. τηλεφώνων.
Λογιστική - Καταστάσεις για ΔΟΥ - ΜΥΦ - Δημιουργία μέσου αποστολής
 • Προστέθηκε η δυνατότητα παραγωγής του αρχείου και για απευθείας ηλεκτρονική υποβολή της ΜΥΦ μέσω internet. Η παραγωγή αρχείου σε δισκέτα διατηρείται ακόμη.

Η διαδικασία προβλέπει δύο φάσεις:

 • Κατά την πρώτη παράγονται τα αρχεία υποβολής (τιμολογια και πιστωτικά) και εναποτίθεται στον φάκελο OutMYF. Ο φάκελος αυτός δημιουργείται αυτόματα από το σύστημα κάτω από τον φάκελο που βρίσκονται τα αρχεία της εταιρίας σας. Ο χρήστης έχει την επιλογή να ορίσει το character set του αρχείου και το κατά πόσο το αρχείο θα είναι συμπιεσμένο (τύπου .zip). Οι δύο αυτές παράμετροι έχουν ήδη τις κατάλληλες προτεινόμενες τιμές για την ηλεκτρονική υποβολή και ο χρήστης δεν θα πρέπει να τις πειράξει.

Τα παραγόμενα αρχεία είναι τα:  

  • Για τα τιμολόγια ΙL01tim.zip ή το ΙL01 (όταν δεν έχει συμπιεστεί).
  • Για τα πιστωτικά ΙL01pis.zip ή το ΙL01.pis (όταν δεν έχει συμπιεστεί).

Στο κάτω μέρος του παραθύρου εμφανίζεται το περιεχόμενο του φακέλου εναπόθεσης το οποίο περιλαμβάνει το αρχείο που δημιουργήθηκε κατά την τελευταία επεξεργασία.

Η διαδικασία "δημιουργία αρχείου για αποστολή με ηλεκτρονική μορφή' κάθε φορά που εκτελείται αντικαθιστά τα προηγούμενα αρχεία.

 • Η δεύτερη φάση προβλέπει την απευθείας σύνδεση με τις On line ηλεκτρονικές υπηρεσίες στο Taxisnet (αφού προηγουμένως έχετε εξασφαλίσει σύνδεση με το internet) και ενεργοποιείται πατώντας το αντίστοιχο κουμπί.

Εάν δεν έχετε εγγραφεί στις On line ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Taxisnet μπορείτε πατώντας το αντίστοιχο κουμπί να συνδεθείτε με την κατάλληλη σελίδα εγγραφής και προχωρήσετε στην εγγραφή.

Agenda - Ονόματα
 • Προστέθηκε δυνατότητα εκτύπωσης ετικετών Ονόματος Εξωτερικού (από browser Ονομάτων και Query)
  ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

______________________________________________________________________________

Copyright © 2018 SYNPAN Software. All rights reserved • Site design by SYNPAN Software
• Illustrations by www.dansargo.com