Ευρετήριο Άρθρου

 • Δυνατότητα παρακολούθησης και κοστολόγησης ενδιαμέσων σταδίων παραγωγής.
 • On-line σύνδεση με Αποθήκη και Λογιστική (αναλυτική και γενική).
 • Δυνατότητα εφαρμογής μεθόδου πρότυπου κόστους (standard cost) ή μεθόδου απολογιστικού κόστους.
 • Αυτόματος υπολογισμός άμεσου κόστους και δαπανών παραγωγής.
 • Η κοστολόγηση μπορεί να γίνει με 7 εναλλακτικές μεθόδους αποτίμησης όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί από το σ90 κατά τη στιγμή της εφαρμογής της συνταγής.
 • Δυνατότητα προσομοίωσης(simulation) υποθετικών σεναρίων παραγωγής. Για παράδειγμα: πως θα επηρεαστεί το τελικό κόστος αν προσθέσουμε ακόμη ένα άτομο στον ποιοτικό έλεγχο και αντικαταστήσουμε την πρώτη ύλη Α με την Β ;
 • Υπολογίζει τη μέγιστη δυνατότητα παραγωγής κάποιου είδους με βάση τα τρέχοντα αποθέματα πρώτων υλών, βοηθητικών υλών και υλικών συσκευασίας και εντοπίζει το αναλώσιμο που περιορίζει τη μέγιστη παραγωγή.
 • Ενημερώνει προαιρετικά την αποθήκη με εγγραφές εισαγωγών (για τα παραγόμενα) και εξαγωγών (για τα αναλώσιμα) που ενημερώνουν on-line τις διάφορες αποθήκες με τρόπο που ορίζει ο χρήστης παραμετρικά. Έτσι μπορεί και διαμορφώνεται η μέση τιμή κτήσης του κάθε είδους μετά από κάθε παραγωγή.
 • Ενημερώνει προαιρετικά τη γενική ή αναλυτική λογιστική με οριζόμενη από το χρήστη ανάλυση κέντρων κόστους, δαπανών παραγωγής κ.λπ. Ο τρόπος ενημέρωσης είναι εντελώς παραμετρικός έτσι ώστε να προσαρμόζεται στις πλέον απαιτητικές ανάγκες παρακολούθησης, κέντρων κόστους, γραμμών παραγωγής, τύπων παραγωγής, ομάδων παραγομένων, χρονικών περιόδων κ.λπ.
 • Παρέχονται βοηθητικοί browsers. Έτσι, δεν χρειάζεται απομνημόνευση κωδικών λογαριασμών, ειδών, τιμών κ.λπ. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από τον κατευθυνόμενο με πλήκτρα κατάλογο, έτσι ώστε να συμπληρωθούν αυτόματα οι απαιτούμενοι κωδικοί.
 • Εκτυπώνονται καταστάσεις συνταγών, ευρετήρια συνταγών, ευρετήρια αναλωσίμων (σε ποιες συνταγές περιέχεται κάθε αναλώσιμο είδος), καθώς και καταστάσεις προσωρινών εγγραφών αποθήκης και λογιστικής.
 • Δυνατότητα εκτύπωσης απολογιστικού κοστολογίου (π.χ. στο τέλος του χρόνου) με όλες τις αναλώσεις και δαπάνες, ανά παραγόμενο.
 • Δημιουργία απεριόριστου αριθμού συνταγών-προδιαγραφών.
 • Δυνατότητα δημιουργίας συνταγής-σκελετού.
 • Κάθε συνταγή μπορεί να περιλαμβάνει:
  • Το παραγόμενο είδος
  • Πιθανά υποπαράγωγα
  • Πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται
  • Βοηθητικές ύλες
  • Υλικά συσκευασίας
  • Φύρες
  • Ποσότητες παραγωγής ή ανάλωσης
  • Κόστη αναλωσίμων (αυτόματα ενημερωνόμενα ή πληκτρολογούμενα)
  • Λογαριασμοί Αναλυτικής ή Γενικής Λογιστικής που θα ενημερωθούν
  • Ποσοστό επιβάρυνσης δαπάνης παραγωγής στο άμεσο κόστος ή
  • Αξίες δαπανών παραγωγής
  • Συντελεστές κατανομής κόστους σε υποπαραγόμενα είδη
  • Παραμέτρους ενημέρωσης λογιστηρίων
  • Παραμέτρους ενημέρωσης αποθηκών
  • Αιτιολογίες
 • Το παραγόμενο είδος, τα υποπαράγωγα, οι πρώτες και βοηθητικές ύλες, τα υλικά συσκευασίας της κάθε συνταγής μπορούν να τροφοδοτούν και να προέρχονται από 100 διαφορετικές αποθήκες.
 • Οι λογαριασμοί που ενημερώνονται από κάθε συνταγή μπορεί να διαθέτουν μέχρι πεμπτοβάθμια ανάλυση, να ενημερώνουν μέχρι 10 αναλυτικά λογιστήρια που το κάθε ένα περιέχει απεριόριστο αριθμό λογαριασμών.