Εκτύπωση

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Ευρετήριο Άρθρου

utm10

Διαχείριση άρθρων - εγγραφών

Η Λογιστική του ULTIMO έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί απεριόριστο αριθμό χρήσεων στοιχεία των οποίων μπορεί να αντλήσει ταχύτατα και να διαχειριστεί παράλληλα. Η ευελιξία στην καταχώρηση άρθρων είναι μοναδική μιας και παρέχεται η δυνατότητα είτε αντιγραφής ήδη καταχωρημένου άρθρου, είτε χρήσης έτοιμων τυποποιημένων άρθρων που μπορούν να σχεδιαστούν με πολυ-σύνθετους τύπους υπολογισμού (ειδικά όταν τηρείται αναλυτική λογιστική) και που με χαρακτηριστική ευκολία μπορεί να ενημερώσει ο χρήστης.

Εξίσου εντυπωσιακή είναι η δυνατότητα εντελώς αυτόματης ενημέρωσης μιας απεριόριστης σειράς άρθρων που χρησιμοποιούν σαν πρωτογενή στοιχεία τρέχοντα υπόλοιπα λογαριασμών. Σε κάθε εγγραφή του άρθρου μπορεί να προστεθεί κέντρο κόστους, συμπληρωματική αιτιολογία, κατηγορία ΦΠΑ με δυνατότητα αποδέσμευσης από την κατηγορία ΦΠΑ στο λογαριασμό, δεύτερη παράλληλη αξία, παράλληλες αξίες σε ξένο νόμισμα (λογιστική συναλλάγματος), καθώς επίσης και ελεύθερο πεδίο για ομαδοποιήσεις, φίλτρα κ.λπ.

Τα φίλτρα αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν κατά την έκδοση καταστάσεων δηλαδή μπορεί να ζητηθεί ισοζύγιο, ημερολόγιο με βάση το συγκεκριμένο φίλτρο. Μια επίσης  σημαντική δυνατότητα είναι η αυτόματη παρακολούθηση των διακριτικών του χρήστη που καταχώρησε το κάθε άρθρο.

Προβολή και Διόρθωση άρθρου λογιστικής μέσα από Καρτέλα Λογαριασμού

Ο χρήστης μπορεί να κινηθεί ελεύθερα σε μία καρτέλα αναλυτικού καθολικού που προβάλλεται στην οθόνη, να σταματήσει σε οποιαδήποτε εγγραφή και αφού την επιλέξει να προβάλλει ή και να διορθώσει το άρθρο στο οποίο αυτή ανήκει.

Προβολή και εκτύπωση Παραστατικού μέσα από Καρτέλα Λογαριασμού

Ο χρήστης μπορεί να κινηθεί ελεύθερα σε μία καρτέλα αναλυτικού καθολικού που προβάλλεται στην οθόνη, να σταματήσει σε οποιαδήποτε εγγραφή και αφού την επιλέξει να προβάλλει το σχετικό παραστατικό (όπως αυτό εκτυπώθηκε ή καταχωρήθηκε στο σύστημα) ή να το εκτυπώσει.

Εισαγωγή (Import) εγγραφών Λογιστικής από ασύμβατα συστήματα

Η Λογιστική του ULTIMO μπορεί να δεχθεί άρθρα - λογιστικές εγγραφές από ασύμβατα συστήματα μέσω αρχείου δομής ASCII ή DBF.

Αυτόματος αντιλογισμός άρθρου

Ο χρήστης δεν χρειάζεται να καταχωρήσει πλήρες αντιλογιστικό άρθρο. Δεν χρειάζεται να ορίσει αντίστροφους κωδικούς κίνησης. Δεν έχει παρά να επιλέξει το άρθρο και να ζητήσει την επιλογή "Αντιλογισμός".

Αναζητήσεις άρθρων & εγγραφών

Μια από τις σημαντικότερες απαιτήσεις των χειριστών-λογιστών είναι η γρήγορη αναζήτηση άρθρων για τα οποία δεν γνωρίζουν πολλά χαρακτηριστικά όπως π.χ η ημερομηνία ή ο λογαριασμός ή δεν θέλουν να χάσουν το χρόνο να ψάχνουν. Το ULTIMO/Λογιστική παρέχει on-line 5 ταξινομήσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαδοχικά για να εντοπιστεί ένα άρθρο. Μπορεί να πληκτρολογηθεί μέρος κλειδιού ανάλογα με την επιλεγμένη ταξινόμηση και όταν έχει περιοριστεί το πιθανό εύρος εγγραφών μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθούν οι νέες δυνατότητες των πρισμάτων που μπορούν να εντοπίσουν μια εγγραφή από την αξία, από οποιοδήποτε μέρος της αιτιολογίας κ.λπ. Στον πίνακα των άρθρων προβάλλονται όλες οι εγγραφές ενός άρθρου ώστε να είναι εύκολα αναγνωρίσιμο και για να αποφευχθούν άσκοπες πληκτρολογήσεις.

Τυποποιημένα άρθρα

Ο χρήστης μπορεί να ορίσει έναν απεριόριστο αριθμό τυποποιημένων και μεταβλητών άρθρων κάτι που επιταχύνει ραγδαία το χρόνο καταχώρησης λογιστικών εγγραφών. Τα άρθρα αυτά μπορούν να είναι μικτά να συνδυάζουν δηλαδή την ενημέρωση της γενικής και αναλυτικής λογιστικής.
Επίσης μπορούν να οριστούν άρθρα τα οποία ενημερώνουν λογαριασμούς μαζικά με βάση το υπόλοιπο το σύνολο της χρέωσης ή της πίστωσης άλλων λογαριασμών.

Αυτόματο κλείσιμο λογαριασμών

Η ενημέρωση του λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης, με τις αξίες των κατωτεροβάθμιων λογαριασμών που τον ενημερώνουν, μπορεί να γίνει με αυτόματη διαδικασία συγκεντρωτικά ή αναλυτικά.

Εγγραφές απογραφής έναρξης

Ο χρήστης μπορεί να μεταφέρει με αυτόματη διαδικασία τα υπόλοιπα των λογαριασμών από τη μια χρήση στην άλλη όσες φορές επιθυμεί. Επίσης η μεταφορά μπορεί να εκτελεστεί είτε για όλους τους λογαριασμού είτε για μέρος λογαριασμών. Τόσο η διαγραφή της απογραφής όσο και η μεταφορά των υπολοίπων είναι διαδικασίες απλές και σύντομες.