Ευρετήριο Άρθρου

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ενημέρωση on-line

Ναι

Αυτόματη ενημέρωση λογιστηρίων και αποθηκών
Δυνατότητα ενημέρωσης batch

Ναι

Μόνον αν το κρίνει σκόπιμο ο χρήστης
Ενημέρωση πολλαπλών λογιστηρίων

Ναι

Δυνατότητα λογιστικής παρακολούθησης ανά κέντρο κόστους
Έλεγχος ισοσκέλισης λογιστικών άρθρων

Ναι

Παρέχεται αυτόματα από το σύστημα
Ενημέρωση πολλαπλών αποθηκών

Ναι

Η συνταγή μπορεί να αναφέρεται σε είδη από 100 αποθήκες
Δυνατότητα προϋπολογισμού/απολογισμού

Ναι

Με σύγκριση και εντοπισμό αποκλίσεων
Δυνατότητα οn-line ελέγχου αποθεμάτων

Ναι

Πριν εφαρμοστεί η συνταγή
Επεξεργασία συνταγής σε πίνακα τύπου spreadsheet

Ναι

Με οριζόντιο και κάθετο scrolling
Σύστημα ελέγχου ορθής καταχώρησης συνταγής

Ναι

Εξασφαλίζεται έτσι η ορθή ενημέρωση
Δυνατότητα παρακολούθησης κέντρων κόστους

Ναι

Με οποιαδήποτε τρόπο επιθυμεί ο χρήστης
Συγκεντρωτικοί και αναλυτικοί πίνακες συνταγών

Ναι

Για πλήρη και συνοπτική εικόνα συνταγών/προδιαγραφών
Ευρετήριο cross-reference αναλωσίμων/συνταγών

Ναι

π.χ. σε ποίες συνταγές χρησιμοποιείται το συγκεκριμένο υλικό
Εκτύπωση "βιβλίου" παραγωγής και κοστολογίου

Ναι

για θεωρημένη ή μη εκτύπωση
Αριθμός σταθμών εργασίας

Απεριόριστος

Αριθμός αποθηκών

100 ανά directory

Αριθμός λογιστηρίων

10 ανά directory

Αριθμός κέντρων κόστους

Απεριόριστος

Αριθμός συνταγών

Απεριόριστος

Αριθμός υποπαραγομένων ανά συνταγή

Απεριόριστος

Αριθμός αναλωσίμων

Απεριόριστος

Μέθοδοι αποτίμησης

7