ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ:
210 3642682, 210 3375009,
210 3627090, 210 3610065

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Νέος τρόπος έκδοσης, σήμανσης και διαφύλαξης των φορολογικών στοιχείων που εκδίδονται μέσω Η/Υ, με τη χρησιμοποίηση Ειδικών Φορολογικών Μηχανισμών Σήμανσης (ΕΑΦΔΣΣ).

Αθήνα,  25 Φεβρουαρίου 2003

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Η 15η Διεύθυνση Βιβλίων και Στοιχείων, στα πλαίσια απλοποίησης των φορολογικών διαδικασιών και της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της προς τους πολίτες, αλλά και προς τις φορολογικές υπηρεσίες μετά και από τις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί για τις επιχειρήσεις με τον πρόσφατο νόμο 3052/2002 (ΦΕΚ 221 Α’), συνέταξε το παρόν φυλλάδιο οδηγιών με σκοπό την καλύτερη κατανόηση του νέου τρόπου έκδοσης, σήμανσης και διαφύλαξης των φορολογικών στοιχείων που εκδίδονται με μηχανογραφικό τρόπο που θεσπίστηκε με τον παραπάνω νόμο, για την ομαλή προσαρμογή των λογιστηρίων των επιχειρήσεων στο μέτρο αυτό, που εφαρμόζεται για πρώτη φορά.

Το περιεχόμενο του φυλλαδίου αυτού περιλαμβάνει με συνοπτικό, απλό και κατανοητό τρόπο για τους υπόχρεους που εντάσσονται στο νέο μέτρο, τις υποχρεώσεις, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των φορολογικών μηχανισμών (ΕΑΦΔΣΣ), μέσω των οποίων θα εκδίδονται τα μηχανογραφικά στοιχεία καθώς και τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από το νέο μέτρο.

Στόχος αυτής της προσπάθειας είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των υπόχρεων στο νέο μέτρο, οι οποίοι πριν την έναρξη εφαρμογής του, θα γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους, τα δικαιώματά τους, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του νέου φορολογικού μηχανισμού κ.λπ., έτσι ώστε να μην υπάρχουν αμφιβολίες και να αποφεύγονται η άσκοπη ταλαιπωρία και η σπατάλη παραγωγικού χρόνου.

Τέλος, σημειώνουμε ότι η 15η Δ/νση θα παράσχει κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με το μέτρο σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. href 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΝΗΣ

Γενικά - Ιστορικό

Από το 1997 είχε απασχολήσει τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, η αναζήτηση λύσεων διασφάλισης των συναλλαγών και η μελέτη του προβλήματος της κατάργησης της θεώρησης και διάτρησης των στοιχείων που εκδίδονται με Η/Y.

Το θέμα επανήλθε  με το πόρισμα της Επιτροπής Αναμόρφωσης του Ελληνικού Φορολογικού Συστήματος (επιτροπή Γεωργακόπουλου), στο οποίο μεταξύ άλλων προτάθηκε, για το δραστικό περιορισμό της θεώρησης (διάτρησης) των βιβλίων και των στοιχείων η προσαρμογή ασφαλούς ηλεκτρονικού φορολογικού μηχανισμού στους Η/Υ, για τη διασφάλιση, την ακεραιότητα και την πιστότητα των μηχανογραφικά εκδιδόμενων φορολογικών στοιχείων. Η αυθεντικότητα των εκδιδόμενων στοιχείων θα πιστοποιείται με ειδική σήμανση (κωδικό), που θα εκτυπώνεται επί αυτών και θα προσδιορίζει κατά τρόπο μοναδικό το σύνολο των αναγραφομένων στο περιεχόμενό τους δεδομένων.

Για το σκοπό αυτό και με την Απόφαση ΑΥΟ 1047819/815/Α0006 (ΦΕΚ 732 Β’/13-06-2002), συγκροτήθηκε Επιτροπή με αντικείμενο την έκδοση πορίσματος για τη σύνταξη  Τεχνικών Προδιαγραφών Ασφαλών Φορολογικών Μηχανισμών Σήμανσης Στοιχείων και τη μελέτη τροποποίησης των σχετικών διατάξεων του ν. 1809/1988 καθώς και της κατάργησης της διάτρησης των στοιχείων του Κ.Β.Σ.

Με βάση το πόρισμα της επιτροπής αυτής εξεδόθη η ΑΥΟ 1092819/366/0015/ΠΟΛ. 1257/20.11.2002 (ΦΕΚ 1489 Β’/29.11.2002) «Τεχνικές προδιαγραφές Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) και απαιτήσεις λειτουργίας και χρήσης τους».

ΤΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΙ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Ο ν. 1809/1988 αποτελεί ενιαίο πλαίσιο κανόνων έκδοσης και ενταμίευσης των δεδομένων των φορολογικών στοιχείων μέσω φορολογικών μηχανισμών και εφαρμόζεται από το 1990 μέχρι και σήμερα από τους επιτηδευματίες που πραγματοποιούν λιανικές πωλήσεις με τη χρήση Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών και συστημάτων.

Με την αναμόρφωση του νόμου αυτού με το ν. 3052/2002 το μέτρο έκδοσης των στοιχείων μέσω φορολογικών μηχανισμών, επεκτείνεται σε επιτηδευματίες που χρησιμοποιούν μηχανογραφικό τρόπο έκδοσής τους, χωρίς να θεωρούνται πριν την έκδοσή τους από τις Δ.Ο.Υ. όπως ισχύει σήμερα.

ΤΙ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΜΕΤΡΟ

 • Η μείωση των θεωρούμενων στοιχείων.

 • Η σήμανση και η ασφαλής πιστοποίηση της γνησιότητας των εκδιδομένων στοιχείων.

 • Ο ηλεκτρονικός τρόπος διαφύλαξης των στοιχείων με παράλληλη κατάργηση της υποχρέωσης φύλαξης αντιτύπων σε χαρτί.

 • Η δυνατότητα άμεσου ελέγχου – επαλήθευσης της γνησιότητας (μη αλλοίωσης) των εκδοθέντων και αποθηκευμένων σε ηλεκτρονική μορφή στοιχείων.

 • Η διευκόλυνση του ελεγκτικού μηχανισμού της διασταύρωσης των στοιχείων

 • Η αποδέσμευση της διαδικασίας της σήμανσης από τις φορολογικές υπηρεσίες.

 • Η αποσυμφόρηση των φορολογικών υπηρεσιών (ουρές αναμονής στις ΔΟΥ κλπ.).

 • Η σημαντική μείωση του λειτουργικού κόστους της διαδικασίας σήμανσης των στοιχείων.

 • Η εξοικονόμηση αποθηκευτικών χώρων και η σημαντικότατη μείωση των δαπανών αποθήκευσης και φύλαξης στοιχείων.

 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Με τον πρόσφατο νόμο ν.3052/2002(άρθρο 10) προβλέπεται ειδικός τρόπος έκδοσης σήμανσης και διαφύλαξης των φορολογικών στοιχείων που εκδίδονται με μηχανογραφικό τρόπο μέσω ειδικού φορολογικού μηχανισμού σήμανσης και καταργείται η θεώρησή τους.

2. Με την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1234/2002 και ΠΟΛ 1257/20-11-2002. καθορίστηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές των φορολογικών μηχανισμών σήμανσης – «Ειδικές Ασφαλείς Φορολογικές Διατάξεις Σήμανσης Στοιχείων - ΕΑΦΔΣΣ».

3. Με την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1284/2-12-2002 καθορίστηκε το χρονοδιάγραμμα σταδιακής εφαρμογής του ανωτέρω μέτρου κατά κατηγορία υποχρέων, με αφετηρία υποχρεωτικής εφαρμογής την 1.7.2003 και καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης εφαρμογής του μέτρου την 1.11.2003.

ΥΠΟΧΡΕΟΙ

Όλοι οι επιτηδευματίες της χώρας που εκδίδουν τα φορολογικά τους στοιχεία μηχανογραφικά.

Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής

Για την ομαλή προσαρμογή στο νέο σύστημα καθορίζεται χρονοδιάγραμμα σταδιακής εφαρμογής ως ακολούθως:

Α)  Ανώνυμες εταιρείες

 • Μέχρι την 30η Ιουνίου 2003 href  οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1,2,3
 • Μέχρι την 10η Ιουλίου 2003 href  οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4,5,6
 • Μέχρι την href  21η  Ιουλίου 2003 href  οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7,8,9
 • Μέχρι την href  31η  Ιουλίου 2003 href  οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ  τους λήγει στο 0

Β)  Λοιπά Νομικά Πρόσωπα (ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ κ.λπ.) :

 • Μέχρι την 31η Ιουλίου 2003

Γ)  Φυσικά Πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα:

 • Μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου  2003

Δ)  Επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα από 2.934.702 ευρώ και μέσο όρο προσωπικού 50 άτομα και άνω:

 • Μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2003

 

 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

ΠΟΙΟΙ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ;

·Απαλλάσσονται από το μέτρο έστω και αν εκδίδουν μηχανογραφικά τα στοιχεία τους οι παρακάτω κατηγορίες υπόχρεων:

α) Το Δημόσιο, οι Δήμοι, οι Κοινότητες και τα λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

β) Οι επιτηδευματίες που τηρούν πρόσθετα βιβλία που ορίζονται από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. και από σχετικές αποφάσεις.

γ) Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις

δ) Τραπεζικά – Πιστωτικά Ιδρύματα.

ε) Οι εκμεταλλευτές των πλοίων, για τα εισιτήρια μεταφοράς προσώπων που εκδίδονται μέσω Ηλεκτρονικού Συστήματος Κράτησης Θέσεων.

ΠΟΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΜΕΤΡΟ;

Όλα τα φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται με μηχανογραφικό τρόπο (Η/Υ).

ΠΟΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

Τα παρακάτω φορολογικά στοιχεία του Κ.Β.Σ. που εκδίδονται με μηχανογραφικό τρόπο Η/Υ.

α) Εισιτήρια θεαμάτων.

β) Τα εισιτήρια μεταφοράς προσώπων των ΚΤΕΛ, λεωφορείων, σιδηροδρόμων και αεροπλάνων.

γ) Τα στοιχεία του άρθρου 12 παράγραφος 16 και του άρθρου 13 παράγραφος 4 του Κ.Β.Σ. (πωλήσεις ακινήτων, βιομηχανοστασίων, μετοχών, ομολόγων, ύδατος μη ιαματικού, αεριόφωτος, ηλεκτρικού ρεύματος, ταχυδρομικών - τραπεζικών –χρηματιστηριακών - χρηματοδοτικών εργασιών, ανταποδοτικών τελών κ.α.).

Τα εισιτήρια κέντρων διασκέδασης εμπίπτουν στο μέτρο;

Δεν εμπίπτουν στο μέτρο και εξακολουθούν να εκδίδονται από τρίπτυχο έντυπο χρώματος μπλέ-μπλέ-άσπρο.

Οι απαλλασσόμενοι από το μέτρο μπορεί να ενταχθούν προαιρετικά;

Μπορεί να γίνει προαιρετική ένταξη στο μέτρο σε όποια  χρονική στιγμή επιλέξουν την ένταξή τους σ’ αυτό.

Επιτηδευματίας με δραστηριότητα απαλλασσόμενη από το μέτρο και μη απαλλασσόμενη μπορεί να εκδίδει τα φορολογικά στοιχεία και της απαλλασσόμενης δραστηριότητας με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ;

Μπορεί να γίνει ένταξη στο νέο μέτρο και της απαλλασσόμενης δραστηριότητας σ’ όποια χρονική στιγμή το αποφασίσει, ανεξάρτητα του τρόπου που τα εξέδιδε, μηχανογραφικά ή χειρόγραφα.

Παράδειγμα :

Εταιρεία Α.Ε. με δραστηριότητα την εισαγωγή και εμπορία αυτοκινήτων και τεχνική υποστήριξη (συνεργείο - επισκευής των αυτοκινήτων των πελατών της κ.λπ.), εκδίδει όλα τα φορολογικά στοιχεία με μηχανογραφικό τρόπο.

Για τη δραστηριότητά του (συνεργείο αυτοκινήτων) έχει υποχρέωση τήρησης πρόσθετου βιβλίου του άρθρου 10 παράγραφος 5 και δεν υποχρεούται να εκδίδει της αποδείξεις με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ.

Μπορεί και τις Α.Π.Υ. που εκδίδει στο συνεργείο να της εκδίδει με τη χρήση της ΕΑΦΔΣΣ όπως και τα φορολογικά στοιχεία της εμπορίας των αυτοκινήτων.

Μπορεί υπόχρεος να εφαρμόσει το μέτρο πριν την καταληκτική ημερομηνία ένταξής του σ’ αυτό;

Εφόσον ο κατασκευαστής του παραδώσει τον μηχανισμό (ΕΑΦΔΣΣ) που παράγγειλε, υποχρεούται να εφαρμόσει το μέτρο, αμέσως μετά τη δήλωση έναρξης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (εντός 10ημέρου από την παραλαβή του μηχανισμού).

ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ;

 • Μέχρι ένα μήνα πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποχρεωτικής χρησιμοποίησης των μηχανισμών (ΕΑΦΔΣΣ), να έχουν παραγγείλει τον εγκεκριμένο τύπο της ΕΑΦΔΣΣ που επιθυμούν από την επιχείρηση που κατέχει την άδεια καταλληλότητας.
 • Η επιχείρηση που κατέχει την άδεια καταλληλότητας, αν στο χρόνο που θα πάρει την παραγγελία δεν έχει στη διάθεσή της ΕΑΦΔΣΣ για παράδοση, υποχρεούται να εκδώσει θεωρημένο δελτίο παραγγελίας στον παραγγέλοντα υπόχρεο.
 • Επισημαίνεται ότι στο δελτίο παραγγελίας υποχρεωτικά θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του εγκεκριμένου τύπου ΕΑΦΔΣΣ (Αρ. Έγκρισης κλπ), η πιθανή ημερομηνία παράδοσης,  καθώς και οι ακριβείς απαιτήσεις λειτουργίας και συνεργασίας της ΕΑΦΔΣΣ με υπολογιστικά συστήματα και λογισμικά έκδοσης στοιχείων, σύμφωνα με την χορηγηθείσα άδεια καταλληλότητας.
 • Ο υπόχρεος επιτηδευματίας μέχρι να παραλάβει την ΕΑΦΔΣΣ εκδίδει τα φορολογικά του στοιχεία με τον τρόπο που τα εξέδιδε πριν από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσής του για τη χρησιμοποίηση της ΕΑΦΔΣΣ, δηλαδή θεωρημένα από τη Δ.Ο.Υ. ή αθεώρητα εφόσον απαλλάσσεται της θεώρησης με βάση την Α.Υ.Ο.Ο. 1166/2002.
 • Ο υπόχρεος εντός 10 ημερών από την παραλαβή – αγορά της ΕΑΦΔΣΣ πρέπει να υποβάλλει διπλότυπη κατάσταση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας. Στην κατάσταση θα αναγράφονται  κατά εγκατάσταση τα είδη, οι σειρές και οι αύξοντες αριθμοί των στοιχείων που θα εκδίδονται και σημαίνονται με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ.
 • Εάν χρησιμοποιούνται πλέον της μίας ΕΑΦΔΣΣ, τότε θα πρέπει να δηλώνονται τα φορολογικά στοιχεία που θα εκδίδονται από την κάθε μία.
 • Με ιδιαίτερη κατάσταση – συμπληρωματική, μπορεί να γνωστοποιείται επιπλέον είδος και σειρά στοιχείου που θα εκδίδεται με τη χρήση της ΕΑΦΔΣΣ και δεν συμπεριλαμβάνεται στην αρχική κατάσταση (έναρξης).
 • Με την υποβολή της κατάστασης της πρώτης έναρξης εφαρμογής του μέτρου δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί κωλύματος θεώρησης.
 • Όταν διακοπεί η λειτουργία της ΕΑΦΔΣΣ λόγω βλάβης ή διακοπής ρεύματος και δεν υπάρχει άλλη διαθέσιμη ΕΑΦΔΣΣ τα φορολογικά στοιχεία, μέχρι την επαναλειτουργία της, εκδίδονται από αθεώρητα μηχανογραφικά έντυπα.

Αλλάζει καθόλου η μορφή εκτύπωσης του εκδιδομένου παραστατικού;

Γενικά, το κάθε εκδιδόμενο στοιχείο (παραστατικό) είναι δυνατόν να εκτυπώνεται όπως και πριν με την προσθήκη στο τέλος του, της Συμβολοσειράς Σήμανσης, η οποία λαμβάνεται από την ΕΑΦΔΣΣ. Επισημαίνεται όμως ότι, πλέον θα πρέπει να συμμετέχουν στη σήμανση όλα τα δεδομένα της συναλλαγής όπως αυτά ορίζονται από τον Κ.Β.Σ.

Ποια τα χαρακτηριστικά των φορολογικών στοιχείων που θα εκδίδονται με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ – Τι παίρνει ο πελάτης; 

 • Ο υπόχρεος χρησιμοποιεί έντυπα (μηχανογραφικά, Α4 κ.λπ.) για να αποτυπώσει και εκτυπώσει μέσω του εκτυπωτή τα δεδομένα (περιεχόμενο όπως αυτό απαιτείται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.) που έχουν επεξεργασθεί από την ΕΑΦΔΣΣ, σε χαρτί,  στο τέλος του οποίου αποτυπώνεται μία μοναδική Συμβολοσειρά Σήμανσης (Κωδικός – υπογραφή γνησιότητας), που προσδιορίζει μονοσήμαντα το περιεχόμενο του εκτυπώμενου  εντύπου καθώς και την ΕΑΦΔΣΣ από την οποία σημάνθηκε.
 • Αυτό αποτελεί το σύννομο παραστατικό – φορολογικό στοιχείο το οποίο και παραδίδεται στον πελάτη.
 • Στην περίπτωση διακίνησης αγαθών αυτά συνοδεύονται μόνο με «Πρωτότυπο» Δελτίο Αποστολής συνενωμένο ή μη με στοιχείο αξίας.

Εκτυπώνει στέλεχος ο εκδότης;

Δεν υποχρεούται. Άλλωστε ένας εκ των στόχων του μέτρου είναι η κατάργηση διαφύλαξης αντιγράφων σε χαρτί.

Επιτηδευματίας που εκδίδει ένα μέρος των στοιχείων του με Η/Υ και ένα μέρος με χειρόγραφο τρόπο υποχρεούται να εκδίδει με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ όλα τα στοιχεία ή μόνο τα εκδιδόμενα με Η/Υ;

Μόνο τα εκδιδόμενα με μηχανογραφικό τρόπο.

Τι προβλέπεται για τα ήδη υπάρχοντα αποθέματα στοιχείων;

Μπορεί να εκδοθούν μέχρι εξαντλήσεώς τους χωρίς να συμμετέχουν στη σήμανση τα στοιχεία του εκδότη εφόσον αυτά είναι ήδη προεκτυπωμένα.

Στην περίπτωση αυτή υποχρεωτικά φυλάσσεται στέλεχος (αντίγραφο σε χαρτί) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ.

 

Πως γίνεται η διόρθωση εκδοθέντος παραστατικού μέσω ΕΑΦΔΣΣ;

 • Με ειδικό ακυρωτικό, όταν τα στοιχεία δεν παραδόθηκαν σ’ αυτόν που ανήκουν (πελάτη).
 • Σε αντίθετη περίπτωση με πιστωτικό σημείωμα. 

Μπορεί να εκτυπωθεί αντίτυπο του πρωτότυπου παραστατικού για λόγους απόδειξης της παραλαβής των παραδοθέντων εμπορευμάτων;

 • Το «αποδεικτικό παραλαβής» αφορά ενοχικές σχέσεις και διευκόλυνση της οργανωτικής λειτουργίας της επιχείρησης και όχι υποχρέωση του από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.
 • Ωστόσο, είναι δυνατόν στις περιπτώσεις που δεν γίνεται χρήση «καρμπονιζέ» εντύπου, να εκδίδονται παραστατικά σε περισσότερα αντίτυπα μέσω της ΕΑΦΔΣΣ, εφόσον προηγούμενα έχει δηλωθεί το γεγονός στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και σε κάθε αντίτυπο εκτυπώνεται και συμμετέχει στη σήμανση η ένδειξη «ΑΝΤΙΤΥΠΟ» καθώς και ο προορισμός του αντιτύπου (π.χ. «ΑΝΤΙΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ»,  «ΑΝΤΙΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ» κ.λπ.) σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 18 παρ. 4 του Κ.Β.Σ.
 • Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση των τριγωνικών συναλλαγών στο αντίτυπο για τον εντολέα θα εκτυπώνεται και θα συμμετέχει στη σήμανση η ένδειξη «ΑΝΤΙΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΛΕΑ». 

Με ποιο τρόπο θα εκδίδονται τα φορολογικά στοιχεία στην περίπτωση βλάβης (μηχανογραφικό ή χειρόγραφο);

·Με μηχανογραφικό τρόπο από αθεώρητα μηχανογραφικά έντυπα.

·Με χειρόγραφη καταγραφή των δεδομένων στο μηχαν/κό έντυπο μόνο στην περίπτωση ταυτόχρονης βλάβης ΕΑΦΔΣΣ και ηλεκτρονικού υπολογιστή και όταν δεν υπάρχει άλλος διαθέσιμος.

·Καταχωρεί αυτούσια τα εκδοθέντα ως άνω φορολογικά στοιχεία στα βιβλία του, στο χρόνο που ορίζεται από το άρθρο 17 του Κ.Β.Σ., δηλαδή δεν υποχρεούται να τα ενταμιεύσει στη μνήμη της ΕΑΦΔΣΣ εκ των υστέρων.

·Γνωστοποιεί στη Δ.Ο.Υ. εντός 10 ημερών από την επαναλειτουργία της ΕΑΦΔΣΣ με δήλωση – γνωστοποίηση τα είδη, τις σειρές και τους αύξοντες αριθμούς της έναρξης και λήξης των στοιχείων που εκδόθηκαν χωρίς την χρήση ΕΑΦΔΣΣ.

 

Καταργείται η απόφαση ΠΟΛ. 1166/2002 περί απαλλαγής από τη θεώρηση ορισμένων φορολογικών στοιχείων;

Εξακολουθεί να ισχύει :

α) για τους επιτηδευματίες που πληρούν τις προϋποθέσεις της απόφασης αυτής και εκδίδουν τα στοιχεία τους χειρόγραφα

β)  για τους επιτηδευματίες που απαλλάσσονται του νέου μέτρου


ΒΑΣΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ

 

Συνοπτική περιγραφή διαδικασίας έκδοσης και σήμανσης στοιχείων με τη χρήση Ειδικής Ασφαλούς Φορολογικής Διάταξης Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ)

1. Ο εκδότης του στοιχείου (πχ Τιμολογίου, Δελτίου Αποστολής, Τιμολογίου – Δελτίου Αποστολής κλπ), θα πρέπει να διαθέτει :

·Ειδικό φορολογικό μηχανισμό – Ειδική Ασφαλή Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ)

·Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (Η/Υ) με κατάλληλο λογισμικό υποστήριξης και δυνατότητες επικοινωνίας με την ΕΑΦΔΣΣ.

Ο τρόπος εκτύπωσης – έκδοσης των στοιχείων γενικά δεν αλλάζει και είναι δυνατόν να  εξακολουθεί να γίνεται με την ήδη υπάρχουσα υποδομή και τον εκτυπωτικό μηχανισμό του εκδότη.

2. Μετά την καταχώρηση και τη διαμόρφωση των προς εκτύπωση δεδομένων στον Η/Υ και την ενεργοποίηση της διαδικασίας έκδοσης – εκτύπωσης του στοιχείου, το λογισμικό του Η/Υ αποθηκεύει, επικοινωνεί και αποστέλλει στην ΕΑΦΔΣΣ, το σύνολο των απαιτούμενων δεδομένων του περιεχομένου του υπό έκδοση στοιχείου.

 3. Η ΕΑΦΔΣΣ δέχεται τα δεδομένα αυτά, τα επεξεργάζεται με ειδικό ασφαλή αλγόριθμο δημιουργίας σύνοψης – υπογραφής και επιστρέφει πίσω στον διασυνδεόμενο Η/Υ το αποτέλεσμα αυτής της επεξεργασίας, δηλ. έναν κωδικό - μια αλληλουχία χαρακτήρων που αποτελεί μοναδικό ηλεκτρονικό αποτύπωμα (σύνοψη) των δεδομένων του περιεχομένου του υπό έκδοση στοιχείου. Επιπλέον η ΕΑΦΔΣΣ αποθηκεύει την σύνοψη – υπογραφή, σε μνήμη εργασίας που διαθέτει για το σκοπό αυτό και εκδίδει σχετικό δελτίο – απόδειξη, με ημερομηνία, ώρα, ημερήσιο και γενικό α/α έκδοσης στοιχείου.

4. Το λογισμικό υποστήριξης - συνεργασίας της ΕΑΦΔΣΣ που ευρίσκεται στον διασυνδεόμενο Η/Υ, λαμβάνει αυτή τη «μοναδική σύνοψη – υπογραφή» (κωδικό) και την εκτυπώνει μαζί με τα λοιπά δεδομένα του στοιχείου, ενώ συγχρόνως αποθηκεύει σε ιδιαίτερα ηλεκτρονικά αρχεία, τόσο τα απαιτούμενα δεδομένα του εκτυπωθέντος στοιχείου, όσο και την «σύνοψη - υπογραφή». Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται για κάθε εκδιδόμενο στοιχείο από τον εκδότη.

5. Στο τέλος της ημέρας, η ΕΑΦΔΣΣ, επεξεργάζεται το σύνολο των «συνόψεων –υπογραφών» της μνήμης εργασίας, παράγει  μια γενική ημερήσια «σύνοψη – υπογραφή» όλων των «συνόψεων – υπογραφών» των εκδοθέντων στοιχείων της ημέρας, εκδίδει δελτίο ημερήσιας αναφοράς «Ζ», στο οποίο αναγράφεται η γενική ημερήσια «σύνοψη – υπογραφή», αποθηκεύει αυτή την σύνοψη – υπογραφή μόνιμα σε ασφαλή φορολογική μνήμη που διαθέτει για το σκοπό αυτό και την αποστέλλει στον διασυνδεόμενο Η/Υ.

6. Το λογισμικό του Η/Υ, λαμβάνει αυτή τη μοναδική γενική «σύνοψη – υπογραφή ημέρας», και την αποθηκεύει σε ιδιαίτερο ηλεκτρονικό αρχείο.

 

Τι είναι η ΕΑΦΔΣΣ; 

ΕΑΦΔΣΣ – Ειδική Ασφαλής Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων. Είναι μια href  εγκεκριμένη ηλεκτρονική συσκευή (φορολογικός ηλεκτρονικός μηχανισμός) που συνδέεται κατάλληλα με τον Η/Υ έκδοσης παραστατικών. Η ΕΑΦΔΣΣ ασφαλίζεται με απαραβίαστο τρόπο και περιλαμβάνει

·ειδικό λογισμικό επεξεργασίας δεδομένων και δημιουργίας σημάνσεων

·ειδική θύρα επικοινωνίας με Η/Υ

·μνήμη εργασίας

·ασφαλή φορολογική μνήμη μόνιμης αποθήκευσης δημοσιονομικών δεδομένων

·θύρα ανάγνωσης δεδομένων φορολογικής μνήμης

·φορολογικό εκτυπωτή με αυτόνομη δυνατότητα έκδοσης και ελέγχου αναφορών ελέγχου.

Για την επικοινωνία του διασυνδεόμενου με την ΕΑΦΔΣΣ Η/Υ, απαιτείται κατάλληλο λογισμικό, το οποίο θα πρέπει να είναι συμβατό με την συγκεκριμένη ΕΑΦΔΣΣ και το λογισμικό έκδοσης στοιχείων. Το λογισμικό αυτό θα πρέπει επίσης να είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των υφιστάμενων τεχνικών προδιαγραφών.

Ποία είναι τα Βασικά Λειτουργικά Χαρακτηριστικά της ΕΑΦΔΣΣ ;

·Επικοινωνεί με διασυνδεόμενο Η/Υ για λήψη δημοσιονομικών δεδομένων για κάθε  έκδοση στοιχείου που χειρίζεται ο Η/Υ.

·Επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά και δημιουργεί μέσω του ειδικού Ασφαλούς Αλγόριθμου SHA-1, μια μονοσήμαντη Συμβολοσειρά Σύνοψης - Σήμανσης (ΠΑΗΨΣ), για κάθε ένα εκδιδόμενο στοιχείο.

·Αριθμεί και διαφυλάσσει στη μνήμη εργασίας κάθε δημιουργούμενη Σύνοψη.

·Εκδίδει το σχετικό Δελτίο Φορολογικής Σήμανσης Στοιχείου.

·Αποστέλλει για κάθε δημιουργηθείσα Σύνοψη, την ίδια την Σύνοψη, την ημερομηνία και ώρα δημιουργίας της, την αρίθμησή της, τον αρ. Μητρώου ΕΑΦΔΣΣ, καθώς  και οποιοδήποτε απαιτούμενο στοιχείο, στον διασυνδεόμενο Η/Υ.

·Με την διαδικασία έκδοσης του Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων - «Ζ», δημιουργεί, μέσω του ειδικού Ασφαλούς Αλγόριθμου SHA-1, την μονοσήμαντη γενική Σήμανση όλων των Σημάνσεων της ημέρας και την αποθηκεύει μόνιμα στη Φορολογική Μνήμη, μαζί με όλα τα λοιπά απαραίτητα στοιχεία (ημερήσιος αριθμός Συνόψεων, κλπ).

·Αποστέλλει την δημιουργηθείσα γενική ημερήσια Σύνοψη στον διασυνδεόμενο Η/Υ.

·Εκδίδει όλα τα απαραίτητα δελτία αναφορών σήμανσης και τα λοιπά διαγνωστικά ή πληροφοριακά δελτία χειρισμών και προγραμματισμού.

·Ανιχνεύει οποιαδήποτε βλάβη της μνήμης εργασίας καθώς και κάθε περίπτωση αποσύνδεσης του διασυνδεόμενου Η/Υ, κατά την επικοινωνία της με αυτόν.

 

Πόσο κοστίζει η ΕΑΦΔΣΣ ;

Εκτιμάται ότι η δαπάνη ενός φορολογικού μηχανισμού σήμανσης (ΕΑΦΔΣΣ) δεν θα υπερβαίνει την αξία μιας φορολογικής ταμειακής μηχανής. Σημειώνεται ότι με το ν.1809/1988 προβλέπεται η έκπτωση και η απόσβεση της δαπάνης αυτής από τις επιχειρήσεις και τους επιτηδευματίες που υποχρεούνται στην εφαρμογή του μέτρου.

 

Τι είναι η Συμβολοσειρά Σήμανσης;

Η Συμβολοσειρά Σήμανσης αποτελείται από ένα σύνολο χαρακτήρων (συνδυασμός γραμμάτων και αριθμών) η οποία δημιουργείται από την ΕΑΦΔΣΣ με βάση τα δεδομένα του στοιχείου. Η Συμβολοσειρά Σήμανσης προσδιορίζει μονοσήμαντα (είναι μοναδική) το εκδοθέν παραστατικό. Οποιαδήποτε μεταβολή - αλλοίωση των δεδομένων δημιουργίας της Συμβολοσειράς Σήμανσης επιφέρει την ριζική αλλαγή της.

Η Συμβολοσειρά Σήμανσης αποτελεί το τελευταίο εκτυπώσιμο τμήμα του στοιχείου.

π.χ. Συμβολοσειρά Σύνοψης Τιμολογίου (σύνολο 77 χαρακτήρων):

E1A279E38AE0018142D852488D3B1F693AAB3BB8 0001 00000009 href  0302100939 href  ABC02000001

href 

href 

Σύνοψη (ΠΑΗΨΣ)

 Ημερήσιος α/α href   Γενικός  α/α  Ημερομηνία και Ώρα href  Αρ. Μητρώου ΕΑΦΔΣΣ

 

 

Πως ακριβώς δημιουργείται η Συμβολοσειρά Σήμανσης του κάθε στοιχείου;

Η Συμβολοσειρά Σήμανσης δημιουργείται από την ΕΑΦΔΣΣ με την χρήση ειδικού  αλγόριθμου δημιουργίας Συνόψεων (SecureHashAlgorithmSHA-1), από την επεξεργασία των εξής δεδομένων :

·Όλους τους εκτυπώσιμους χαρακτήρες στο στοιχείο

·Τον αριθμό μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ

·Τον γενικό και ημερήσιο αύξοντα αριθμό σήμανσης που δίδεται από την ΕΑΦΔΣΣ

·Την Ημερομηνία και Ώρα της σήμανσης που δίδεται επίσης από την ΕΑΦΔΣΣ

 

Τι αποθηκεύεται στη φορολογική μνήμη της ΕΑΦΔΣΣ ;

·Με  το κλείσιμο της κάθε μέρας (έκδοση δελτίου ημερήσιας φορολογικής αναφοράς σήμανσης στοιχείων - «Ζ»), από τις σημάνσεις όλων των εκδοθέντων στοιχείων της ημέρας, δημιουργείται η Γενική Ημερήσια Σήμανση Ημέρας, η οποία μαζί με τον γενικό προοδευτικό – αθροιστικό αριθμό σημασμένων στοιχείων, αποθηκεύεται μόνιμα στη φορολογική μνήμη.

Επίσης στη φορολογική μνήμη αποθηκεύονται και άλλες δημοσιονομικού περιεχομένου πληροφορίες (μετρητές, αθροιστές, στοιχεία κατόχου - εκδότη κλπ)

 

Υπάρχει πιστοποίηση του λογισμικού συνεργασίας του διασυνδεόμενου Η/Υ  ;

Στις υφιστάμενες τεχνικές προδιαγραφές, διακρίνονται δύο περιπτώσεις :

·Στην πρώτη περίπτωση το λογισμικό επικοινωνίας - συνεργασίας του Η/Υ με την ΕΑΦΔΣΣ, κατασκευάζεται και παραδίδεται με την ΕΑΦΔΣΣ από τον κατέχοντα την άδεια καταλληλότητας, και εγκρίνεται – θεωρείται μόνον μια φορά κατά την διαδικασία ελέγχου του δείγματος από την αρμόδια διακομματική επιτροπή.

·Στη δεύτερη περίπτωση το λογισμικό που ήδη είναι εγκατεστημένο στον Η/Υ και χρησιμοποιείται για την έκδοση στοιχείων, είναι δυνατόν να τροποποιηθεί κατάλληλα με συνεργασία της εταιρείας κατασκευής του λογισμικού αυτού και της επιχείρησης της ΕΑΦΔΣΣ (κατασκευαστής ή εισαγωγέας) που έχει λάβει σχετική άδεια καταλληλότητας. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση και σε κάθε είδους τέτοιας συνεργασίας, η επιχείρηση που κατέχει την άδεια καταλληλότητας της ΕΑΦΔΣΣ, πιστοποιεί και γνωστοποιεί τη σχετική πιστοποίηση στην διακομματική επιτροπή, ότι το εν λόγω λογισμικό – το οποίο θα πρέπει να εκδίδει τα στοιχεία απολύτως σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ. και των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, – δεν παρακάμπτει με κανέναν τρόπο το σύστημα ασφάλειας των δημοσιονομικών δεδομένων της συγκεκριμένης ΕΑΦΔΣΣ και είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές

 

Υπάρχει χρονικός ή άλλους είδους περιορισμός για την χορήγηση αδειών καταλληλότητας σε φορολογικούς μηχανισμούς σήμανσης (ΕΑΦΔΣΣ);

Δεν επιβάλλεται κανένας περιορισμός σε οποιαδήποτε κατασκευαστική ή εισαγωγική εταιρεία να υποβάλλει φάκελο αίτησης χορήγησης άδειας καταλληλότητας και το σχετικό δείγμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές. Η εξέταση του φακέλου αίτησης και του δείγματος καθώς και η χορήγηση της άδειας καταλληλότητας, γίνεται από την αρμόδια ειδική Διακομματική επιτροπή που ορίζεται από το άρθρο 7 του ν.1809/1988. Για το σκοπό αυτό το δείγμα αποστέλλεται για τη διενέργεια σχετικών εργαστηριακών ελέγχων, σε εξειδικευμένα εργαστήρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.