• bar
 • bar
 • bar
 • bar
 • bar
 • bar
 • bar
 • bar
 • bar
 • bar
 • bar
 • bar
 • bar
 • bar
 • ikasite
 • bar
 • bar
 • bar
 • bar
 • bar
 • bar
 • bar
 • bar
 • bar
 • bar
 • bar
 • bar
 • bar
 • bar
 • bar
 • bar
 • bar
 • bar
 • bar
 • bar
 • bar
 • bar
 • bar
 • bar

Θέλω να μάθω για τις δυνατότητες Μισθοδοσίας του Persona

Θέλω να πάω στην εισαγωγική σελίδα του συστήματος Persona

Persona HRMS


 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Η παρακολούθηση των στοιχείων υποψηφίων και εργαζομένων χωρίζεται σε τέσσερις βασικές ενότητες: 1. Τα "σταθερά" στοιχεία, 2.Το σύνολο των εγγράφων ή άλλου υλικού που σχετίζεται με τον εργαζόμενο, 3. Το ιστορικό μεταβολών και 4. τις Εγγραφές αποδοχών (για τους εργαζόμενους μόνον).


Σταθερά Στοιχεία Εργαζομένων

"Σταθερά" θεωρούνται τα στοιχεία που ακόμη και αν μεταβληθούν δεν επηρεάζουν τη Μισθοδοσία από πλευράς υπολογισμών. Τα στοιχεία αυτά είναι π.χ. το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, τα τηλέφωνα, το φύλο, η τράπεζα, ο τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο κατατίθεται αυτόματα το πληρωτέο ποσό κ.α. Εδώ επίσης υπάρχει η δυνατότητα καταχώρησης ελεύθερου κειμένου που μπορεί να περιέχει ειδικούς όρους, συμφωνίες ή οποιοδήποτε άλλο σχόλιο αφορά τον εργαζόμενο.


Έγγραφα και άλλο υλικό που σχετίζεται με τον εργαζόμενο

Μια από τις πλέον χρήσιμες δυνατότητες του Persona είναι η σύνδεση οποιουδήποτε "εγγράφου" με κάθε υποψήφιο ή/και εργαζόμενο. Με τη συμβατική λέξη "έγγραφο" εννοούμε οποιοδήποτε document, με βάση την ορολογία των Windows, που μπορεί να διαχειριστεί μια οποιαδήποτε εφαρμογή που είναι διαθέσιμη στο σταθμό εργασίας. "Έγγραφο" μπορεί να είναι ένα κείμενο από το Word, ένα φύλλο εργασίας από το Excel, ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο από το scanner, ήχος, ομιλία, ή ακόμη ένα video clip.

Σκεφτείτε λοιπόν ότι βρίσκεστε στην κάρτα ενός εργαζόμενου και με το πάτημα ενός κουμπιού σας προβάλλονται στην οθόνη σας όλα αυτά τα "έγγραφα" επίσημα ή μη. Με τον όρο επίσημα εννοούμε την Αστυνομική του ταυτότητα, την Αναγγελία πρόσληψής του στον ΟΑΕΔ, το αντίγραφο της σύμβασής του και των τίτλων σπουδών βάσει των οποίων προέκυψε ο μισθός του και ανεπίσημα εννοούμε το βιογραφικό που υπέβαλλε για την πρόσληψή του, το φύλο αξιολόγησης του διευθυντή του κ.α.

Ο υπεύθυνος μπορεί να σταχυολογήσει οτιδήποτε στοιχείο και να το συνδέσει με τον εργαζόμενο.


Οργάνωση Τμήματος Προσωπικού

 

Επιλογές απευθείας διαθέσιμες απο το Κεντρικό Μενού

persona< />

 

Οι δυνατότητες διαχείρισης εγγράφων δεν περιορίζονται στη σύνδεσή τους με έναν εργαζόμενο. Έγγραφα μπορούν να συνδεθούν και σε άλλες ενότητες και να είναι: Βιογραφικά, Τίτλοι σπουδών, Δικαιολογητικά, Βεβαιώσεις, Φωτογραφίες, Αποσπάσματα νόμων ή διατάξεων που δικαιολογούν την αντιμετώπισή του, φύλλα αξιολόγησης, έντυπα που συμπληρώθηκαν σε διάφορες υπηρεσίες κ.λπ.,

Κάθε έγγραφο μπορεί να κατηγοριοποιηθεί να συνοδευτεί από περιγραφή, σχόλια και παρατηρήσεις και ακόμη να οριστεί η φυσική του θέση εάν υπάρχει (π.χ. Τμήμα Δ. Ράφι 5, Φάκελος "Δικαιολογητικά" ή Νομοθεσία, Τεύχος 123, σελ.54). Το σύνολο των πληροφοριών που καταγράφεται για κάθε έγγραφο παρακολουθείται στη βάση δεδομένων η διαχείριση της οποίας προσφέρεται στο χρήστη, κάτι που δίνει άλλη διάσταση στις δυνατότητες του συστήματος. Ενδεικτικά παραδείγματα είναι: ποιοι εργαζόμενοι έχουν προσκομίσει δικαιολογητικά τύπου Χ ή ποιες διατάξεις αναφέρονται στο θέμα Ψ.

Σημαντική βοήθεια στην οργάνωση του τμήματος αποτελούν πρόσθετα εργαλεία όπως:

το Ημερολόγιο / Agenda στο οποίο μπορούν να καταχωρηθούν και προγραμματιστούν δραστηριότητες και υποχρεώσεις (π.χ. με φορείς του Δημοσίου), ή οργάνωση συνεντεύξεων,

το Εορτολόγιο το οποίο περιλαμβάνει τα βασικότερα χριστιανικά ονόματα, σταθερές και κινητές εορτές και αργίες και τις ημερομηνίες που εορτάζονται. Μέσω αυτού καθώς και με τις πληροφορίες των σταθερών στοιχείων εργαζομένων μπορεί να εκδοθεί κατάσταση εορταζόντων - γιορτή/γενέθλια εργαζομένων για οποιαδήποτε περίοδο

το Σύστημα Προειδοποιήσεων χάρη στο οποίο το Persona μας ειδοποιεί για προθεσμίες, υποχρεώσεις και οτιδήποτε άλλο έχουμε καταχωρήσει στο Ημερολόγιο ή Εορτολόγιο


Ιστορικό μεταβολών στοιχείων εργαζομένων

Για κάθε εργαζόμενο παρέχεται η δυνατότητα τήρησης ιστορικού μεταβολών. Εδώ γίνεται η παρακολούθηση πλήθους πληροφοριών που αφορούν τον εργαζόμενο και συνδέονται έμμεσα ή άμεσα με τις αποδοχές του. Για να υπάρξει το ιστορικό μεταβολών απαραίτητη προϋπόθεση είναι κάθε αλλαγή να καταχωρείται σε "νέα καρτέλα" η οποία αυτόματα από το σύστημα συνδέεται με τις προηγούμενες του ίδιου εργαζομένου. Η παρακολούθηση των αλλαγών δίνει τη δυνατότητα στον υπεύθυνο μισθοδοσίας να επανεκδώσει οποιαδήποτε προηγούμενη εκκαθάριση και αυτό διότι το σύστημα γνωρίζει το καθεστώς που ίσχυε σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο για τον κάθε εργαζόμενο. Η δυνατότητα αυτή, εκτός των άλλων, επιτρέπει την έκδοση πραγματικά αξιόπιστων αναδρομικών κάτι που από πολλά άλλα προγράμματα μισθοδοσίας γίνεται κατά προσέγγιση και με πολλά λάθη.


Κατηγορίες εργαζομένων με διαφορετική αντιμετώπιση

Οι κατηγορίες εργαζομένων που αντιμετωπίζονται διαφορετικά από τη μισθοδοσία ορίζονται από το χρήστη. Για κάθε κατηγορία εργαζομένου μπορεί να υπάρχουν ξεχωριστοί αλγόριθμοι (προδιαγραφές υπολογισμών.) Τέτοιες κατηγορίες είναι π.χ. οι ξενοδοχειακοί υπάλληλοι, οι πωλητές με ποσοστά, τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, οι ημερομίσθιοι με πλήρες πενθήμερο - μειωμένο ωράριο και οι ημερομίσθιοι με μειωμένο πενθήμερο- πλήρες ωράριο, οι μαθητευόμενοι κ.α.


Τυποποίηση Ειδικοτήτων

Η επιχείρηση ή οργανισμός μπορεί προαιρετικά να τυποποιήσει τις ειδικότητες των εργαζομένων γεγονός που προσφέρει τα εξής πλεονεκτήματα: 1) βοηθά στην τυποποίηση των ειδικοτήτων, 2) επιταχύνει την καταχώρηση χωρίς να απαιτείται η πληκτρολόγηση της ειδικότητας (αρκεί η επιλογή της) 3) βοηθά στην πληροφόρηση και οργάνωση χάρη στις πρόσθετες πληροφορίες που παρακολουθούνται και 4) διευκολύνει και αυτοματοποιεί πολλές επίπονες διαδικασίες.

Κάθε ειδικότητα συνδέεται με τις εξής σημαντικές πληροφορίες: 1) στοιχεία σύμβασης 2) κωδικός Κ.Α.Δ. 3) κωδικός Ο.Σ.Υ.Κ. για την Α.Π.Δ. Παράλληλα μπορούν να αποθηκευτούν πρόσθετες πληροφορίες όπως: διάφορες παρατηρήσεις καθώς και περιγραφές, μισθοί ή ημερομίσθια για τρεις κατηγορίες εργαζομένων ανά ειδικότητα.


Συμβάσεις

Το Persona παρέχει τη δυνατότητα τυποποίησης και παραμετροποίησης γενικών ή ειδικών συμβάσεων, χωρίς περιορισμό.

Ο κωδικός σύμβασης στην οποία ανήκει κάθε εργαζόμενος ορίζεται είτε στα στοιχεία του εργαζόμενου, είτε στην ειδικότητα οπότε και ενεργοποιείται αυτόματα με την επιλογή της αντίστοιχης ειδικότητας. Το σύστημα "επιτρέπει" στον υπεύθυνο μισθοδοσίας να καθορίσει ο ίδιος τον μισθό του κάθε εργαζόμενου αγνοώντας το ποσό που προκύπτει από την αντίστοιχη σύμβαση. Παράλληλα στην καρτέλα του εργαζόμενου εμφανίζεται η διαφορά μεταξύ του μισθού που ο ίδιος όρισε και του μισθού που προκύπτει βάσει σύμβασης. Επιπλέον, σχετική προειδοποίηση για τη διαφορά προβάλλεται αυτόματα κάθε φορά που καταχωρείται νέα μεταβολή εργαζομένου.

Για κάθε σύμβαση μπορεί να οριστεί ειδικός κωδικός σύμβασης, ημερομηνία ισχύος της σύμβασης (με δυνατότητα παρακολούθησης ιστορικού συμβάσεων), ελεύθερο κείμενο για καταχώρηση σχολίων και παρατηρήσεων που σχετίζονται με τη σύμβαση, ανάλυση μισθών με βάση το χρόνο προϋπηρεσίας, ανάλυση επιδομάτων που προβλέπονται για την κάθε σύμβαση.


Αναλυτική παρακολούθηση κέντρων κόστους

Τα συστήματα Persona, εκτός από την αρχική ένταξη ενός εργαζομένου σε κάποιο κέντρο κόστους επιτρέπουν και την προσωρινή ή έκτακτη εργασία σε άλλο κέντρο κόστους με παρακολούθηση όλων των στοιχείων του εργαζόμενου. Παρέχει δε τη δυνατότητα επιμερισμού των ωρών εργασίας σε οποιοδήποτε κέντρο κόστους, ακόμη και κατά την διάρκεια μίας και μόνο μέρας . Επιπλέον, το πρόγραμμα εκδίδει στατιστικά στοιχεία μέσω παραμετρικών εκτυπώσεων και μπορεί να ενημερώσει λογαριασμούς Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής της ΣΥΝΠΑΝ σε συστήματα ULTIMO.


Πολυεταιρική Παρακολούθηση

Το σύστημα υποστηρίζει την κατανομή των εργαζομένων σε ανεξάρτητες εταιρίες ομίλου ή υποκαταστήματα (η δυνατότητα αυτή είναι ανεξάρτητη της παρακολούθησης κέντρων κόστους). Προβλέπεται ο καθορισμός "Μητρικής" εταιρίας και "θυγατρικών". Για κάθε εταιρία ορίζεται ένας κωδικός εταιρίας ή και σύντομο διακριτικό όνομα (με βάση των οποίων μπορεί να γίνει η αναζήτηση της εταιρίας) καθώς και τα πλήρη στοιχεία της εταιρίας , η Δ.Ο.Υ. και ο αντίστοιχος κωδικός λογιστηρίου.

Η μισθοδοσία μπορεί να εκδοθεί μαζικά για το σύνολο των εταιριών. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει στις εκδιδόμενες αναφορές, οι πληροφορίες να περιλαμβάνουν εργαζομένους μίας ή περισσοτέρων εταιριών.


Προγραμματισμός υποχρεώσεων - προειδοποιήσεις

Τα συστήματα Persona, συνδέονται με το ημερολόγιο της ΣΥΝΠΑΝ (παρέχεται δωρεάν) το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προγραμματισμό εργασιών του τμήματος Μισθοδοσίας, των υποχρεώσεων της επιχείρησης προς τρίτους (δημόσιο, ταμεία κ.λπ) καθώς και για την καταγραφή οποιουδήποτε στοιχείου σχετίζεται με χρονικές περιόδους όπως ένα κοινό ημερολόγιο. Στις πολλές δυνατότητες του ημερολογίου περιλαμβάνεται η αυτόματη καταχώρηση επαναλαμβανόμενων στοιχείων σε τακτές περιόδους, καθώς και το σύστημα αυτόματων προειδοποιήσεων, δηλαδή την ειδοποίηση του χρήστη για τις υποχρεώσεις του.


Ασφάλεια

Το σύστημα ελέγχεται από κωδικούς πρόσβασης και πολλαπλά επίπεδα προσπέλασης προκειμένου να επιτρέψει την πρόσβαση στις διάφορες διαδικασίες. Παράλληλα παρέχεται στο χρήστη δυνατότητα αυτοπροστασίας από δικά του λάθη χάρη στη διαδικασία επιλεκτικού "κλειδώματος" εγγραφών.


Εκτυπώσεις / Στατιστικά

Το σύστημα καλύπτει όλες τις απαιτούμενες εκτυπώσεις. Όλες οι εκτυπώσεις επιδέχονται τροποποιήσεις λόγω του ότι έχουν δημιουργηθεί με report generator. Ο χρήστης έχει την επιλογή είτε να δημιουργήσει ο ίδιος τις εκτυπώσεις που επιθυμεί, χρησιμοποιώντας το report generator της ΣΥΝΠΑΝ, είτε να παραγγείλει τις εκτυπώσεις αυτές στη ΣΥΝΠΑΝ.

Ποιες είναι οι ελάχιστες καταστάσεις αναφορές που περιλαμβάνονται

Σε πολλές από τις παραπάνω εκτυπώσεις προβλέπονται υποσύνολα και ομαδοποιήσεις που προσφέρονται για έκδοση στατιστικών στοιχείων εφόσον χρησιμοποιηθούν κατάλληλα κριτήρια/συνθήκες. Μερικά ενδεικτικά παραδείγματα είναι:

-Πόσες ώρες εργασίας αφιερώθηκαν στο Χ κέντρο κόστους από 1 Μαρτίου μέχρι και 15 Απριλίου από ημερομίσθιους.

-Πόσο στοίχισε η Ψ δραστηριότητα της επιχείρησης.

-Ποιοι εργαζόμενοι χρησιμοποιήθηκαν στην παραγωγή του προϊόντος Ω που είχε παραχθεί την τρίτη εβδομάδα του 2000.


Data Import / Export

Παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων από άλλες πηγές καθώς και εξαγωγής δεδομένων σε άλλες εφαρμογές της ΣΥΝΠΑΝ ή τρίτων. Εξάλλου οποιαδήποτε αναφορά τυποποιημένη ή ειδική μέσω του συστήματος Query μπορεί να εκδοθεί σε μορφή που μπορεί να εισαχθεί σε MS-Excel ή να επικοινωνήσει με άλλη εφαρμογή Windows συμπεριλαμβανόμενων φυσικά των εφαρμογών MS-Office

 

Θέλω να μάθω για τις δυνατότητες ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ του Persona

Θέλω να πάω στην ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ του συστήματος Persona

 psnsystemsbtn