ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

Persona HRMS ver. 6.14.3 (09/07/13)

Αλλαγή στις προδιαγραφές του αρχείου της Οριστικής Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών.

Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει τις αλλαγές στο αρχείο υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών Ε7 με βάση τις:

ΠΟΛ.1143/2013

ΠΟΛ.1144/2013

ΠΟΛ.1145/2013

προκειμένου να συμπεριληφθούν και τα ποσά της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011.

Οδηγίες εγκατάστασης

Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση της νέας έκδοσης επιβεβαιώστε ότι έχετε backup των αρχείων της εταιρίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν απαιτείται να διαχειριστείτε εγγραφές ή να δημιουργήσετε αρχεία που αφορούν την  περίοδο από 01/01/2012 έως 31/12/2012 τότε για όσο διάστημα επεξεργάζεστε στοιχεία της περιόδου αυτής, θα πρέπει να έχετε ενεργό το αρχείο παραμέτρων 501207.
  • Εργαλεία
  • Παράμετροι μισθοδοσίας
  • Γενικές παράμετροι
  • Βασικό αρχείο παραμέτρων (ΒΑΠ): 501207

Αφού τελειώσετε τις εργασίες σας θα πρέπει να επαναφέρετε το αρχείο παραμέτρων 501302  που αφορά το καθεστώς φορολόγησης για τα εισοδήματα του έτους 2013.


Persona HRMS ver. 6.14.2 (29/05/13)

Αποζημίωση

Το ΒΑΠ 501302 περιέχει τους νέους πίνακες για τον υπολογισμό της αποζημίωσης απόλυσης των υπαλλήλων με βάση το Ν.4093/2012.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Ν.4093/2012

Καταγγελία  ΧΩΡΙΣ προειδοποίηση

Καταγγελία ΜΕ προειδοποίηση

Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη

Ποσό αποζημιώσεως

Επιπλέον ποσό αποζημιώσεως

χρόνος προειδο­ποίησης

Ποσό αποζημιώσεως

Επιπλέον ποσό αποζημιώσεως

1 έτος συμπλ. έως 2 έτη 2 μηνών   1 μήνας 1 μηνός  
2 έτη συμπλ. έως 4 έτη 2 μηνών   2 μήνες 1 μηνός  
4 έτη συμπλ.έως 5 έτη 3 μηνών   2 μήνες 1 1/2 μηνός  
5 έτη συμπλ.έως 6 έτη 3 μηνών   3 μήνες 1 1/2 μηνός  
6 έτη συμπλ.έως 8 έτη 4 μηνών   3 μήνες 2 μηνών  
8 έτη συμπλ έως 10 έτη 5 μηνών   3 μήνες 2 1/2 μηνών  
10 έτη συμπληρωμένα 6 μηνών   4 μήνες 3 μηνών  
11 έτη συμπληρωμένα 7 μηνών   4 μήνες 3 1/2 μηνών  
12 έτη συμπληρωμένα 8 μηνών   4 μήνες 4 μηνών  
13 έτη συμπληρωμένα 9 μηνών   4 μήνες 4 1/2 μηνών  
14 έτη συμπληρωμένα 10 μηνών   4 μήνες 5 μηνών  
15 έτη συμπληρωμένα 11 μηνών   4 μήνες 5 1/2 μηνών  
16 έτη συμπληρωμένα και άνω 12 μηνών   4 μήνες 6 μηνών  
Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη   Κατά τον κάτωθι υπολογισμό ΔΕΝ λαμβάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές κατά το ποσό που υπερβαίνουν τα 2.000 ευρώ     Κατά τον κάτωθι υπολογισμό ΔΕΝ λαμβάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές κατά το ποσό που υπερβαίνουν τα 2.000  ευρώ
17 έτη συμπληρωμένα 12 μηνών + 1 μηνός 4 μήνες 6 μηνών + 1/2 μηνός
18 έτη συμπληρωμένα 12 μηνών + 2 μηνών 4 μήνες 6 μηνών + 1 μηνός
19 έτη συμπληρωμένα 12 μηνών + 3 μηνών 4 μήνες 6 μηνών + 1 1/2 μηνός
20 έτη συμπληρωμένα 12 μηνών + 4 μηνών 4 μήνες 6 μηνών + 2 μηνών
21 έτη συμπληρωμένα 12 μηνών + 5 μηνών 4 μήνες 6 μηνών + 2 1/2 μηνών
22 έτη συμπληρωμένα 12 μηνών + 6 μηνών 4 μήνες 6 μηνών + 3 μηνών
23 έτη συμπληρωμένα 12 μηνών + 7 μηνών 4 μήνες 6 μηνών + 3 1/2 μηνών
24 έτη συμπληρωμένα 12 μηνών + 8 μηνών 4 μήνες 6 μηνών + 4 μηνών
25 έτη συμπληρωμένα 12 μηνών + 9 μηνών 4 μήνες 6 μηνών + 4 1/2 μηνών
26 έτη συμπληρωμένα 12 μηνών + 10 μηνών 4 μήνες 6 μηνών + 5 μηνών
27 έτη συμπληρωμένα 12 μηνών + 11 μηνών 4 μήνες 6 μηνών + 5 1/2 μηνών
28 έτη συμπληρωμένα και άνω 12 μηνών + 12 μηνών 4 μήνες 6 μηνών 6 μηνών

Προκειμένου η Persona να αναγνωρίσει αν η απόλυση του εργαζόμενου έχει γίνει με προειδοποίηση θα πρέπει στην ενότητα «Ιστορικό Μεταβολών» και στην καρτέλα «Εργασία» να είναι συμπληρωμένο το πεδίο «Προειδοποίηση Απόλυσης» με κατάλληλη ημερομηνία προειδοποίησης προς τον εργαζόμενο.

Πληκτρολογώντας στην συνέχεια την Ημερομηνία Αποχώρησης (κατά την αποχώρηση του εργαζόμενου) το σύστημα θα υπολογίσει και θα εμφανίζει το χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ της προειδοποίησης και της αποχώρησης και θα το αποτυπώσει δεξιά των παραπάνω ημερομηνιών.

Αυτόματος υπολογισμός Αποζημίωσης Εργαζόμενου

Επιλέγοντας ο χρήστης από την ενότητα

Εργασίες (Λειτουργία) -> Αυτόματη Εκκαθάριση -> Αποζημίωση

να εκτελεστεί η διαδικασία, το σύστημα με βάση:

  1. το πεδίο ημερομηνία προειδοποίησης
  2. το πεδίο ημερομηνία αποχώρησης
  3. τα υπολογισμένα έτη υπηρεσίας

θα αναγνωρίσει σε ποια κατηγορία ανήκει ο εργαζόμενος και θα υπολογίσει την Αποζημίωση που δικαιούται.

Προσοχή: Η παραπάνω δυνατότητα αγνοείται στον αυτόματο υπολογισμό αποζημίωσης εργαζόμενου όταν ζητηθεί από το χρήστη να γίνει επεξεργασία για προσομοίωση μαζικής απόλυσης.

Νέες Δυνατότητες

Ιστορικό Μεταβολών

Έλεγχος Ημερομηνίας Προειδοποίησης Απόλυσης

  • Προστέθηκε η δυνατότητα Ελέγχου Ημερομηνίας Προειδοποίησης Απόλυσης( F7) με βάση την υπηρεσία του εργαζόμενου και το ισχύον ΒΑΠ.

Πληκτρολογώντας ο χρήστης την επιθυμητή ημερομηνία απόλυσης του εργαζόμενου το σύστημα θα υπολογίσει βάσει της υπηρεσίας του,  την κατάλληλη ημερομηνία προειδοποίησης απόλυσης προς τον εργαζόμενο προκειμένου να ισχύσει μειωμένη αποζημίωση.

Βοηθητικοί Υπολογισμοί

Αντίστροφος υπολογισμός ακαθαρίστων (μικτών) αποδοχών από καθαρές

  • Προστέθηκαν δύο ακόμη πεδία καταχώρησης ασφαλιστικών ταμείων.
Τυποποιημένες Αναφορές

Οριστική δήλωση φόρου–χαρτοσήμου σελίδα 1 και σελίδα 2

Οι παραπάνω αναφορές έχουν τροποποιηθεί έτσι ώστε να αποτυπώνεται το ποσό που παρακρατήθηκε έναντι της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης.

Οδηγίες εγκατάστασης

Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση της νέας έκδοσης επιβεβαιώστε ότι έχετε backup των αρχείων της εταιρίας.

Απαιτούμενες ενέργειες μετά την εγκατάσταση της νέας έκδοσης:

Καλέστε το πρόγραμμα και επιλέξτε:

  • Εργαλεία
  • Παράμετροι μισθοδοσίας
  • Γενικές παράμετροι
  • Βασικό αρχείο παραμέτρων (ΒΑΠ): 501302

 

Persona HRMS ver. 6.14.1 (26/02/13)

Διάφορες εσωτερικές βελτιώσεις και αναβαθμίσεις.

 

Persona HRMS ver.6.14.0 (29/01/13)

Κλίμακα Φόρου

Το ΒΑΠ 501301 περιέχει την νέα φορολογική κλίμακα παρακράτησης φόρου και την παρακράτηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 στα εισοδήματα από  μισθούς, ημερομίσθια και λοιπές παροχές, που θα καταβληθούν
στους δικαιούχους από 1-1-2013  και μετά, όπως αυτή θεσπίστηκε με τις διατάξεις του ν.4110/2013 (ΠΟΛ. 1010/25.01.2013).

Κλιμάκιο Εισοδήματος (ευρώ)

Φορολογικός Συντελεστής %

Φόρος Κλιμακίου (ευρώ)

Σύνολο Εισοδήματος (ευρώ)

Σύνολο Φόρου (ευρώ)

25.000

22

5.500

25.000

5.500

17.000

32

5.440

42.000

10.940

Υπερβάλλον

42

 

Τυποποιημένες Αναφορές - Βεβαιώσεις Αποδοχών ως έντυπο Φ-01.042

Η παραπάνω αναφορά έχει τροποποιηθεί έτσι ώστε να αποτυπώνεται το ποσό που παρακρατήθηκε έναντι της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης.

Οδηγίες εγκατάστασης

Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση της νέας έκδοσης επιβεβαιώστε ότι έχετε backup των αρχείων της εταιρίας.

Απαιτούμενες ενέργειες μετά την εγκατάσταση της νέας έκδοσης:

Καλέστε το πρόγραμμα και επιλέξτε:

  • Εργαλεία
  • Παράμετροι μισθοδοσίας
  • Γενικές παράμετροι
  • Βασικό αρχείο παραμέτρων (ΒΑΠ): 501301

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:Όταν απαιτείται να διαχειριστείτε εγγραφές της περιόδου από 01/01/2012 έως 31/12/2012 τότε για όσο διάστημα επεξεργάζεστε στοιχεία της περιόδου αυτής  θα πρέπει να έχετε ενεργό το αρχείο παραμέτρων 501207

Το αρχείο παραμέτρων 501301 αφορά το καθεστώς φορολόγησης για τα εισοδήματα του έτους 2013.


ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

______________________________________________________________________________

Copyright © 2018 SYNPAN Software. All rights reserved • Site design by SYNPAN Software
• Illustrations by www.dansargo.com